MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2015, uge 08

Kære læser !

En forholdsvist stille uge.

En afgørelse skiller sig ud - og det endda på en ganske interessant facon. SKAT har i en afgørelse fastslået, at "punktstøbning og begrænset sokkelstøbning skal anses for begyndelse af støbning af fundament, når det har været hensigten at færdiggøre byggeriet. Derfor skal hele byggeperioden fra begyndelsen af støbning af fundament til færdiggørelsen ses som én sammenhængende periode". Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i en ikke-offentliggjort kendelse.

Det ser ud til, at kendelsen bryder med hidtidig praksis på området, da det hidtil har været et krav, at støbningen skal påbegyndes for at færdiggøre byggeriet inden for normeret tid for byggeri af den pågældende art. Det kan - i hvert fald når man læser præmisserne - ikke anses for tilfældet her.

Alt andet lige må kendelsen så betyde, at de bygmestre, som har lavet punktstøbninger for at komme under de gamle regler (med momsfrihed) faktisk har fået dette koncept godkendt nu med Landsskatterettens afgørelse. En interessant detalje i sagen er, at klager faktisk troede han var under de gamle regler, men indgav en efterangivelse på over -18 mio. kr. fordi han troede, byggeriet var momspligtigt - og det var momspligt, som var klagers påstand i sagen, ikke momsfrihed.

Det er ikke hver uge, der kommer relevante afgørelser, i de ikke-offentliggjorte kendelser, men det sker, og det er denne uges nyheder et bevis på.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms ved handel med udlandet
Hvad kontrollerer SKAT i 2015?
Finansielle virksomheders delvise momsfradragsprocent
Nyt om moms ved afhentningssalg til EU-kunder
Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer
Ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og ligningsloven
Skolers mulighed for momskompensation forsvinder med ny bekendtgørelse
Nyt om forsikringsselskabers momsfradragsprocent
Nyt om penge- og realkreditinstitutters momsfradragsprocent
Giver afgiftsreglerne mulighed for besparelser for industrivirksomheder?
Parliamentarians’ involvement “crucial” to WTO work — Azevedo
Items proposed for consideration at the next meeting of Dispute Settlement Body
Azevêdo sees “real momentum” in implementation of Bali decisions for LDCs
General Council: Proposed agenda
Committee on Government Procurement moves ahead on multiple accessions
WTO chairpersons for 2015
Azevêdo urges members to move to solution-finding mode in developing work programme to conclude Round

Styresignaler
Rettelse af satsen for miljøbidrag i den juridiske vejledning - styresignal

Kendelser
Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af en bil med identitetstab

Domme
Registreringsafgift - registreringspligt - bopæl - ejerskab
Moms - grænsehandelskoncept - både - ekstraordinær genoptagelse

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 9

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteverket, Sverige
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms ved handel med udlandet

Få viden om og opdatering på de grundlæggende regler ved handel med udlandet. Dette kursus henvender sig til økonomidirektører, regnskabschefer, bogholdere, controllere samt medarbejdere i debitor- og kreditorbogholderiet.


Deloitte

Finansielle virksomheders delvise momsfradragsprocent

Nye retningslinjer kræver reaktion nu


Deloitte

Nyt om moms ved afhentningssalg til EU-kunder

Skærpede krav ved momsfrit varesalg til andre EU-lande


FSR - danske revisorer

Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


FSR - danske revisorer

Ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og ligningsloven

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


PwC

Skolers mulighed for momskompensation forsvinder med ny bekendtgørelse

Almenvelgørende foreninger, institutioner mv., der er godkendt efter ligningslo-ven § 8 A, har mulighed for at få momskompensation for en del af den købsmoms, som ikke kan fradrages via momsangivelsen. De fleste privatskoler har hidtil haft gavn af denne ordning, men en ny bekendtgørelse fjerner nu skolernes mulighed for momskompensation.


PwC

Nyt om forsikringsselskabers momsfradragsprocent

SKAT har i et styresignal fastsat nye retningslinjer for opgørelsen af den ”omsætning”, der skal indgå ved beregningen af forsikringsselskabers delvise momsfradragsprocent. Der er både præciseringer og ændringer i forhold til de tidligere retningslinjer for opgørelsen.


PwC

Nyt om penge- og realkreditinstitutters momsfradragsprocent

SKAT har i et styresignal fastsat nye retningslinjer for opgørelsen af den ”omsætning”, der skal indgå ved beregningen af penge- og realkreditinstitutters delvise momsfradragsprocent.


PwC

Giver afgiftsreglerne mulighed for besparelser for industrivirksomheder?

For industrivirksomheder gælder der særlige afgiftsregler. Se om disse regler giver din virksomhed mulighed for besparelser, som du ikke kendte til. ?


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Rettelse af satsen for miljøbidrag i den juridiske vejledning - styresignal

SKM2015.133.SKAT

Vedrører: Skrotningsbidragsloven § 3

I Den Juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.7.18.5 , er der angivet en forkert sats for miljøbidrag. Styresignalet retter denne forkerte angivelse af satsen for miljøbidraget, og oplyser den korrekte afgiftssats på 101 kr., der trådte i kraft den 1. april 2014.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af en bil med identitetstab

SKM2015.135.LSR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 3, § 4, § 7, § 10, stk. 1 og 5

Sagen angik fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af en bil, der havde været totalskadet, men derefter var genopbygget med identitetstab.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - registreringspligt - bopæl - ejerskab

SKM2015.123.VLR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 20, stk. 2 (dagældende). Registreringsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, § 8, stk. 2 og § 39, stk. 1 (dagældende)

Ankesag indbragt af Skatteministeriet vedrørende spørgsmål om registreringspligt og registreringsafgiftspligt af et tysk indregistreret køretøj. Byretten havde givet indstævnte medhold i, at der ikke kunne rejses et afgiftskrav mod indstævnte, idet det ikke fandtes godtgjort, at indstævnte selv havde taget køretøjet i brug på færdselslovens område. Videre havde byretten fundet, at der ikke kunne lægges vægt på, at en af indstævntes venner havde ført køretøjet i Danmark. Retten tilføjede, at indstævnte ikke kunne antages at have givet samtykke til vennens brug af bilen i Danmark. Byretten fandt således, at indstævnte ikke hæftede for afgiften af køretøjet, jf. den dagældende registreringsafgiftslovs § 20, stk. 2. Byretten tog ikke stilling til sagens øvrige spørgsmål om, hvem der ejede køretøjet på ibrugtagningstidspunktet, og om indstævnte måtte anses for at have haft bopæl her i landet i registreringsmæssig henseende.

For landsretten var yderligere fremlagt en række observationsrapporter fra Politiet vedrørende observationer af køretøjet i den i sagen omhandlede periode, lige som der blev afgivet ny forklaring af en af politiobservatørerne, der havde deltaget i observationerne.

Landsretten bemærkede, at det var ubestridt, at indstævnte var den reelle ejer af køretøjet, da det blev indregistreret i Tyskland, selv om et tysk selskab stod som "halter" af køretøjet i det tyske motorregister. Landsretten fandt det endvidere ikke godtgjort, at indstævnte ikke fortsat var ejer af køretøjet i perioden fra Politiets første observation af køretøjet i august 2010 til Politiets beslaglæggelse heraf i oktober 2010.

På baggrund af en også for byretten fremlagt rapport fra Rigspolitiet samt de for landsretten fremlagte observationsrapporter fra den i sagen omhandlede periode, understøttet af den supplerende, sikker og troværdig forklaring fra politiobservatøren fandt landsretten det godtgjort, at køretøjet var taget i brug her i landet af både indstævnte selv og af hans ven med indstævntes fulde accept.

Indstævnte, der var dansk statsborger, havde haft bopæl her i landet indtil den 4. marts 2010, og var herefter formelt udrejst og registreret med bopæl i Tyskland frem til den 28. september 2010. Landsretten fandt det på baggrund af en række oplysninger i sagen ikke godtgjort af indstævnte, at han havde opgivet sin bopæl her i landet, jf. den dagældende registreringsbekendtgørelses § 8, stk. 2.

Bilen var herefter registreringspligtig og registreringsafgiftspligtig her i landet, og indstævnte hæftede for afgiften heraf i medfør af den dagældende registreringsafgiftslovs § 20, stk. 2. (Ændring af SKM2013.385.BR ).


Indholdsfortegnelse 

Dom: Moms - grænsehandelskoncept - både - ekstraordinær genoptagelse

SKM2015.122.BR

Vedrører: Momsloven § 4, stk. 1 og § 14, stk. 1. Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 3

Grænsehandelskoncept tilsidesat. Aftale om salg af båd var reelt indgået med den danske forhandler og ikke med det tyske mellemled, der alene havde fungeret som et uselvstændigt mellemled. Der skulle derfor betales dansk moms.

Forhandleren havde ikke udvist den krævede omhu og påpasselighed ved det anvendte grænsehandelskoncept og havde derfor handlet groft uagtsomt. Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32 var således opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2015.127.SANST Modregning i overskydende skat til dækning af restskat og renter

Vedrører: Forvaltningsloven § 19, stk. 1. Forældelsesloven § 3, stk. 1, § 18, stk. 4 og § 19, stk. 6, 2. pkt. Inddrivelsesloven § 17. Kildeskatteloven § 62, stk. 3. Skatteforvaltningsloven § 19, stk. 1 og stk. 5, nr. 4, § 20, stk. 1 og § 35 b, stk. 3, 1. pkt.

En klage over SKATs modregning i klagerens overskydende skat til dækning af gæld vedrørende boligsikring, restskat, renter og gebyr blev afvist af Skatteankestyrelsen for så vidt angår modregningen til dækning af gæld vedrørende boligsikring og gebyr til Udbetaling Danmark og i øvrigt stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/6721054
Fast ejendom - støbning af fundament
SKAT har givet afslag på anmodning om tilbagebetaling af moms for perioden 1. april 2011 - 31. december 2012, da SKAT har anset støbning af fundamentet i forbindelse med opførelse af en etageejendom for at være påbegyndt i december måned 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-12-2014

Journalnr: 12/0213489
Moms af bespisning
Klagen skyldes, at SKAT for perioden 1. oktober 1994 - 30. september 2004 ikke har imødekommet en anmodning fra A/S [virksomhed1], herefter benævnt selskabet, vedrørende tilbagebetaling af 286.672 kr. i indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte, i forbindelse med mødebespisning, idet dokumentationskravet ikke er anset for opfyldt, jf. styresignalerne SKM2010.622.SKAT og SKM2011.829.SKAT. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, idet selskabets principale påstand om, at selskabet er berettiget til tilbagebetaling af indgående afgift, i alt 288.538 kr., for perioden 1. oktober 1994 - 31. december 2004, imødekommes.
Afsagt: 19-12-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-02-2015 - 24-03-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-144/13 VDP Dental Laboratory X Nobel Biocare
Dato: 26-02-2015
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 17, stk. 1 og 2, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, og af artikel 140, litra a) og b), og artikel 143, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fradrag for indgående moms – national lovgivning, hvorefter ikke blot tandlægers og tandteknikeres levering af tandproteser, men alle leveringer af tandproteser indtil den 1. januar 2008 og i strid med sjette direktivs bestemmelser var fritaget for moms – manglende ret til fradrag for indgående moms i henhold til den nationale lovgivning – afgiftspligtig, der har fradragsret, idet han hverken er tandlæge eller tandtekniker – fritagelser

Tidligere dokument: C-144/13 VDP Dental Laboratory og Staatssecretaris van Financiën - Ny sag
Tidligere dokument: C-144/13 VDP Dental Laboratory X Nobel Biocare - Indstilling
Tidligere dokument: C-144/13 VDP Dental Laboratory X Nobel Biocare - Dom

Dom C-547/13 Oliver Medical
Dato: 04-03-2015
Toldunion

Præjudiciel – Administratīvā rajona tiesa (Letland) – fortolkning af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, med senere ændringer, samt af Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2008 af 7. februar 2008 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur – laserapparater og ultralydsapparater samt deres komponenter og tilbehør – tarifering i pos. 9018 (medicinske instrumenter og apparater) og 9019 (apparater til mekanoterapi mv.) eller i pos. 8543 (ikke-medicinske elektriske maskiner og apparater) – kriterier for tarifering

Tidligere dokument: C-547/13 Oliver Medical - Dom

Dom C-175/14 Prankl
Dato: 05-03-2015
Fiskale bestemmelser

Om artikel 7, stk. 1 og 2, og artikel 9, stk. 1, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed i den affattelse, der følger af Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 , fortolkes således, at de er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter der også i transitmedlemsstaten skal betales punktafgifter (tobaksafgift) på punktafgiftspligtige varer (cigaretter), som er overgået til forbrug i en (første) medlemsstat, og uden anvendelse af et ledsagedokument som omhandlet i direktivets artikel 7, stk. 4, er blevet transporteret ad landevej igennem en eller flere andre medlemsstater (transitmedlemsstater) til en anden medlemsstat (bestemmelsesmedlemsstaten) med henblik på dér at blive solgt

Tidligere dokument: C-175/14 Prankl - Ny sag
Tidligere dokument: C-175/14 Prankl - Dom

Dom C-479/13 Kommissionen mod Frankrig
Dato: 05-03-2015
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 96 og 98 i og bilag II og III til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og bestemmelserne i Rådets forordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af momsdirektivet – anvendelse af en reduceret momssats for digitale bøger eller e-bøger

Tidligere dokument: C-479/13 Kommissionen mod Frankrig - Ny sag
Tidligere dokument: C-479/13 Kommissionen mod Frankrig - Dom

Dom C-502/13 Kommissionen mod Luxembourg
Dato: 05-03-2015
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 96-99, 110 og 114 i samt bilag II og III til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og bestemmelserne i Rådets forordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af momsdirektivet – anvendelse af en »stærkt reduceret« momssats på 3% for digitale bøger eller e-bøger

Tidligere dokument: C-502/13 Kommissionen mod Luxembourg - Ny sag
Tidligere dokument: C-502/13 Kommissionen mod Luxembourg - Dom

Indstilling C-526/13 Fast Bunkering Klaipeda
Dato: 05-03-2015
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Litauen) – fortolkning af artikel 148, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fritagelse for leveringer af varer til forsyninger til fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø – anvendelse af denne fritagelse på leveringer til mellemmænd, der handler i eget navn – varernes endelige anvendelse behørigt fastslået inden leveringen – indlevering af beviser for denne anvendelse til afgiftsmyndighederne inden leveringen

Tidligere dokument: C-526/13 Fast Bunkering Klaipeda - Dom
Tidligere dokument: C-526/13 Fast Bunkering Klaipeda - Dom
Tidligere dokument: C-526/13 Fast Bunkering Klaipėda - Ny sag
Tidligere dokument: C-526/13 Fast Bunkering Klaipeda - Indstilling

Dom C-553/13 Statoil Fuel & Retail
Dato: 05-03-2015
Fiskale bestemmelser

Om finansieringen af driften af den offentlige transport i en lokal myndigheds område betragtes som særligt formål i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 1, stk. 2, i Rådet for Den Europæiske Unions direktiv 2008/118/EF, såfremt den lokale myndighed har pligt til at varetage og finansiere en sådan opgave mm.

Tidligere dokument: C-553/13 Statoil Fuel & Retail - Ny sag
Tidligere dokument: C-553/13 Statoil Fuel & Retail - Dom

Dom C-178/14 Vario Tek
Dato: 05-03-2015
Toldunion

Om tarifering af videokameraer.

Tidligere dokument: C-178/14 Vario Tek - Ny sag

Dom C-594/13 «go fair» Zeitarbeit
Dato: 12-03-2015
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Bundesfinanzhof (Tyskland) – fortolkning af artikel 132, stk. 1, litra g), og artikel 134, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse – levering af ydelser med nær tilknytning til social bistand og social sikring, som præsteres af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter – en national medlemsstats lovgivning, der udelukker statsprøvede plejearbejdere, der levere deres ydelser ad anden vej

Tidligere dokument: C-594/13 «go fair» Zeitarbeit - Dom

Dom T-249/12 Vestel Iberia mod Kommissionen
Dato: 12-03-2015
Toldunion

Annullation af Kommissionens afgørelse K(2010) 22 endelig af 18. januar 2010, hvorved de spanske myndigheder blev meddelt, at det var begrundet at foretage en efterfølgende bogføring af importafgifter, og at afgiftsfritagelsen for disse afgifter ikke var begrundet i en bestemt sag vedrørende importen af farvefjernsynsmodtagere fra Tyrkiet (sag REM 02/08)

Dom T-269/12 Makro autoservicio mayorista mod Kommissionen
Dato: 12-03-2015
Toldunion

Annullation af Kommissionens afgørelse K(2010) 22 endelig af 18. januar 2010, hvorved de spanske myndigheder blev meddelt, at det var begrundet at foretage en efterfølgende bogføring af importafgifter, og at afgiftsfritagelsen for disse afgifter ikke var begrundet i en bestemt sag vedrørende importen af farvefjernsynsmodtagere fra Tyrkiet (sag REM 02/08)

Dom C-7/14 P Wünsche Handelsgesellschaft International mod Kommissionen
Dato: 26-03-2015
Toldunion

Appel iværksat til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 12. november 2013 i sag T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mod Kommissionen, hvorved Retten frifandt Kommissionen for en påstand om annullation af Kommissionens afgørelse K(2011) 6393 endelig af 16. september 2011, der fastslår, at det i et konkret tilfælde var uberettiget at indrømme en fritagelse for importafgifter – tilsidesættelse af artikel 220, stk. 2, litra b), og artikel 239 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks – utilstrækkelig begrundelse af Rettens dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Taxation: "Promoting the internal market and economic growth", a new publication in the "The EU explained" series

European Commission lays the foundation for a fairer and more transparent approach to taxation in EU

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Internationale Sukkerråd for så vidt angår forlængelsen af den internationale sukkeroverenskomst af 1992  

Forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Internationale Kornråd for så vidt angår forlængelsen af konventionen om kornhandel af 1995  

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) …/… af XXX om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for fisk og fiskevarer med oprindelse i Republikken Serbien.

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Ændringer af Motorregistret (Release 2.11)

Ny tariferingsforordning

Toldkurser (valutakurser)

Valutakurser (toldkurser) 1. februar - 28. februar 2015 (RUB)

Blanket

Varer for hvilke der gælder særlige udførselsbestemmelser - overdragelse til ansvarlig myndighed for undersøgelse

Pressenyhed

Dialog om skat: Advokater og SKAT i nyt samarbejde


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af momsloven. (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt).

Bilag

Bilag 3

Oplæg fra foretræde fra Jacobsen Publications den 18/2-15

Bilag 4

Henvendelse af 19/2-2015 fra Bonnier Publications International

Bilag 5

Henvendelse af 20/2-15 fra Dansk Magasinpresses Redaktørforening

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om kommentar til oplæg fra foretræde fra Jacobsen Publications den 18/2-15, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 19/2-2015 fra Bonnier Publications International, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelse af 20/2-15 fra Dansk Magasinpresses Redaktørforening, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om i hvor stort omfang ministeren mener, at køb af dansksprogede magasiner, tidsskrifter o.lign. omlægges til køb af ikke-dansksprogede magasiner, tidsskrifter o.lign., til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om grunden til, at der ikke lægges importmoms på alle magasiner, tidsskrifter og lignende, der er trykt i udlandet, og kun på de dansksprogede, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvem der skal kontrollere, om et magasin er dansksproget og derfor skal pålægges importmoms, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvordan man rent teknisk vil afgøre, om et magasin eller tidsskrift betragtes som dansksproget, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om ministeren er enig i, at det ikke er muligt at kontrollere, om et magasin eller tidsskrift er dansksproget, hvis det sendes i en kuvert fra et tredjeland (uden for EU), til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvad de beskæftigelsesmæssige konsekvenser er af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvad er de beskæftigelsesmæssige konsekvenser i henholdsvis trykkeindustrien og magasinbranchen er, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvor mange magasiner og tidsskrifter ministeren forventer, forsvinder fra markedet på grund af dette lovforslag, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om ministeren vil oplyse, om der findes andre lande i Europa, som har en tilsvarende sprogskat på sit eget sprog, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvor stor en del af abonnenterne på dansksprogede magasiner, som er over 60 år, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvor mange ansatte Post Danmark forventer, der skal til for at håndtere sorteringen og bedømmelsen af momspligt og gebyret på 160 kr., til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om der i SKAT afsættes ekstra ressourcer til at kontrollere, at der opkræves importmoms på magasiner og tidsskrifter og kontrol af, at de reelt er dansksprogede, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvordan f.eks. Post Danmark skal kunne identificere, om et blad er dansksproget eller ikke, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om ministeren er enig i, at Post Danmark vil være nødt til at gennemgå hvert enkelt magasin for at fastslå, om det er et dansksproget magasin eller ej, og at det i så fald vil være en tung administrativ proces, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om ministeren er enig i, dansksprogede magasiner og tidsskrifter i forvejen, i de fleste tilfælde, vil være dyrere end sammenlignelige ikke-dansksprogede magasiner og tidsskrifter, da markedet for de dansksprogede magasiner er mindre, og at dette lovforslag vil gøre prisforskellen større, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om ministeren vil yde teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag, der udskyder ikrafttrædelsen på moms på dansksprogede magasiner og tidsskrifter til den 1. januar 2016, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om ministeren finder, at det er i overensstemmelse med regeringens kulturpolitik at diskriminere mod det danske sprog, når der alene pålægges importmoms på det danske sprog og ikke andre fremmedsprog, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om ministeren kan oplyse, om Skatteministeriet i forbindelse med udarbejdelsen af L 123, har forespurgt EU-Kommissionen om tilladelse til at diskriminere det danske sprog på magasiner importeret til Danmark fra lande uden for EU, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om ministeren kan oplyse, om EU har givet tilladelse til, at man kan diskriminere udgivelser på dansksprogede magasiner, men at der ikke er givet tilladelse til at diskriminere på andre sprog, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvad der ligger til grund for dette skøn over mængden af importerede magasiner, jf. SAU alm. del - svar på spm. 283, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om ministeren oversende den dokumentation, der danner grundlag for de fremsatte påstande i SAU alm. del - svar på spm. 284, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om indførelsen af moms på dansksprogede magasiner vil medføre flytning af trykaktiviteter til Danmark eller til andre EU-lande, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om konkurrencefordele til udenlandske magasiner, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om ministeren skønner, at der er en vis men beskeden konkurrence mellem dansksprogede magasiner og magasiner på andre sprog, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om og hvordan det i forhold til bestemmelserne i grundlovens § 72 om brevhemmelighed er muligt at kontrollere magasiners sprog, såfremt de fremsendes i kuverter, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om ministeren er enig i, at Post Danmarks svar på SAU alm. del – spørgsmål 220 kun kan forstås sådan, at magasiner, der fremsendes som enkeltforsendelser af et udenlandsk forlag, i modsætning til, hvad ministeren skriver, pålægges et gebyr på 160 kr., uanset om de fremsendes samlet, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om bemærkningerne til lovforslaget hvor det fremgår på side 7, at: "Betingelsen om, at magasiner, tidsskrifter og lignende skal være dansksproget for at være omfattet af forslaget, vil være opfyldt, hvor mere end 50 pct. af tekstindholdet er formuleret på dansk", til skatteministeren

L 98 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.).

Bilag

Bilag 6

Internt dokument

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

3. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet 19/2-15

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Internt dokument

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/2-15 fra Deloitte, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministeren kan bekræfte, at konsekvensen af Skatterådets afgørelse 2015.40.SR i forbindelse med L 98 betyder, at forbrugerejede fjernvarmeværkers levering af opvarmet vand til procesformål vil være skattepligtig, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på L 98 spm 6 DOK87343387X

Spm. 7

Spm. om ministeren er enig i, at hvis et forbrugerejet fjernvarmeværk leverer opvarmet vand til procesformål, så vil hele fjernevarmeværkets aktiviteter være omfattet af skattepligt, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på L 98 spm 7 DOK87353924X

Spm. 8

Spm. om ministeren mener, at det administrativt er muligt at udskille levering af opvarmet vand til procesformål i et selvstændigt selskab, og vil ministeren i givet fald sørge for, at der udarbejdes grundige vejledninger herom, til skatteministerenSAU svar på L 98 spm 8 DOK87354407X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 378

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at lempe PSO-tariffen med henholdsvis 20, 30 og 40 pct. mere end det, som er aftalt i "Aftale mell...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar spørgsmål 378 ren  Svar  

Spm. 390

Spm. om at vurdere provenutabet ved fra og med 2015 at annullere stigningen på afgiften på NOx fra ca. 5 kr. til 25 kr. pr. kg NOx, til skatteminister...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 390 DOK84503211X  Svar  

Spm. 391

Spm. om at vurdere provenutabet ved at afskaffe reklameafgiften fra og med 2015, til skatteministeren
Captia Svar SAU 391 (DOK83012557)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 404

Spm. om en opgørelse, der viser antallet af samtlige skatte- og afgiftsstigninger til erhvervslivet i perioden fra den 5. april 2009 til den 15. septe...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia Svar på SAU alm del 404 (DOK82754374)  Svar  

Spm. 405

Spm. om en opgørelse, der viser antallet af samtlige skatte- og afgiftsstigninger til erhvervslivet, der direkte eller indirekte vedrører energi, i pe...
Captia Svar på SAU alm del 405 (DOK82784615)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 413

Spm. om ministeren vil oplyse, om han fastholder, at det vil være i strid med EU-reglerne, hvis Danmark ophæver nøddeafgiften uden at ophæve chokolade...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del-spm 413  Svar  

Spm. 414

Spm. om ministeren vil tage kontakt til Kommissionen for at afklare EU-reglerne omkring nøddeafgift og chokoladeafgift for at sikre klarhed om, at Dan...
SAU svar på alm del-spm 414 2014-15
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 415

Spm. om, hvad status er på ministerens henvendelse til Kommissionen omkring den danske teafgift, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på alm del-spm 415 2014-15  Svar  

Spm. 422

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/1-15 fra Stibo A/S vedrørende materiale til foretræde for udvalget den 28. januar 2015 om reklameafgiftsloven...
Svar på sp 422 DOK82996164X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 444

MFU spm. om den månedsvise afregning af moms på 25 dage efter månedsafslutningen, som det er tilfældet for virksomheder, der har en årlig omsætning på...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spgm 444 alm del DOK86414135X  Svar  

Spm. 445

MFU spm. om ministerens indstilling til at gennemføre lovgivning, der ændrer den månedsvise afregning af moms for virksomheder, der har en årlig omsæt...
Svar på spgm 445 DOK87429148X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 495

MFU spm. om ministeren vil redegøre for den samlede økonomiske effekt på borgerne som følge af de eksisterende energiafgifter, herunder specifikt afgi...
SAU svar på spm 495 af 20 februar 2015 DOK87936246X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 496

MFU spm. om ministeren vil redegøre for den samlede økonomiske effekt på borgerne, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 496 af 20 februar 2015 DOK87941242X  Svar  

Spm. 497

MFU spm. om ministeren vil sammenligne den samlede økonomiske effekt på borgerne ved henholdsvis bevarelse af den nuværende PSO-finansiering versus en...
SAU svar på spm 497 af 20 februar 2015 DOK87941547X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 700

Hvorfor laver regeringen ikke en permanent grænse- og toldkontrol med anlæg og toldere, hvilket virkelig ville være en intelligent og effektiv grænsek...  Svar  

Spm. S 732

Vil ministeren redegøre for, om det er rimeligt, når frivillige borgere og foreninger indsamler penge, f.eks. til støtte til en hal, at når de overdra...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse