MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2016, uge 27

Kære læser !

Så nåede vi til dette halvårs sidste MomsMail - der er ikke meget nyt, faktisk så lidt, at det godt kunne have haft ventet til efter sommerferien.

Jeg vil ønske alle - en god sommer. Vi lander i din mailboks igen den 15. august med nyheder for uge 28-32.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Afgiftsgrundlag ved indregistrering af leasingkøretøjer - Interesseforbundne parter
Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen
Høring af udkast til SKAT-meddelelse vedr. metan
Høring af styresignal vedrørende overskudsvarme

Udkast til styresignal
Lejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv. - udkast til styresignal

Styresignaler
Præcisering af praksis på overskudsvarmeområdet på baggrund af de seneste afgørelser fra Lands-skatteretten
Brændværdi for metan i biogas

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 28
2 nye sager

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
11-07-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Juni 2016
15-07-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 1, 3 og 4 (2. kvartal 2016) og metode 2 (juni 2016)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

DELACOUR

Afgiftsgrundlag ved indregistrering af leasingkøretøjer - Interesseforbundne parter

Vi har i nyhedsbrev af 29. marts 2016 omtalt Skatterådets bindende svar, SKM2016.139, som omhandler det forhold, at Skatterådet har bekræftet, at et leasingselskab som udgangspunkt kan afgiftsberigtige leasingbiler på grundlag af leasingselskabets egen indkøbspris. Ved handel mellem interesseforbundne parter er det dog et krav, at leasingselskabet kan dokumentere, at uafhængige leasingselskaber kan anskaffe bilerne til samme værdi.


FSR - danske revisorer

Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


FSR - danske revisorer

Høring af udkast til SKAT-meddelelse vedr. metan

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


FSR - danske revisorer

Høring af styresignal vedrørende overskudsvarme

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Lejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv. - udkast til styresignal

16-0661654

Styresignalet beskriver skatte- og momsretlige forhold ved lejlighed biludlejning og samkørsel.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Præcisering af praksis på overskudsvarmeområdet på baggrund af de seneste afgørelser fra Lands-skatteretten

SKM2016.312.SKAT

Vedrører: Reference til lovgivning: Elafgiftslovens § 11, stk. 9. Gasafgiftslovens § 10, stk. 9. Kulafgiftslovens § 8, stk. 8. Mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9

Styresignalet præciserer praksis på området med overskudsvarme på baggrund af den seneste praksis fra Landsskatteretten.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Brændværdi for metan i biogas

SKM2016.311.SKAT

Vedrører: Bekendtgørelse nr. 1042 af 28. september 2014 om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af naturgas og bygas m.v. Bekendtgørelse nr. 1043 af 28. september 2014 om dokumentation for energiindholdet i

Meddelelsen angiver brændværdien for metan, som skal anvendes ved dokumentation af energiindholdet i biogas, når dokumentationen sker ved måling af mængden af biogas og måling af det procentvise indhold af metan.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/0566087
Synsprøver
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om nedsættelse af selskabets momstilsvar og om forhøjelse af selskabets lønsumsafgiftstilsvar, idet levering af synsprøver er anset for sket vederlagsfrit. Retten finder at synsprøverne er leveret vederlagsfrit og overlader det til SKAT at godkende beløbene.
Afsagt: 10-06-2016

Journalnr: 15/1575110
Momsfradraf for bespisning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning fra en om tilbagebetaling af moms vedrørende udgifter til bespisning i henhold til SKM2010.622.SKAT og SKM2011.829.SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2016

Journalnr: 12/0267208
Salg af byggeretter
Klagen skyldes et bindende svar, hvor SKAT har udtalt at salg af byggeretter er momspligtigt. Landsskatteretten ændrer det bindende svar til nej da støbning af fundment var påbegyndt inden den 1. januar 2011.
Afsagt: 10-06-2016

Journalnr: 15/0190408
Tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at tinglysningsafgiften for tinglysning af det pågældende skøde udgør 19.060 kr. og har derfor opkrævet et yderligere beløb på 16.200 kr. i forhold til det allerede betalte beløb på 2.860 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-05-2016

Journalnr: 15/2351819
Tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at tinglysningsafgiften for tinglysning af det pågældende pantebrev udgør i alt 40.360 kr., idet der ikke er adgang til afgiftsfritagelse efter tinglysningsafgiftslovens § 5a, stk. 1, da forholdet er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5a, stk. 1, sidste pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-05-2016

Journalnr: 14/3797726
Yderligere registreringsafgift
Klagen vedrører hæftelse af yderligere registreringsafgift vedrørende et køretøj, som klageren har leaset. Landsskatteretten frafalder kravet.
Afsagt: 24-05-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-07-2016 - 09-08-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-97/15 Sprengen mod Pakweg Douane
Dato: 14-07-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – kombineret nomenklatur – pos. 8471 og 8521 – forklarende bemærkninger – aftalen om handel med informationsteknologiprodukter – »screenplays«

Tidligere dokument: C-97/15 Sprengen mod Pakweg Douane - Dom
Tidligere dokument: C-97/15 Sprengen mod Pakweg Douane - Ny sag

Dom C-4/15 Argos Supply Trading
Dato: 21-07-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – toldunion – den fælles toldtarif – toldprocedurer af økonomisk betydning – passiv forædling – forordning (EØF) nr. 2913/92 – artikel 148, litra c) – meddelelse af bevilling – økonomiske forudsætninger – ikke til alvorlig skade for væsentlige interesser hos forarbejdningsvirksomhederne i Fællesskabet – begrebet »forarbejdningsvirksomhederne i Fællesskabet«

Tidligere dokument: C-4/15 Argos Supply Trading - Dom
Tidligere dokument: C-4/15 Argos Supply Trading - Indstilling
Tidligere dokument: C-4/15 Argos Supply Trading - Ny sag

Dom C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel
Dato: 21-07-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – støtteordning i form af lempelser af miljøafgifter – forordning (EF) nr. 800/2008 – former for støtte, der kan anses for at være forenelige med det indre marked og fritaget for underretning – bindende karakter af betingelserne for fritagelse – artikel 3, stk. 1 – udtrykkelig henvisning til denne forordning i støtteordningen

Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Indstilling

Dom C-543/14 Ordre des barreaux francophones og germanophone m.fl.
Dato: 28-07-2016
Fiskale bestemmelser

Moms – direktiv 2006/112/EF – gyldighed og fortolkning af direktivet – ydelser, der leveres af advokater – opkrævning af moms – adgang til effektive retsmidler – processuel ligestilling – retshjælp

Tidligere dokument: C-543/14 Ordre des barreaux francophones og germanophone m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-543/14 Ordre des barreaux francophones og germanophone m.fl. - Indstilling
Tidligere dokument: C-543/14 Ordre des barreaux francophones og germanophone m.fl. - Ny sag

Dom C-332/15 Astone
Dato: 28-07-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – artikel 167, 168, 178-182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 og 273 – ret til fradrag af moms – materielle betingelser – formelle betingelser – præklusionsfrist – nationale bestemmelser, som udelukker fradragsretten i tilfælde af manglende overholdelse af de fleste formelle betingelser – afgiftssvig

Tidligere dokument: C-332/15 Astone - Dom

Dom C-80/15 Robert Fuchs
Dato: 28-07-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – toldunion – den fælles toldtarif – midlertidig indførsel med afgiftsfritagelse – forordning (EØF) nr. 2454/93 – betingelser for fuldstændig fritagelse for importafgifter – luftfartøjer registreret uden for Fællesskabets toldområde og anvendt af en uden for dette område etableret person – artikel 555, stk. 1, litra a) – erhvervsmæssig brug – begreb – en flyveskoles anvendelse af helikoptere til undervisningsflyvninger mod betaling, som foretages af en flyvelærer og en elev – ikke omfattet

Tidligere dokument: C-80/15 Robert Fuchs - Dom
Tidligere dokument: C-80/15 Robert Fuchs - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-222/16 MIP-TS

Omfatter anvendelsesområdet for artikel 1, stk. 1, i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 af 3. august 2011 import af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2, undtagen glasfiberskiver, der i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7019 51 00 og ex 7019 59 00 (Taric-koder 7019510010 og 7019590010), som den 10. april 2012 blev angivet til toldproceduren »overgang til fri omsætni...

C-251/16 Cussens m.fl.

Finder princippet om misbrug af rettigheder, der er anerkendt i Domstols dom, og som finder anvendelse på momsområdet, anvendelse over for en person, når der ikke findes en national foranstaltning, uanset om den stammer fra lovgivning eller retspraksis, som gennemfører princippet, under omstændigheder som de i denne sag omhandlede, hvor omdefineringen af transaktionerne forud for salget og salgstransaktionerne til køberne (samlet kaldet »appellanternes transaktioner«), således som...


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra CBR – Cross Border Rulings

Inventory of Cross Border Rulings (situation as of July 2016)

Direkte link til PDF: https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/52cc81c7-4620-4020-be0b-c4613b1cd2d5/Cross%20Border%20Rulings%20(July%202016).pdf

Nyt fra Rådet

ST 10524 2016 INIT: RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det blandede udvalg nedsat ved den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse hvad angår Georgiens anmodning om at blive kontraherende part i denne konvention

ST 10757 2016 INIT: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/2265 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2016-2018

ST 10178 2016 REV 1: Udkast til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det blandede udvalg nedsat ved den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse hvad angår Georgiens anmodning om at blive kontraherende part i denne konvention - Vedtagelse

 

Nyt fra Parlamentet

UDTALELSE om gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea  

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en samlet økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning i associeringsrådet, der blev nedsat ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side, til ændring af artikel 15, stk. 7, i nævnte aftales protokol 4 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Tariferingsforordning


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 245

Lovudkast - Høring af lovforslag om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, fra skatteministeriet
Flg. skr.
Resumé
Høring - udkast til lovforslag

Bilag 246

Henvendelse af 10/6 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, vedrørende muligheden for henstand med betaling ved klage

Spørgsmål og svar

Spm. 518

Spm. om talepapir fra samrådet den 15. juni 2016 om skattesager på ECOFIN-rådsmødet den 17. juni 2016, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AL, til fin...
Udvalgsspørgsmål.pdf
ECOFIN 2016 06 17 - SAU
Svar på udvalgsspørgsmål 518  Svar  

Spm. 551

Spm. om udviklingen i provenuet for afgiften på lystfartøjsforsikring i faste priser m.v., til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 551  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1293

Hvad mener ministeren om det rimelige i, at de offentlige indtægter ved grusindvinding, jf. lov om afgift af affald og råstoffer, tilfalder staten, me...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse