MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2017, uge 27

Kære læser !

Så blev vi færdige med endnu en halvsæson og lukker nu ned frem til den 7. august. Helt ferie holder vi ikke - jeg er ved at bygge os en ny motor, og dele af den, skal implementeres, mens udsendelsen af nyhedsbrevene ligger stille. Når den nye motor er helt færdig, åbner der sig en verden af nye muligheder for både TaxCon og vores kunder.

Jeg håber alle vores læsere får en god sommer.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Udkast til styresignal
Forvaltning af investeringsforeninger - begrebet forvaltning i momsmæssig forstand - præcisering - udkast til styresignal.
Udkast til styresignal - Forenklet model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService

Styresignaler
Styresignal - Suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager
3 indstillinger
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-07-2017 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Juni 2017
10-07-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Juni 2017

Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Forvaltning af investeringsforeninger - begrebet forvaltning i momsmæssig forstand - præcisering - udkast til styresignal.

17-0936957

SKAT præciserer, hvornår en transaktion kan anses for at være forvaltning af en investeringsforening i momsmæssig forstand.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Forenklet model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService

17-0976554

Dette styresignal beskriver elementerne i en forenklet ordning for behandlingen af rejste krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionsService.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Styresignal - Suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere

SKM2017.437.SKAT

Vedrører: Ikke relevant

SKAT meddeler i dette styresignal, at forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere, suspenderes med virkning fra offentliggørelsen af styresignalet. SKAT kan med et varsel på tre måneder tilbagekalde styresignalet ved offentlig meddelelse herom. Styresignalet gælder kun for eventuelle krav, som ikke allerede er ophørt som følge af forældelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/0223089
Fradrag for indgående afgift
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag af den indgående afgift af ydelser der ikke er anset for at have leveringssted i Danmark. Landsskatteretten fastholder afgørelsen, men med begrundelsen, at klager driver finansiel virksomhed.
Afsagt: 06-06-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-07-2017 - 08-08-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-462/16 Boehringer Ingelheim Pharma
Dato: 11-07-2017
Fiskale bestemmelser

Merværdiafgift - levering af lægemidler fra producenten til detailhandlende via grossister - artikel 73 og 90 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem - afgiftsgrundlag - lovbestemt forpligtelse for producenten til at indrømme en prisindekseret rabat - medlemsstatens afgiftsmyndigheder behandler rabatten som en prisnedsættelse for så vidt angår lovbestemte (offentlige) sygekasser, men ikke for så vidt angår private sygekasser - principper udviklet i sag C-317/94, Elida Gibbs - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-462/16 Boehringer Ingelheim Pharma - Dom
Tidligere dokument: C-462/16 Boehringer Ingelheim Pharma - Indstilling

Dom C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla
Dato: 13-07-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 14, stk. 1, litra c) - fritagelse for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof med henblik på sejlads i farvande i Den Europæiske Union og til at producere elektricitet om bord på et fartøj - motorbrændstof, der anvendes af et skib til at sejle fra det sted, hvor det blev bygget, til en havn i en anden medlemsstat med henblik på dér at blive lastet med dets første kommercielle last

Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Dom
Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Indstilling
Tidligere dokument: C-151/16 Vakarų Baltijos laivų statykla - Ny sag

Dom C-633/15 London Borough of Ealing
Dato: 13-07-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelse af tjenesteydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport - artikel 133 - fritagelse udelukket i tilfælde af risiko for konkurrenceforvridning til skade for momspligtige erhvervsvirksomheder - tjenesteydelser leveret af offentligretlige organer, som ikke arbejder med gevinst for øje

Tidligere dokument: C-633/15 London Borough of Ealing - Dom
Tidligere dokument: C-633/15 London Borough of Ealing - Indstilling

Dom T-752/14 Combaro mod Kommissionen
Dato: 19-07-2017
Toldunion

Toldunion - associeringsaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Letland - artikel 239 i forordning (EØF) nr. 2913/92 - godtgørelse af og fritagelse for importafgifter - indførsel af linnedstof fra Letland - billighedsklausul - særlig situation - urigtigheder eller åbenbar forsømmelighed - Kommissionens afgørelse, som fastslår, at der ikke er grundlag for fritagelse for importafgifter

Tidligere dokument: T-752/14 Combaro mod Kommissionen - Dom

Dom C-386/16 Toridas
Dato: 26-07-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 138, stk. 1 - kvalificering af en transaktion som levering inden for Fællesskabet - fritagelse i forbindelse med levering af varer inden for Fællesskabet - erhververen har til hensigt at videresælge varerne til en afgiftspligtig person i en anden medlemsstat, inden de transporteres fra den første medlemsstat - den eventuelle betydning af, at en del af varerne er blevet forarbejdet inden afsendelsen

Tidligere dokument: C-386/16 Toridas - Dom
Tidligere dokument: C-386/16 Toridas - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-165/17 Morgan Stanley & Co International

Såfremt de udgifter, der er afholdt af en filial, som er beliggende i én medlemsstat, udelukkende er anvendt til transaktioner udført af selskabets hovedsæde, som er beliggende i en anden medlemsstat, skal bestemmelserne i artikel 17, stk. 2, 3 og 5, og artikel 19, stk. 1, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF , gentaget i artikel 168, 169 og 173-175 i Rådets direktiv 2006/112/EF , da fortolkes således, at de indebærer, at filialens medlemsstat på disse udgifter anvender filialens pro ra...

C-185/17 „SAKSA“ OOD

Betyder den regel, der er indeholdt i forklaringen i tabel 3 i standard EN 590, nu EN 590:2014, hvorefter »[d]et er muligt at undlade at anvende definitionen af gasolie i Den Europæiske Unions toldtarif på de klasser, der er bestemt til brug i arktisk klima og i klima med hårde vintre« [fri oversættelse], at det er muligt, at de almindelige regler i den supplerende bestemmelse 2 til toldtariffens kapitel 27, litra d) og e), for så vidt angår denne type brændstof ikke gælder med he...


Indstillinger
C-308/16 Kozuba Premium Selection

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - fritagelse for leveringer af bygninger eller dele heraf og den tilhørende jord - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra j) - artikel 12, stk. 1, litra a), og stk. 2 - begrebet »første indflytning« - begrebet »ombygning«

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 135, stk. 1, litra j), sammenholdt med artikel 12, stk. 1, litra a), og artikel 12, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, skal fortolkes således, at:

1. de er til hinder for, at »første indflytning« i bygninger, bygningsværker eller dele heraf er betinget af, at der gennemføres momspligtige transaktioner

2. de, såfremt der er tale om omfattende forbedringer, som har indvirkning på konstruktionselementer, ikke er til hinder for, at en medlemsstat med henblik på momsfritagelse bestemmer, at der er tale om en ombygning af en bygning, når udgifterne i forbindelse med disse forbedringer udgør mindst 30% af bygningens nyværdi.


C-374/16 Geissel Butin

Sagen omhandler:

Fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 178, litra a) - fradragsret - betingelser for udøvelse - artikel 226, nr. 5) - nødvendige oplysninger på fakturaer - den afgiftspligtige persons adresse - god tro ved opfyldelse af kravene til fradrag af indgående afgift - unddragelse af loven eller retsmisbrug - nationale procedurer - effektivitetsprincippet

Generaladvokatens indstilling:

- Artikel 226, nr. 5), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (»momsdirektivet«) er til hinder for en national lovgivning, der gør retten til at fradrage moms betinget af, at den adresse, hvor udstederen udøver sin erhvervsvirksomhed, er anført på fakturaen.

- Momsdirektivets artikel 168, litra a), og artikel 178, litra a), er til hinder for en national lovgivning, hvorefter der - hvis de formelle faktureringsbetingelser ikke er opfyldt - kun bevilges fradrag, når den afgiftspligtige person beviser, at han havde truffet alle foranstaltninger, som med rimelighed kan forlanges af ham, for at overbevise sig om rigtigheden af fakturaoplysningerne.

- Det er op til den nationale domstol at vurdere, om de nationale procedureregler, hvorefter en afgiftspligtig person kan påberåbe sig god tro med hensyn til fakturaens integritet, er i overensstemmelse med effektivitetsprincippet, især i lyset af varigheden, kompleksiteten og omkostningerne i forbindelse med de relevante procedurer.


C-224/16 AEBTRI

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - toldunion - ekstern forsendelse - TIR-konventionen - transport på grundlag af TIR-carnet - TIR-forsendelse ikke afsluttet - den garanterende organisations ansvar - solidarisk hæftelse - de kompetente myndigheders forpligtelse til så vidt muligt at forlange indfrielse hos den eller de direkte ansvarlige personer, før de retter krav mod den garanterende organisation - EF-toldkodeksens artikel 203 og 213 - fastlæggelse af, hvem der er debitorer for toldskylden - personer, der har erhvervet eller opbevaret varen, og som vidste eller med rimelighed burde have vidst, at varen var unddraget toldtilsyn

Generaladvokatens indstilling:

- Domstolen har kompetence til at fortolke toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter af 14. november 1975 (TIR-konventionen).

- Artikel 457, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006, sammenholdt med TIR-konventionens artikel 8, stk. 7, skal fortolkes således, at de kompetente toldmyndigheder kan forlange indfrielse hos den garanterende organisation, når de under omstændigheder som i den foreliggende sag har forlangt betaling på grundlag af et betalingskrav hos indehaveren af TIR-carnetet som den direkte ansvarlige person.

- Artikel 457, stk. 2, i Kommissionens forordning nr. 2454/93, sammenholdt med TIR-konventionens artikel 8, stk. 1 og 7, skal fortolkes således, at de kompetente myndigheder ikke er forpligtet til - før de forlanger indfrielse hos den garanterende organisation - at forlange betaling hos alle personer, der hæfter solidarisk i henhold til artikel 213 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodes, som fastsat ved bestemmelserne i denne kodeks.

- En modtager, som har erhvervet en vare eller har den i sin besiddelse, om hvilken det vides, at den er transporteret med TIR-carnet, og for hvilken det ikke er konstateret, at den er frembudt for bestemmelsestoldstedet og angivet til dette, kan anses for »debitor« som omhandlet i artikel 203, stk. 3, i forordning nr. 2913/92, hvis personen vidste eller burde have vidst, at varen var unddraget toldtilsyn, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve. Passivitet med hensyn til at forlange betaling af modtageren af varerne er imidlertid ikke til hinder for, at den garanterende organisations ansvar indtræder, hvis de kompetente myndigheder har valgt at forlange indfrielse hos en anden direkte ansvarlig person i henhold til TIR-konventionens artikel 8, stk. 7.


Domme
C-254/16 Glencore Agriculture Hungary

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 183 - princip om afgiftens neutralitet - fradrag for indgående afgift - godtgørelse af overskydende moms - kontrolsag - bøde pålagt den afgiftspligtige person under en sådan kontrolsag - forlængelse af fristen for tilbagebetaling - udelukkelse af betaling af morarenter

Domstolens dom:

EU-retten skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter datoen for tilbagebetaling af overskydende merværdiafgift i et tilfælde, hvor en sag om afgiftskontrol er indledt af myndigheden, og hvor den afgiftspligtige person er blevet pålagt en bøde for manglende samarbejde, kan udskydes, indtil rapporten for denne kontrol fremsendes til den afgiftspligtige person, og betaling af morarenter kan afvises, selv når afgiftskontrollens varighed er uforholdsmæssigt lang og ikke fuldt ud kan tilskrives den afgiftspligtige persons adfærd.


C-392/16 Marcu

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 199, stk. 1, litra c) - ingen momsregistrering - omvendt betalingspligt - det præjudicielle spørgsmåls hypotetiske karakter - afvisning af anmodningen om præjudiciel afgørelse

Domstolens dom:

Anmodningen om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bucureşti (appeldomstolen i Bukarest, Rumænien) afvises.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (Kodification)

Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodification)

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender - Anmodning om Europa-Parlamentets godkendelse

 

Nyt fra Parlamentet

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. juli 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))  

Bilag Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (Kodification)  

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodification)  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Polen til at indgå en aftale med Ukraine, der indeholder bestemmelser, der fraviger artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår vedligeholdelsen af vejbroer på grænsen mellem Polen og Ukraine

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold

Nye procedurekoder og nye krav om angivelse af sagsnummer ved anvendelse af visse procedurekoder i toldangivelserne

Rettelelse til toldtariffen - antidumpingtold

Vejledning til virksomheder

Sådan bestiller du kontrolmærker (stempelmærker) til cigaretpapir og tobaksvarer

Nyt fra Skatteministeriet

Skatteøkonomisk Redegørelse 2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 238

Orientering om revideret retssagsvejledning, fra skatteministeren

Bilag 244

Orienteirng om et endeligt kommissorium for en undersøgelseskommission om SKAT, fra justitsministeren

Bilag 245

Henvendelse af 4/7-17 fra Poul Erik Hjerrild-Nielsen, Lyngby om juridiske problemer med forslaget om de syv styrelser

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse