MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2015, uge 43

Kære læser !

Så skal jeg da ellers love for, at der kom gang i nyhedsstrømmen. Ugens MomsMail er et overflødighedshorn af interessante nyheder fra ind- og udland.

Emnerne i ugens nyheder spænder vidt, fra godtgørelse af moms af omkostninger til byggemodning mv. afholdt før momspligten på salg af fast ejendom blev indført i 2011 over erhvervelsesmoms, leveringssted for ydelser og grænsehandelskoncepter til momsfrihed for veksling at bitcoins.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms af telefonregninger
Julegaver til personalet – skat og moms
Regeringens lovkatalog 2015/16
Danske autoværksteder kan reparere norske biler momsfrit
Serviceaftaler på biler delvis fritaget for moms
Høring om udkast til styresignal om momsmæssig behandling af udlevering af overskudsfødevarer
Høring om forslag til ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning
Kan du spare penge på elafgiften?

Udkast til styresignal
Godtgørelse af moms af udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. - udkast til styresignal

Styresignaler
Moms - udlevering af overskudsfødevarer - styresignal

Bindende svar
Moms- og afgiftspligt af salg af dagligvarer via onlinebutik.

Domme
Virksomhedsoverdragelse - tidspunkt - værdiansættelse - skønsmæssig forhøjelse
Fradrag moms og skat - tab på debitorer - udbedring fejl og mangler - afskrivning, ikke specificerede driftsmidler

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 44
3 domme

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
VERO Skat, Finland
foreignHogstadomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms af telefonregninger

Hvis medarbejderne beskattes af ”fri telefon” af de mobiltelefoner, som arbejdsgiveren har givet dem, kan arbejdsgiveren ikke opnå fuldt momsfradrag af telefonregningerne. Fradraget fastsættes skønsmæssigt.


BDO

Julegaver til personalet – skat og moms

Selvom der stadig er et par måneder til jul, er mange virksomheder allerede langt fremme med hensyn til planlægningen af julegaven til medarbejderne. Vi gennemgår de skatte- og momsregler, der gælder for den slags.


BDO

Regeringens lovkatalog 2015/16

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen fremlagt sit lovkatalog. Det vil sige en oversigt over de lovforslag, som forventes fremsat i denne samling.


Beierholm

Danske autoværksteder kan reparere norske biler momsfrit

Skatterådet har for nyligt bekræftet, at danske autoværksteder kan reparere og servicere biler ejet af norske privatpersoner momsfrit.


DELACOUR

Serviceaftaler på biler delvis fritaget for moms

Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at en autoforhandlers salg af serviceaftaler, som både dækker faste servicebesøg samt løbende uforudsete reparationer, er delvis fritaget for moms.


FSR - danske revisorer

Høring om udkast til styresignal om momsmæssig behandling af udlevering af overskudsfødevarer

Det anføres i styresignalet at afgiftsgrundlaget er lig med det modtagne vederlag og at udtagningsreglerne i momslovens § 5, stk. 1 (og § 28, stk. 1) ikke finder anvendelse selvom salgsprisen kun udgør en symbolsk betaling. SKAT bedes besvare om dette betyder at vederlaget kan udgøre kr. 0 Hvis dette ikke er tilfældet bør det præciseres under ”SKATs opfattelse”

Af overskriften på styresignalet fremgår det at der er tale om ”udlevering af overskudsfødevarer” Skatterådet har tidligere udtalt at virksomheder som uden modtagelse af vederlag eller andre modydelser skal afregne moms efter udtagningsregler i § 5. SKAT bedes redegøre for om styresignalet skal anses for en ændring af praksis vedrørende disse afgørelser, hvis der også her opkræves et ”symbolsk” beløb, og om det symbolske beløb kan udgøre kr. 0

FSR – danske revisorer henstiller til at styresignalets indhold og overskrift ændres til ikke kun at omfatte overskudsfødevarer.


FSR - danske revisorer

Høring om forslag til ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


SEGES

Kan du spare penge på elafgiften?

Hvis du har en elopvarmet helårsbolig, der er registreret i BBR som sådan, har du ret til at få nedslag i elafgiften af dit private forbrug på over 4.000 kWh årligt.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Godtgørelse af moms af udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. - udkast til styresignal

15-2816593

Virksomheder, der skal betale moms af levering af byggegrunde, som virksomheden har i behold ved udgangen af 2015, skal senest den 31. december 2015 anmode om godtgørelse af fradragsberettiget moms af virksomhedens udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. vedrørende de omhandlede byggegrunde, der afholdt før momspligtens indtræden den 1. januar 2011, jf. § 1 i lov nr. 520 af 12. juni 2009.

Overgangsbestemmelsen i lovens § 3, stk. 3 angiver for hvilken periode, der kan gives godtgørelse af afgift. Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at reglerne i skatteforvaltningslovens § 31 og § 32, ikke kan finde anvendelse.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Moms - udlevering af overskudsfødevarer - styresignal

SKM2015.664.SKAT

Vedrører: Momsloven § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 27, stk. 1 og § 28, stk. 1

Fødevareproducenter, fødevaregrossister og supermarkeder m.fl., som udleverer overskudsvarer til indsamlingsorganisationer mod en enhedspris, f.eks. pr. kg/ton fødevarer, kan anvende denne pris som momsgrundlag, jf. momslovens § 4, stk. 1, og § 27, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms- og afgiftspligt af salg af dagligvarer via onlinebutik.

SKM2015.657.SR

Vedrører: Momsloven § 14, stk. 1 og § 48, stk. 3

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger kan sælge forbrugsvarer til kunder i Danmark via en onlinebutik uden fakturering af dansk moms, når varerne skal afhentes ved selskabets lager i Tyskland, samt at det vil medføre samme resultat, såfremt Spørger ikke bistår med transporten, men alene giver kunderne generelle informationer om fragtpriser.

Rådet bemærker endvidere, at det ved salg fra Spørgers onlineshop til danske private kunder, og Spørger hverken er direkte eller indirekte involveret i transporten, er kundernes ansvar at angive og betale afgifter af varerne, dvs. Spørger har ingen anmeldelsespligt, betalingspligt eller hæftelse for afgifter, som skal betales i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Virksomhedsoverdragelse - tidspunkt - værdiansættelse - skønsmæssig forhøjelse

SKM2015.662.VLR

Vedrører: Afskrivningsloven § 40, stk. 6 og § 45. Momsloven § 4, stk. 1. Opkrævningsloven § 5, stk. 1

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt appellanten havde overdraget sin virksomhed i indkomståret 2009 og dermed skulle beskattes af avancen i dette indkomstår.

Appellanten gjorde gældende, at der var indgået en endelig og bindende aftale om overdragelse af virksomheden den 29. december 2008, hvorfor beskatning ikke kunne finde sted i indkomståret 2009. Skatteministeriet gjorde heroverfor principalt gældende, at en endelig og bindende aftale først blev indgået ved aftale af 22. januar 2009. Subsidiært nedlagde Skatteministeriet påstand om, at appellanten skulle beskattes af avancen i indkomståret 2008, hvilket appellanten protesterede imod under henvisning til fristreglen i skatteforvaltningslovens § 26.

Landsretten bemærkede indledningsvis, at appellanten skulle beskattes af avancen i det indkomstår, hvor der var indgået en endelig og bindende aftale om salget. Derefter bemærkede landsretten, at købsprisen ved aftalen af 29. december 2008 måtte antages at være fastsat til kr. 2,0 mio., hvorimod købsprisen ved aftalen af 22. januar 2009 blev fastsat til kr. 2,3 mio., at appellantens tegningsret blev begrænset ved aftalen af 22. januar 2009, og at aftalen af 22. januar 2009 efter sin ordlyd erstattede alle tidligere aftaler, hvilket også måtte omfatte aftalen af 29. december 2008. Under henvisning hertil - og til det af byretten i øvrigt anførte - anså landsretten først en endelig aftale for indgået i indkomståret 2009.

Byrettens dom blev derfor stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag moms og skat - tab på debitorer - udbedring fejl og mangler - afskrivning, ikke specificerede driftsmidler

SKM2015.658.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a. Kursgevinstloven § 17 og § 25, stk. 1 (begge dagældende). Momsloven § 27, § 52 og § 37. Afskrivningsloven § 2

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes forhøjelser af A's skattepligtige indkomst for 2009 og H1's momsopgørelse for 2. og 4. kvartal 2009.

Sagsøgerne gjorde blandt andet gældende, at de var berettiget til at fradrage tab på debitorer, fradrage beløb som følge af udbedring af fejl og mangler samt foretage afskrivning.

For så vidt angik spørgsmålet om fradrag for tab på debitorer, fandt retten ikke, at beløbene var forsøgt inddrevet hos de pågældende skyldnere ved retslige inddrivelsesskridt. Retten fandt det derfor ikke godtgjort, at tabene var konstateret tabt i indkomståret 2009 og de pågældende momsperioder. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

For så vidt angik spørgsmålet om udbedring af fejl og mangler, fandt retten - efter de under sagen afgivne forklaringer - at det kunne lægges til grund, at aftalen var indgået i november 2009 og underskrevet af A. Retten fandt derfor, at der forelå en endelig og ubetinget forpligtelse for sagsøgerne til at give afkald på beløbet, hvorfor beløbet kunne fradrages i A's indkomstopgørelse. Retten fandt dog ikke, at den fremlagte kreditnota kunne indgå ved opgørelsen af moms for 4. kvartal 2009, hvorfor Skatteministeriet blev frifundet på dette punkt.

Endvidere fandt retten ikke, at sagsøgerne havde godtgjort, at de havde erhvervet specificerede driftsmidler, hvorpå der kunne ske afskrivning. Retten frifandt derfor Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk


Registreringsafgift på Ferrari

En bilejer fik i 2004 leveret en bil af mrk. Ferrari Enzo, som han lod indregistrere i Tyskland. I 2005 blev bilen i et vist omfang benyttet til kørsel på almindelig vej i forbindelse med nogle arrangementer, mens den var forsynet med prøveskilte.

Sagen angik, om bilejeren som følge af denne benyttelse var forpligtet til at betale registreringsafgift.

Under sagen gjorde bilejeren gældende, at bilen ikke var erhvervet med henblik på kørsel på almindelig vej og ikke kunne indregistreres, og at der derfor ikke skulle betales registreringsafgift. Han gjorde endvidere gældende, at benyttelsen af bilen var sket med berettiget brug af prøveskilte, og at den konkret foretagne kørsel måtte anses for bagatelagtig.

Højesteret fastslog, at der skulle betales registreringsafgift.

Landsretten var nået til samme resultat


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0021273
Grænsehandelskoncept
Sagen skyldes SKATs afgørelse om, at klageren skal betale 15.590.668 kr. mere i moms end angivet for perioden 1. oktober 2006 - 31. juli 2010, da salg af campingvogne skete til danske kunder her i landet, inden campingvognene blev transporteret til klagerens samarbejdspartner i Tyskland. Spørgsmål om anvendelse af lighedsgrundsætningen, ekstraordinær genoptagelse og fastlæggelse af momsgrundlaget. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2015

Journalnr: 13/0002257
Erhvervelsesmoms
Klagen skyldes, at SKAT for 1. halvår 2012 har pålagt selskabet erhvervelsesmoms, idet selskabets køb af mobiltelefoner hos et dansk selskab er anset for købt i et andet EU-land, jf. momslovens § 11. SKAT har endvidere forhøjet salgsmomsen. SKATs afgørelse stadfæstes med en ændret begrundelse.
Afsagt: 18-09-2015

Journalnr: 12/0213370
Grænsehandelskoncept
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet, for perioden 1. marts 2009 til den 30. september 2010 skal svare dansk moms med et beløb på 1.783.244 kr. ved salg af campingvogne, jf. momslovens § 4, stk. 1, og § 14, nr. 2, da leverancerne ud fra en realitetsvurdering skete til danske kunder her i landet, inden campingvognene blev transporteret til selskabets samarbejdspartner i Tyskland. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-09-2015

Journalnr: 13/0070545
Leveringssted for ydelser
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabet for at have leveret momspligtige ydelser fra økonomisk virksomhed her i landet, jf. momslovens §§ 15 og 16. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2015

Journalnr: 13/6286102
Leveringssted for ydelser
Klagen skyldes, at selskabet har foretaget leverancer til et cypriotisk selskab, som SKAT har anset for at have hjemsted/fast forretningssted her i landet, hvorefter selskabets leverancer er blevet momspligtige, jf. momslovens §§ 15-16. Endvidere har SKAT anset betingelserne for ekstraordinær ansættelse for opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2015

Journalnr: 13/0171780
Moms ved salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at Skatterådet har svaret "nej" til to spørgsmål om momsfrihed ved salg af fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2015

Journalnr: 12/0191698
Momsfradrag - fremmed arbejde
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for udgifter til fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-09-2015


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 26-10-2015 - 24-11-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-174/14 Saudaçor
Dato: 29-10-2015
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – moms – direktiv 2006/112/EF – artikel 13, stk. 1 – afgiftsfritagelse – begrebet »andre offentligretlige organer« – den selvstyrende region Azorerne – enhed stiftet af regionen i form af et aktieselskab, hvoraf regionen ejer hele selskabskapitalen, og som har til opgave at udføre tjenesteydelser for regionen af almen økonomisk interesse på området for administration af regionens sundhedstjeneste – fastlæggelsen af de nærmere betingelser for disse tjenesteydelser, herunder vederlaget for dem, i programaftaler indgået mellem enheden og regionen

Tidligere dokument: C-174/14 Saudaçor - Dom
Tidligere dokument: C-174/14 Saudaçor - Ny sag
Tidligere dokument: C-174/14 Saudaçor - Indstilling

Dom C-319/14 B&S Global Transit Center
Dato: 29-10-2015
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – EF-toldkodeks – forordning (EØF) nr. 2913/92 – artikel 203 og 204 – proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse – forordning (EØF) nr. 2454/93 – artikel 365, 366 og 859 – toldskyldens opståen – spørgsmålet, om der foreligger unddragelse fra toldtilsyn – manglende opfyldelse af en forpligtelse – undladelse af at bringe forsendelsesproceduren til ophør – udførsel af varer fra Den Europæiske Unions toldområde

Tidligere dokument: C-319/14 B&S Global Transit Center - Indstilling
Tidligere dokument: C-319/14 B&S Global Transit Center - Dom
Tidligere dokument: C-319/14 B&S Global Transit Center - Ny sag

Dom C-198/14 Visnapuu
Dato: 12-11-2015
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – artikel 34 TEUF og 110 TEUF – punktafgift på visse typer af drikkevareemballage, der ikke er omfattet af et individuelt pant- og retursystem – artikel 34 TEUF og 37 TEUF – statsligt detailhandelsmonopol – krav om, at en erhvervsdrivende, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, skal have en detailhandelstilladelse for at kunne indføre alkoholholdige drikkevarer til detailsalg på det nationale område

Tidligere dokument: C-198/14 Visnapuu - Dom
Tidligere dokument: C-198/14 Visnapuu - Ny sag


Domme
C-264/14 Hedqvist

Sagen omhandler:

Skatteret – merværdiafgift – veksling af den virtuelle valuta »bitcoin« til en konventionel valuta – artikel 2, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/112/EF – afgift på tjenesteydelser mod vederlag – artikel 135, stk. 1, litra d), i direktiv 2006/112/EF – afgiftsfritagelse for transaktioner med handelsdokumenter – artikel 135, stk. 1, litra e) i direktiv 2006/112/EF – afgiftsfritagelse for transaktioner med valuta – artikel 135, stk. 1, litra f), i direktiv 2006/112/EF – afgiftsfritagelse for transaktioner med adkomstbeviser

Domstolens dom:

1) Artikel 2, stk. 1, litra c), Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at transaktioner som de i hovedsagen omhandlede, der består i veksling af traditionelle valutaer til enheder i den virtuelle valuta »bitcoin« og omvendt, og som foretages mod betaling af et beløb svarende til den margen, der udgøres af forskellen mellem på den ene side den pris, som den pågældende erhvervsdrivende køber valutaerne til, og på den anden side den pris, til hvilken vedkommende sælger dem til sine kunder, udgør levering af tjenesteydelser mod vederlag i denne bestemmelses forstand.

2) Artikel 135, stk. 1, litra e), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at levering af tjenesteydelser som den i hovedsagen omhandlede, der består i veksling af traditionelle valutaer til enheder i den virtuelle valuta »bitcoin« og omvendt, og som foretages mod betaling af et beløb svarende til den margen, der udgøres af forskellen mellem på den ene side den pris, som den pågældende erhvervsdrivende køber valutaerne til, og på den anden side den pris, til hvilken vedkommende sælger dem til sine kunder, udgør merværdiafgiftsfritagne transaktioner i denne bestemmelses forstand.

Artikel 135, stk. 1, litra d) og f), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at en sådan levering af tjenesteydelser ikke er omfattet af disse bestemmelsers anvendelsesområde.

Tidligere dokument: C-264/14 Hedqvist - Indstilling


C-277/14 PPUH Stehcemp

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – beskatning – merværdiafgift – sjette direktiv – ret til fradrag – afslag – salg foretaget af en enhed, som anses for ikke-eksisterende

Domstolens dom:

Bestemmelserne i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 2002/38/EF af 7. maj 2002, skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter en afgiftspligtig person nægtes retten til at fradrage den merværdiafgift, som skyldes eller er erlagt for varer, der er blevet leveret til den pågældende, med den begrundelse, at fakturaen er blevet udstedt af en erhvervsdrivende, som i lyset af kriterierne i denne lovgivning skal anses for en ikke-eksisterende erhvervsdrivende, og at det er umuligt at fastslå identiteten på den faktiske leverandør af varerne, medmindre det på grundlag af objektive forhold og uden at det hermed kræves af den afgiftspligtige person, at denne foretager kontroller, som ikke påhviler den pågældende, godtgøres, at denne afgiftspligtige person vidste eller burde have vidst, at den nævnte levering var led i merværdiafgiftssvig, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


C-126/14 Sveda

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – moms – direktiv 2006/112/EF – artikel 168 – ret til fradrag – fradrag for moms erlagt ved erhvervelsen eller fremstillingen af investeringsgoder – fritidssti, som direkte er beregnet til offentlighedens gratis anvendelse – anvendelse af oplevelsessti som middel til at gennemføre afgiftspligtige transaktioner

Domstolens dom:

Artikel 168 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende giver en afgiftspligtig person ret til at fradrage indgående merværdiafgift for erhvervelse eller produktion af investeringsgoder med henblik på en påtænkt økonomisk virksomhed knyttet til fritidsturisme i landdistrikter, som dels er direkte beregnet til offentlighedens gratis anvendelse, dels kan være et middel til gennemførelse af afgiftspligtige transaktioner, hvis der er fastslået en direkte og umiddelbar tilknytning mellem de udgifter, der er knyttet til de indgående transaktioner, og én eller flere udgående transaktioner, der giver ret til fradrag, eller hele den afgiftspligtige persons økonomiske virksomhed, hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve på grundlag af objektive forhold.

Tidligere dokument: C-126/14 Sveda - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU om bemyndigelse af Republikken Slovenien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem - Vedtagelse

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

BILAG 1 Del 1/11 til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

BILAG 1 Del 10/11 til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

BILAG 1 Del 11/11 til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

BILAG 2 til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

BILAG 1 Del 2/11 til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

BILAG til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

BILAG til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

BILAG til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

BILAG til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

BILAG 1 Del 7/11 til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

BILAG 1 Del 8/11 til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

BILAG 1 Del 9/11 til Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… af 12.10.2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

BILAG TILLÆG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, der på vegne af Den Europæiske Union skal indtages i TIR-konventionens administrationsudvalg til forslaget om at ændre toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter

BILAG TILLÆG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, der på vegne af Den Europæiske Union skal indtages i TIR-konventionens administrationsudvalg til forslaget om at ændre toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der på vegne af Den Europæiske Union skal indtages i TIR-konventionens administrationsudvalg til forslaget om at ændre toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF og gennemførelsesafgørelse 2009/1013/EU om bemyndigelse af henholdsvis Tyskland og Østrig til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der på vegne af Den Europæiske Union skal indtages i TIR-konventionens administrationsudvalg til forslaget om at ændre toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF og gennemførelsesafgørelse 2009/1013/EU om bemyndigelse af henholdsvis Tyskland og Østrig til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 23-10-2015
Høringsfrist: 09-11-2015


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 18 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem).

Bilag

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 15

Henvendelse af 23/10-15 fra AutoBranchen Danmark vedrørende foretræde om registreringsasfgift

Spørgsmål og svar

Spm. 34

Spm. om at bekræfte, at ændringen af momsfradragsretten for erhvervsskoler, jf. SKATs styresignal SKM2015.466.SKAT, er SKATs tolkning af EU-dommen, ti...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spørgsmål 34X  Svar  

Spm. 35

Spm. om det er ministerens opfattelse, at SKATs styresignal SKM2015.466.SKAT også vil ændre produktionsskolernes momsfradragsret, til skatteministeren
SAU 35
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 38

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23. oktober 2015 fra AutoBranchen Danmark vedrørende foretræde om registreringsafgift, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del - svar på spm 38 DOK132658809X
SAU alm. del - svar på spm. 7 af 2. november 2015 [DOK134261547]  Svar  

Spm. 151

Spm. om, hvor mange ansatte der i SKAT beskæftiger sig med værdiansættelse af biler, til skatteministeren
SAU 151 om ressourceforbrug til værdiansættelse af biler
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse