MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2016, uge 02

Kære læser !

Den forløbne uges nyheder er forholdsvist blandede, med lidt færre artikler end vi plejer, men dog stadigt et par håndfulde. På afgørelsessiden bringer vi bl.a. to bindende svar om udlån af medarbejdere og udlejning af af undervisere.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Bestil bogen: Skat, moms og personalegoder 2016
SKAT vil ophæve momsordningen med portoudlæg
Nyhedsbrev - Udlodning til velgørende/almennyttige foreninger
Godtgørelse af energiafgifter 2016
Landsskatteretten giver SKAT baghjul
Omvendt betalingspligt og finansieringsbidrag
Personalegoder 2016

Bindende svar
Moms på fast ejendom - momsfritaget levering af selskabsandele, regulering af fradrag
Almennyttig fond anses for momspligtig person
Momspligt ved udlån af medarbejdere
Momsfritagelse af udlejning af undervisere i babysvømning

Domme
Bekæmpelsesmiddel- og kvælstofafgift - skønsmæssig ansættelse - stillingsfuldmagt
Registreringsafgift - moms - EU-handel - biler - eksportgodtgørelse

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 3
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
18-01-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 December 2015
20-01-2016 One stop moms i 2016 4. kvartal 2015

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Bestil bogen: Skat, moms og personalegoder 2016

Vi har opdateret vores lille - men meget populære - opslagsværk med skattesatser, beløbsgrænser og en omtale af de skatte- og momsregler, der gælder for personalegoder.


BDO

SKAT vil ophæve momsordningen med portoudlæg

SKAT vil med virkning fra 1. august 2016 ophæve den særlige ordning med portoudlæg. Det vil være til ulempe for mange e-handelsvirksomheder, men til glæde for private pakketransportører.


Beierholm

Nyhedsbrev - Udlodning til velgørende/almennyttige foreninger

Hidtil har spillehaller m.v. haft mulighed for nedslag i spilleafgiften for gevinstgivende spilleautomater ved udlodning til velgørende og almennyttige foreninger.


Dansk Revision

Godtgørelse af energiafgifter 2016

De nye satser og procenter for godtgørelse af energiafgifter fra 1. januar 2016 er nu offentliggjort. Vi bringer disse i denne nyhed.


Deloitte

Landsskatteretten giver SKAT baghjul

En ny kendelse fra Landsskatteretten viser, at det kan give god mening at klage over bindende svar fra Skatterådet. I kendelsen fastslår retten, at momslovens definition af byggegrunde skal tages bogstaveligt, og at EU-domme på området ikke nødvendigvis fører til momspligt.


Deloitte

Omvendt betalingspligt og finansieringsbidrag

En lovændring betyder, at det er muligt at blive fritaget for betaling af finansieringsbidrag, hvis denne pligt alene opstår som følge af den omvendte betalingspligt for moms på køb af mobiltelefoner, bærbare pc’ere mv


Revisorgruppen Danmark

Personalegoder 2016

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms på fast ejendom - momsfritaget levering af selskabsandele, regulering af fradrag

SKM2016.23.SR

Vedrører: Momsloven § 3, § 13, stk. 1, nr. 9 og 11, § 43 og § 44. Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 1 og § 24

Skatterådet bekræfter, at Spørger 1s køb af kapitalandele i Spørger 2 vil være fritaget for moms.

Skatterådet afviser at svare på, om Spørger 1s videresalg af kapitalandele i Spørger 2 vil være fritaget for moms.

Skatterådet bekræfter, at Spørger 1s salg af Spørger 2 ikke vil påvirke Spørger 2s adgang til at fradrage moms betalt af Spørger 2 i forbindelse med udviklingen af Ejendommen.

Skatterådet bekræfter, at Spørger 2 i forbindelse med en ændret anvendelse af Ejendommen til et momspligtigt formål, vil kunne få en regulering af momsfradraget for indgående moms betalt i forbindelse med udviklingen af Ejendommen. Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3, jf. § 2, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Almennyttig fond anses for momspligtig person

SKM2016.17.SR

Vedrører: Momsloven §§ 3, 13, stk. 1, nr. 8, 21, stk. 3, 37, stk. 1 og 43 samt Fondsbeskatningsloven § 3 og § 4

Skatterådet kan bekræfte, at en erhvervsdrivende fond, der har til formål at opføre og udleje bygninger til en højskole, anses for almennyttig, samt at omkostninger til opførelse af højskolebygninger kan fradrages som interne uddelinger.

Derudover kan Skatterådet bekræfte, at fonden er en momspligtig person, og at udlejning af bygninger til højskolen er momsfritaget.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momspligt ved udlån af medarbejdere

SKM2016.12.SR

Vedrører: Momsloven § 4

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers udlån af medarbejdere til X mod vederlag bestående i de samlede lønomkostninger falder uden for momslovens anvendelsesområde.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af udlejning af undervisere i babysvømning

SKM2016.11.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3

Skatterådet bekræfter, at Spørgers indtægter for gennemførelse af kursusmoduler i babysvømning/mor og barn svømning, som X udbyder i samarbejde med Y, er momsfri i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, som undervisning.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at ydelserne er momsfrie i nær tilknytning til udøvelse af sport i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Bekæmpelsesmiddel- og kvælstofafgift - skønsmæssig ansættelse - stillingsfuldmagt

SKM2016.19.VLR

Vedrører: Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Sagen angik prøvelse af skattemyndighedernes forhøjelse af selskabets afgiftstilsvar for handel med bekæmpelsesmidler og kvælstofholdig gødning.

For landsretten var den beløbsmæssige opgørelse af afgiftstilsvaret ubestridt. Selskabet gjorde imidlertid gældende, at selskabet ikke skulle svare afgift, da de afgiftspligtige dispositioner ifølge selskabet var foretaget af direktøren uden for dennes fuldmagt som direktør. Det var ubestridt, at direktøren ved bogføring af falske fakturaer m.v. havde søgt at sløre, at der var handlet med afgiftspligtige produkter, og der var ikke i sagen holdepunkter for, at selskabets ejer havde medvirket til eller været vidende herom.

Byretten havde frifundet ministeriet med henvisning til, at det lå inden for direktørens fuldmagt at foretage handel med de omhandlede produkter.

Landsretten tiltrådte af byrettens grunde, at handlerne, som havde udløst afgiftskravet, havde ligget inden for direktørens fuldmagt til at handle på selskabets vegne i sin egenskab af direktør. Landsretten tilføjede, at handlerne var gennemført for selskabets regning og ikke efterfølgende var civilretligt anfægtet af selskabet i forhold til medkontrahenterne. Det forhold, at direktøren uretmæssigt havde skjult de dispositioner, der havde ført til afgiftspligt for selskabet, kunne herefter ikke i sig selv føre til, at handlerne var ugyldige, eller at selskabets afgiftsforpligtelse skulle bortfalde.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom om frifindelse af ministeriet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - moms - EU-handel - biler - eksportgodtgørelse

SKM2016.14.HR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 7b, stk. 1 og § 7c. Momsloven § 34, stk. 1, nr. 1

Sagen vedrørte for det første et spørgsmål, om en personligt drevet brugtbilsvirksomheds tilbagebetaling til afgiftsmyndighederne af registreringsafgift af et stort antal brugte køretøjer, som var blevet udbetalt til virksomheden som eksportgodtgørelse med urette, idet betingelserne for udbetalingen af godtgørelsen efter registreringsafgiftens § 7 b, stk. 1, og § 7 c, stk. 1, ikke var opfyldt. For det andet angik sagen et spørgsmål om afgiftsmyndighedernes efteropkrævning af moms af de i sagen omhandlede salg af brugte biler, idet det ikke var godtgjort, at betingelserne for momsfrit salg af varer til erhververe i andre EU-lande efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 1, var opfyldt.

Sagen var indbragt for Højesteret som tredje instans af virksomheden i henhold til procesbevilling (tidligere domme i SKM2013.142.BR og SKM2014.428.VLR ).

Højesteret gav som landsretten Skatteministeriet medhold på begge punkter i sagen, idet Højesteret vedrørende spørgsmålet om eksportgodtgørelse bemærkede, at virksomheden ikke ved de fremlagte slutsedler om salg af brugte biler til udenlandske købere havde dokumenteret, at bilerne var udført her fra landet, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, og § 7 c, stk. 1. Højesteret henviste i øvrigt til de af landsretten anførte grunde vedrørende spørgsmålet om eksportgodtgørelse og om momsspørgsmålet og stadfæstede landsrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2016.13.ØLR Straffesag - momssvig - skattesvig - kildeskat - delvist uregistreret - flere straffelovsovertrædelser - fællesstraf

Vedrører: Straffeloven § 289. Momsloven § 81. Kildeskatteloven § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Arbejdsmarkedsbidragsloven § 18 (dagældende). Skattekontrolloven § 15

T var tiltalt for momssvig, skattesvig og svig med kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag. T drev i perioden 08.08.11 - 31.08.11 uregistreret momspligtig virksomhed og udstedte fakturaer med moms uden at angive til SKAT. For perioden 01.09.11 - 31.08.12 hvor han var momsregistreret havde han angivet for lidt. For perioden 08.08.11 - 31.08.11 havde han undladt at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for sine ansatte. For indkomståret 2011 havde han for at undgå skatteansættelse undladt at indsende selvangivelse til SKAT. T var endvidere tiltalt for hæleri, forsøg på hæleri over for banker m.fl., forsøg på bedrageri over for et teleselskab og dokumentfalsk i denne forbindelse samt flere færdselsovertrædelser. T havde derved unddraget for 569.399 kr. i moms, 1.636.604 kr. i A-skat, 130.928 kr. i arbejdsmarkedsbidrag og 103.662 kr. i skat.

T erkendte sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes ubetinget fængsel i 1 år samt en bøde på 1.632.111 kr. samt frakendelse af førerretten i 1 år og 6 måneder fra endelig dom.

Byretsdommen blev anket til landsretten sammen med en anden byretsdom hvor T blev dømt for overtrædelse af straffeloven.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, dog sådan at T straffes med en samlet fællesstraf, der tillige er en delvis tillægsstraf, på fængsel i 2 år og 6 måneder og en bøde på 1.625.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0198791
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser af såvel skattegrundlag som momsgrundlag herunder om klager er skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2015

Journalnr: 12/0191962
Moms - hundekennel
Klagen vedrører opkrævning af yderligere moms i hundekennel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2015

Journalnr: 12/0214958
Tilbagekaldelse af bindende svar - moms af tandimplantater
Klagen skyldes SKATs tilbagekaldelse af et bindende svar, idet SKAT har vurderet, at det var i strid med EU-retten, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2. Efter det bindende svar var klinikkens import og videresalg af implantater fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2015

Journalnr: 11/0301781
Forrentning
SKAT har afslået fællesregistreringens anmodning om forrentning i forbindelse med tilbagebetaling af beløb på 48.365.623 kr., der er indbetalt af fællesregistreringen i lønsumsafgift for 2002-2005, samt forrentning i forbindelse med tilbagebetaling af beløb på 3.093.887 kr., der er indbetalt af [finans1] i lønsumsafgift for 1995-2008. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at beløbene på 48.365.623 kr. og 3.093.887 kr. skal forrentes efter punkt 8 (anmodningsreglen) i SKATs Procesvejledning, afsnit J.3. Beløb, beløbsmæssigt svarende til størrelsen af de hovedrentegodtgørelsesbeløb, som forrentningen af beløbene på 48.365.623 kr. og 3.093.887 kr. udgør, skal endvidere forrentes ligeledes efter punkt 8 (anmodningsreglen) i SKATs Procesvejledning, afsnit J.3, fra og med datoen for udbetalingen af beløbene på 48.365.623 kr. og 3.093.887 kr. og til den dato, hvor den resterende del, beløbsmæssigt svarende til størrelsen af hovedrentegodtgørelsesbeløbene, bliver udbetalt.
Afsagt: 01-09-2015

Journalnr: 14/4312497
Afgiftspligtig værdi - registreringsafgiftsloven
Klagen vedrører bindende svar på spørgsmål om, hvorvidt spørger ved opgørelse af den afgiftspligtige værdi for et nyt leasingkøretøj i henhold til registreringsafgiftslovens § 8 hverken helt eller delvist skal medregne det handlingsfee, som spørger betaler bilforhandlere i forbindelse med købet af køretøjet. Landsskatteretten stadfæster svaret om, at der skal foretages en individuel vurdering af hver enkelt vare og ydelse med henblik på en vurdering af, hvorvidt betalingen for den pågældende vare eller ydelse skal medregnes i den afgiftspligtige værdi i henhold til registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, § 8, stk. 3, eller § 8, stk. 5.
Afsagt: 25-11-2015

Journalnr: 14/0189861
Yderligere registreringsafgift
SKAT har pålagt klageren yderligere registreringsafgift vedrørende en ombygget varebil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2015


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-01-2016 - 16-02-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-335/14 Les Jardins de Jouvence
Dato: 21-01-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – sjette direktiv 77/388/EØF – fritagelser – artikel 13, punkt A, stk. 1, litra g) – virksomhed af almen interesse – tjenesteydelser med nær tilknytning til social bistand og social sikring, der leveres af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter – plejebolig

Tidligere dokument: C-335/14 Les Jardins de Jouvence - Dom
Tidligere dokument: C-335/14 Les Jardins de Jouvence - Indstilling
Tidligere dokument: C-335/14 Les Jardins de Jouvence - Indstilling
Tidligere dokument: C-335/14 Les Jardins de Jouvence - Ny sag

Dom C-430/14 Stretinskis
Dato: 21-01-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – toldunion – toldværdi – begrebet »indbyrdes afhængige personer med henblik på fastsættelsen af toldværdien« – familie- eller slægtsskabsforhold mellem køberen, en fysisk person, og direktøren for det selskab, der har solgt varerne

Tidligere dokument: C-430/14 Stretinskis - Dom
Tidligere dokument: C-430/14 Stretinskis - Indstilling

Dom C-64/15 BP Europa
Dato: 28-01-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – den generelle ordning for punktafgifter – direktiv 2008/118/EF – uregelmæssighed opstået under en bevægelse af punktafgiftspligtige varer – bevægelse af varer under en afgiftssuspensionsordning – varemanko ved leveringen – opkrævning af punktafgift ved manglende bevis for, at varerne er ødelagte eller gået tabt

Tidligere dokument: C-64/15 BP Europa - Dom
Tidligere dokument: C-64/15 BP Europa - Ny sag

Indstilling C-81/15 Karelia
Dato: 28-01-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – punktafgifter – direktiv 92/12/EØF – godkendt oplagshavers hæftelse – medlemsstaternes mulighed for at anse den godkendte oplagshaver for at hæfte solidarisk for betalingen af de økonomiske sanktioner, som pålægges gerningsmændene bag smugleri

Tidligere dokument: C-81/15 Kapnoviomichania Karelia - Dom
Tidligere dokument: C-81/15 Karelia - Indstilling

Indstilling C-409/14 Schenker
Dato: 04-02-2016
Toldunion

Fælles toldtarif – tarifpositioner – klassificering i den kombinerede nomenklatur – direktiv 2008/118 – indførsel af punktafgiftspligtige varer – toldsuspensionsprocedure – retsvirkninger af en toldangivelse med angivelse af en forkert underposition i den kombinerede nomenklatur – uregelmæssigheder under transport af punktafgiftspligtige varer

Tidligere dokument: C-409/14 Schenker - Dom
Tidligere dokument: C-409/14 Schenker - Indstilling


Indstillinger
C-226/14 Eurogate Distribution DHL Hub Leipzig

Sagen omhandler:

EF-toldkodeksen – toldoplag – procedure for ekstern forsendelse – opståen af toldskyld som følge af misligholdelse af en forpligtelse – for sen bogføring i lagerregnskabet – for sen frembydelse af varerne for det kompetente toldsted – sjette direktiv – momsdirektivet – momsens forfald – forbindelse mellem toldskyld og momsskyld

Generaladvokatens indstilling:

1) Sjette direktivs artikel 7, stk. 3, og momsdirektivets artikel 61 skal fortolkes således, at der skal betales moms, når de omhandlede varer, som følge af en toldskyld, der er opstået på grundlag af toldkodeksens artikel 204, under omstændigheder, der gør det muligt at antage, at de er optaget i Unionens økonomiske kredsløb, på det tidspunkt, hvor de genudføres, er ophørt med at være dækket af en af de i disse bestemmelser nævnte toldordninger.

Subsidiært:

2) Medlemsstaterne har ikke en skønsbeføjelse til at opkræve moms, hvis toldskylden er opstået i henhold til EF-toldkodeksens artikel 204.

3) Såfremt der opkræves moms i de i hovedsagerne omhandlede tilfælde, kan oplagshaveren eller transportøren være debitor i forhold til denne afgift, i overensstemmelse med national ret, selv hvis de ikke har råderet over varerne og ikke kan fradrage den moms, der skal betales.


C-546/14 Degano Trasporti

Sagen omhandler:

Merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – erhvervsdrivende i økonomiske vanskeligheder – akkord med kreditorer – delvis betaling af momsskyld til medlemsstaten – princippet om loyalt samarbejde

Generaladvokatens indstilling:

Hverken artikel 4, stk. 3, TEU eller Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem er til hinder for nationale bestemmelser som de i hovedsagen omhandlede, såfremt disse bestemmelser skal fortolkes således, at de tillader en virksomhed i økonomiske vanskeligheder at indgå en akkord med sine kreditorer, som indebærer afvikling af dens aktiver, uden at der tilbydes fuld betaling af statens krav på skyldig moms, forudsat at en uvildig sagkyndig konkluderer, at der for så vidt angår dette krav ikke ville opnås større dækning i tilfælde af konkurs, og at akkorden er stadfæstet af en domstol.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 5235 2016 INIT: BERIGTIGELSE til Kommissionens delegerede forordning af 28. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 til præcisering af visse bestemmelser i EU-toldkodeksen C(2015) 5195 final

ST 9496 2000 DCL 1: Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til på Det Europæiske Fællesskabs vegne at forhandle om ændringer i toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter (TIR-konventionen) af 14. november 1975, Genève

 

Nyt fra Parlamentet

om Kommissionens delegerede forordning af 25. november 2015 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.01.2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 99 Forslag til lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (Ændringer som følge af forordning om EU-toldkodeksen).
Fremsat den 13. januar 2016

Almindelig del

Bilag

Bilag 83

Grund- og nærhedsnotat om forslag til direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om et fælles merværdiafgiftssystem
Oversendelsesskrivelse til SAU
Grundnotat

Bilag 84

Henvendelse af 11/1-16 fra Det Økologiske Råd, WWF Verdensnaturfonde og Danmarks Naturfredningsforening vedrørende finansiering af PSO-omkostninger

Bilag 89

Henvendelse af 15/1-16 fra Danske Vingaarde vedrørende præsentation til foretræde for udvalget den 4/2-16

Spørgsmål og svar

Spm. 147

Spm. om, i forlængelse af svaret på L 69 – spørgsmål 6 og 8 bedes ministeren, beregne de provenumæssige konsekvenser, hvis registreringsafgiften på au...
SAU alm del - foreløbeligt svar på spørgsmål 147 DOK140681875X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 153

Spm. om, hvilken procent udligningsskatten kan sænkes til, hvis denne sænkning skal svare til provenuet fra de planlagte besparelser i boligydelsen fo...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 153 DOK139897433X  Svar  

Spm. 156

Spm. om, hvordan udviklingen har været i den grønne ejerafgift for autocampere siden 2005, til skatteministeren
SAU alm del - foreløbigt svar på spørgsmål 156 DOK140960615X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 166

Spm. om at redegøre for de punkter på dagsordenen for ECOFIN-rådsmødet den 15. januar 2016, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren,...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Følgebrev SAU udvalgsspørgsmål 166
SAU - svar på udvalgsspørgsmål 166  Svar  

Spm. 173

Spm. om frist ifm. fradrag for kontante betalinger ved indberetning til SKAT, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 173 DOK142554191X  Svar  

Spm. 176

Spm. om resultaterne af det seneste års kontrol af området for moms og afgifter, til skatteministeren
Svar på SAU 176 alm. del
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 177

Spm. om, hvad der gøres for at overvåge nystartede virksomheders reelle aktivitet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 177 alm. del
Bilag. Svar på SAU-spørgsmål alm. del 137  Svar  

Spm. 178

Spm. om ministeren vil sende resultatet af analysen af bødepraksis vedrørende svindel med moms, til skatteministeren
Svar på SAU 178 alm. del
Bilag. Beslutningsforslag B 70
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 413

Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer regeringen agter at tage i forlængelse af WHO’s protokol vedrørende illegal handel?  Svar  

Spm. S 448

Hvad kan ministeren oplyse om regeringens skatte- og byrdestop og de deraf følgende muligheder for at ændre energiafgifter, der eksempelvis står i vej...  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. K

Samrådsspm. om svindlen med moms og afgifter, til skatteministeren

Spm. L

Samrådsspm. om svindel med moms overstiger svindel med udbyttebeskatning, til skatteministeren

Spm. M

Samrådsspm. om tab for statskassen ift. grov skatte- og momssvig, til skatteministeren

Spm. N

Samrådsspm. om opdagelsesrisikoen for kriminelle ift. kædesvig og momskarruselsvig, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse