MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2015, uge 04

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder bl.a. en række spændende artikler og en dom fra EU-domstolen, der meget vel kan rykke på dansk praksis for afgørelsen af, om der er tale om udlejning af fast ejendom eller om tilrådighedsstillelse af faciliteter.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt om afgifter i 2015
Omkostningsgodtgørelse til advokatudgifter afholdt efter sagens afslutning
Kender du de nye afgiftssatser på energi?
B2C salg på elektroniske ydelser, teleydelser mv.
New Presidents, New Sound and New Confidence?
Compatibility of National Tax Measures with EU Law: The Role of the European Commission in Tax Litigation before the European Court of Justice
Styresignaler vedrørende delvis fradragsret i forsikringsvirksomheder, pengeinstitutter og realkreditinstitutter
Ændring af lov om afgift af elektricitet
Personalegoder 2015
Registration opens for public viewing of oral hearing in “US-COOL” appeal
Chinese Taipei pledges USD 240,000 to support food safety, animal/plant health standards
Azevêdo launches intensive process to agree Doha work programme
Beretning om SKATs systemmodernisering (nr. 5/2014)
Satser og beløbsgrænser 2014/2015

Styresignaler
SKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser

Domme
Told - tarifering - set-top bokse

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteverket, Sverige
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Nyt om afgifter i 2015

På afgiftsområdet er der i 2015 sket regulering af satserne på energiafgiftsområdet og ændring i godtgørelsen af energiafgifterne.


DELACOUR

Omkostningsgodtgørelse til advokatudgifter afholdt efter sagens afslutning

Nye regler om omkostningsgodtgørelse til udgifter til sagkyndige bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i en skatte-/afgiftssag.


Deloitte

Kender du de nye afgiftssatser på energi?

Lovgivningen om energiafgifter ændres ofte


Deloitte

B2C salg på elektroniske ydelser, teleydelser mv.

Slut med at konkurrere på momssatser – tilpas din webshops økonomisystem.


EC Tax Review

New Presidents, New Sound and New Confidence?

Authors: Henk van Arendonk, Emeritus Professor of Tax Law at the Erasmus University Rotterdam and chairman of the editorial board of EC Tax Review.


EC Tax Review

Compatibility of National Tax Measures with EU Law: The Role of the European Commission in Tax Litigation before the European Court of Justice

In tax as in other areas of law, issues regarding the compatibility with Union law of national legislation and administrative practice may give rise to litigation before the European Court of Justice. That litigation may take the form of infringement proceedings initiated by the European Commission or references for preliminary rulings submitted by national courts. The Commission is systematically a party to tax litigation before the Court, since it submits observations in all preliminary reference cases. This article describes the characteristics of the two procedures and looks at the types of question which arise, referring to issues of interpretation of the Treaty and of secondary law. It explains the approach taken by the Commission and gives examples in relation to both direct and indirect taxation: essentially, the aim of the Commission is to ensure the effective operation of the internal market.


FSR - danske revisorer

Styresignaler vedrørende delvis fradragsret i forsikringsvirksomheder, pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Af styresignalet fremgår det, at virksomhederne er forpligtet til, at anvende de nye retningslinjer vedrørende momsloven §37, stk. 7, tilbage til den 1. april 2012. FSR fremhæver i denne sammenhæng, at retningslinjerne først kan kræves anvendt efter styresignalets offentliggørelse og gerne efter udløb af et passende varsel. Ydermere vil den foreslåede dato, pålægge virksomhederne en ikke uvæsentlig byrde, da de skal omgøre tidligere år. FSR opfordre derfor til, at virksomhederne tidligst forpligtes til at anvende retningslinjerne fra den 1. januar 2015.

Af styresignalet synes at fremgå flere uklarheder. FSR appellerer derfor til, at der skabes klarhed omkring anvendelsen af de forenklede ordninger og disses indbyrdes rangorden. Ligeledes bør betegnelsen ”aftaler af ydelsen” præciseres, specielt når det vedrører forsikringsvirksomheder.

Som FSR forstår SKATs svar til FSRs høringssvar vedrørende 2. udkast af styresignalet, er der ikke tiltænkt nogen ændring eller præcisering af nuværende praksis i afsnittet om internationale regnskabsstandarder og derfor foreslår FSR, at afsnittet udtages af styresignalet, for at undgå misforståelser.


FSR - danske revisorer

Ændring af lov om afgift af elektricitet

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


Revisorgruppen Danmark

Personalegoder 2015

Skatte- og momsmæssige udfordringer


Rigsrevisionen

Beretning om SKATs systemmodernisering (nr. 5/2014)

Beretningen handler om SKATs systemmodernisering, som blev igangsat i 2004, og som endnu ikke er fuldt idriftsat. Systemmoderniseringen er inddelt i 2 faser med i alt 6 projekter. Fase 1 består af 3 projekter: integrationsplatformen ENS, TastSelv Erhverv og Erhvervsligning. Fase 2 består også af 3 projekter: Digitalt Motor Register (DMR), Skattekon­toen og Et Fælles Ind­dri­vel­ses­system (EFI).

Formålet med undersøgelsen er at vurdere SKATs styring af alle 6 projekter i system­mo­derniseringen. Formålet er desuden at vurdere systemmoderniseringens målopfyldelse og den organisatoriske implementering af EFI, som er det økonomisk væsentligste projekt og det projekt, der er mest forsinket.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2013.


RSM plus

Satser og beløbsgrænser 2014/2015

RSM plus har, som tidligere år, udarbejdet en publikation med årets satser og beløbsgrænser.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: SKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser

SKM2015.54.SKAT

Vedrører: Persondataloven

SKAT præciserer retningslinjerne i forbindelse med anmeldelser, herunder anmeldelser hvor anmelder ønsker at være anonym.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Told - tarifering - set-top bokse

SKM2015.50.BR

Vedrører: Gennemførselsforordning nr. 620/2011 af 24. juni 2011

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt set-top bokse anmeldt i perioden 28. januar 2011 til 20. juni 2011 skulle henføres under den dagældende toldtarifposition 8528 71 90 med en toldsats på 14 pct. eller den dagældende position 8528 71 13 med en toldsats på 0 pct.

Retten slog indledningsvist fast, at de importerede set-top bokse var omfattet af beskrivelsen i den kombinerede nomenklatur, position 8528 71 13, såfremt apparaterne havde en indbygget videotuner. Endvidere fastslog retten, at der er fast retspraksis for, at det afgørende kriterium for tarifering af varer normalt vil være varernes objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i den kombinerede nomenklatur og de supplerende bestemmelser til dennes afsnit og kapitler.

Da de importerede set-top bokse ikke var videotunere eller indeholdt en videotuner, der omsatte højfrekvente fjernsynssignaler til signaler, der kunne anvendes i videooptagere, videogengivere eller monitorer, var der ikke grundlag for at henføre set-top boksene til position 8528 71 og dermed heller ikke position 8528 71 13. Set top-boksene skulle derfor i overensstemmelse med Skatteministeriets påstand henføres til position 8528 71 90 som "andre varer". Retten henviste i denne forbindelse til de forklarende bemærkninger fra 2008 samt den ændring af den kombinerede nomenklatur, der skete ved gennemførelsesforordning af 24. juni 2011, der forudsatte, at set-top bokse til fjernsynsmodtagere med kommunikationsfunktion inden ændringen skulle positioneres som "andre varer".


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2015.55.BR Modregning - overskydende skat - rette debitor - underretning til kreditor

Vedrører: Dansk rets almindelige regler om modregning

Sagen handlede om, hvorvidt det var berettiget, at SKAT, på vegne af G1.1 A/S, havde foretaget modregning i sagsøgerens krav på tilbagebetaling af overskydende skat med kr. 10.146.

Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at sagsøgeren var debitor for gælden til G1.1 A/S.

Retten lagde det endvidere til grund, at sagsøgeren ikke anmodede om debitorskifte eller gav besked til G1.1 A/S om, at den af sagsøgeren personlig drevne virksomhed - H1X - ikke længere var en personligt drevet virksomhed, men nu blev drevet af H1 ApS, og G1.1 A/S fortsatte med at sende regninger til sagsøgeren personligt.

G1.1 A/S anmeldte sit krav mod sagsøgeren i konkursboet efter H1 ApS og modtog dividende af kravet.

Sagsøgeren ansøgte efterfølgende om gældssanering, hvoraf det fremgår, at sagsøgeren anerkendte at have G1.1 A/S som kreditor.

Retten fandt ikke, at der var sket et debitorskifte, og fandt, at kravets eksistens var tilstrækkelig bevist.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 26-01-2015 - 24-02-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-349/13 Oil Trading Poland
Dato: 12-02-2015
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) – fortolkning af artikel 3, stk. 3, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed og artikel 1, stk. 3, litra a), i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF – smøreolie – olier, der anvendes til andet end brændsel til opvarmning eller motorbrændstof – punktafgiftspligt – harmoniserede punktafgifter på forbrug af energiprodukter

Tidligere dokument: C-349/13 Oil Trading Poland - Ny sag
Tidligere dokument: C-349/13 Oil Trading Poland - Dom

Dom C-662/13 Surgicare
Dato: 12-02-2015
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) – fortolkning af Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag og af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fradrag for indgående moms – transaktioner, der udgør misbrug – gældende national lovgivning, der foreskriver en obligatorisk forudgående procedure, der skal sikre den afgiftspligtige persons ret til forsvar inden for misbrug på afgiftsområdet – udeladelse af at anvende denne procedure på momsområdet, hvis skattemyndighederne mistænker, at der foreligger misbrug fra den afgiftspligtige persons side

Tidligere dokument: C-662/13 Surgicare - Dom

Dom C-134/13 Raytek og Fluke Europe
Dato: 12-02-2015
Toldunion

Præjudiciel – First-Tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) – fortolkning af Kommissionens forordning (EU) nr. 314/2011 af 30. marts 2011 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur – gyldighed med hensyn til tarifering af termiske infrarøde kameraer

Tidligere dokument: C-134/13 Raytek og Fluke Europe - Ny sag


Nye sager for domstolen

C-543/14 Ordre des barreaux francophones og germanophone m.fl.

1. a) Er Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem , hvorefter de ydelser, der leveres af advokater, er undergivet momspligtig, uden at der derved i lyset af retten til juridisk bistand og princippet om den processuelle ligestilling af sagens parter tages hensyn til, om en borger, der ikke er berettiget til retshjælp, er momspligtig eller ikke-momspligtig, forenelig med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder sammenhol...


Domme
C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne

Sagen omhandler:

Sagen vedrører momspligt for tilrådelighedsstillelse af sportsfaciliteter.

Domstolens dom:

Artikel 13, punkt B, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag skal fortolkes således, at tilrådighedsstillelsen mod vederlag af et fodboldstadion i henhold til en aftale, som forbeholder ejeren visse rettigheder og prærogativer, og hvorefter dennes ydelse af forskellige tjenester, bl.a. vedligeholdelse, rengøring, pasning og sikring af, at faciliteterne lever op til standarderne, svarer til 80% af den aftalte modydelse, i princippet ikke udgør en »udlejning af fast ejendom« i denne bestemmelses forstand. Det tilkommer den forelæggende ret at vurdere dette.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om forlængelse af gyldighedsperioden for gennemførelsesafgørelse 2012/232/EU om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende differentierede afgiftssatser på motorbrændstoffer i visse geografiske områder i henhold til direktiv 2003/96/EF  

Om indførelse af toldafgifter og restriktive foranstaltninger for import af honning fra tredjelande

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador

SKAT inviterer til informationsmøder for revisorer og rådgivere

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Toldkurser (valutakurser)

Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2015 - 5% udsving (AUD)(CHF)(CNY)(HKD)(MXN)(PHP)(THB)(USD)(ZAR)


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af momsloven. (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt).

Bilag

Bilag 8

Internt dokument

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 375

Spm. om at fremlægge dokumentation for, at der er blevet udsendt opkrævningsskrivelse rettidigt i 2012 – forud for rykkerskrivelser udsendt i 2014, jf...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spm 375  Svar  

Spm. 378

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at lempe PSO-tariffen med henholdsvis 20, 30 og 40 pct. mere end det, som er aftalt i "Aftale mell...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar spørgsmål 378 ren  Svar  

Spm. 382

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at afskaffe afgiften på demo- og leasingbiler, som vedtaget af regeringen den 10. maj 2012, til sk...
Udvalgsspørgsmål.pdf
[Captia] Svar på SAU alm. del spm 382 (DOK82974147)  Svar  

Spm. 383

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at annullere den kompenserende indeksering af visse afgifter, der blev indført med (2011-12) L 34,...
Foreløbigt svar på alm del spørgsmål 383 DOK82987769X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 385

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at annullere afgiftsforhøjelserne, som blev vedtaget med (2011-12) L 33, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på alm del spørgsmål 385 DOK83032027X  Svar  

Spm. 386

Spm. om at vurdere provenutabet ved at afskaffe præmieafgiften på skadesforsikringer fra og med 2015, til skatteministeren
Svar på SAU alm del spørgsmål 386 DOK84908632X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 390

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at annullere stigningen på afgiften på NOx fra ca. 5 kr. til 25 kr. pr. kg NOx, til skatteminister...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 390 DOK84503211X  Svar  

Spm. 391

Spm. om at vurdere provenutabet ved at afskaffe reklameafgiften fra og med 2015, til skatteministeren
Captia Svar SAU 391 (DOK83012557)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 397

Spm. om at vurdere provenutabet ved at annullere afskaffelsen af godtgørelsen til synsvirksomheder for at registrere køretøjer samt justeringen af god...
Udvalgsspørgsmål.pdf
[Captia] Svar på SAU alm. del spm 397 (DOK82980415)  Svar  

Spm. 398

Spm. om at vurdere provenutabet ved at afskaffe kaskoforsikringsafgiften på fritidsfartøjer fra og med 2015, til skatteministeren
Svar på SAU alm del spørgsmål 398 DOK84908679X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 399

Spm. om at vurdere provenutabet ved at annullere de forenklinger, harmoniseringer og effektiviseringer af skatte- og afgiftslove, som blev vedtaget me...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm del 399 vedr L67 DOK84869795X  Svar  

Spm. 401

Spm. om at vurdere provenutabet ved at annullere lønsumsafgiften på aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., til skatteministere...
Svar på SAU alm del spørgsmål 401 DOK85582856X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 402

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at tilbagerulle stigningerne i priserne på nummerplader og registreringer af køretøjer medført af ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
[Captia] Svar på SAU alm. del spm 402 (DOK82982834)  Svar  

Spm. 404

Spm. om en opgørelse, der viser antallet af samtlige skatte- og afgiftsstigninger til erhvervslivet i perioden fra den 5. april 2009 til den 15. septe...
Captia Svar på SAU alm del 404 (DOK82754374)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 405

Spm. om en opgørelse, der viser antallet af samtlige skatte- og afgiftsstigninger til erhvervslivet, der direkte eller indirekte vedrører energi, i pe...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia Svar på SAU alm del 405 (DOK82784615)  Svar  

Spm. 413

Spm. om ministeren vil oplyse, om han fastholder, at det vil være i strid med EU-reglerne, hvis Danmark ophæver nøddeafgiften uden at ophæve chokolade...
Svar på alm del-spm 413
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 414

Spm. om ministeren vil tage kontakt til Kommissionen for at afklare EU-reglerne omkring nøddeafgift og chokoladeafgift for at sikre klarhed om, at Dan...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på alm del-spm 414 2014-15  Svar  

Spm. 415

Spm. om, hvad status er på ministerens henvendelse til Kommissionen omkring den danske teafgift, til skatteministeren
SAU svar på alm del-spm 415 2014-15
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse