MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2017, uge 03

Kære læser !

Der er vel ikke nogen, der kan kimse af, at jeg i denne uge går direkte til biddet og omtaler EU-Domstolens dom i C-471/15 Sjelle Autogenbrug. En dom, der sender de danske brugtmomsregler for personbiler til de evige momsmarker. Sjældent har jeg set så kategorisk en tilsidesættelse af Generaladvokaten og lige så sjældent har jeg set så klar en dom.

Ovenstående er ikke et udtryk for, at der ikke er andet af interesse i MomsMail i denne uge - tværtimod, der er masser af interessant nyt fra alle kilder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms på fast ejendom
Autoophugger vinder momssag over SKAT
Momsregistrering i Norge kræver ikke længere norsk repræsentant
Moms og registreringsafgift ved eksport af biler
Forsikringsvirksomhed kan overdrages momsfrit
Opgørelsen af kantinemomsgrundlaget har fået endnu en krølle
International VAT Monitor: 6 - 2016
Fortsat billigt elforbrug til opladning af elbiler

Styresignaler
GSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling - styresignal
Moms på salg af byggegrunde - styresignal
Moms på fast ejendom - salg efter udlejning - styresignal

Bindende svar
Moms - Fast Ejendom - Salg efter successiv ombygning
Momsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder
Moms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement
Momsfritagelse af plejeydelser

Domme
Registreringsafgift af personbil - bopæl - dobbeltdomicil
Fremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde
Tilbagekaldelse af bindende tariferingsoplysning (BTO)
Dokumentation for afgiftsgodtgørelse - glødelampeafgift - skærpet

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager
1 indstilling
5 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-01-2017 Moms i 2016 Moms for december måned 2016
25-01-2017 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 December måned 2016/4. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Moms på fast ejendom

SKAT udsender 2 styresignaler som desværre efterlader rigtig mange spørgsmål. Praksis er stadig uklar og grumset.


Beierholm

Autoophugger vinder momssag over SKAT

EU-domstolen har i dag givet en dansk autoophugger medhold i, at brugtmomsordningen kan anvendes på salg af reservedele, som er udtaget af udrangerede motorkøretøjer.


Beierholm

Momsregistrering i Norge kræver ikke længere norsk repræsentant

Med virkning fra 1. april 2017 ophører kravet om en norsk momsrepræsentant ved momsregistrering i Norge.


Beierholm

Moms og registreringsafgift ved eksport af biler

Eksportører af køretøjer skal være opmærksomme på SKATs regelsæt vedrørende godtgørelse af registreringsafgift samt momsreglerne ved salg af biler til udlandet.


Deloitte

Forsikringsvirksomhed kan overdrages momsfrit

Skatterådet accepterer momsfri virksomhedsoverdragelse


EY

Opgørelsen af kantinemomsgrundlaget har fået endnu en krølle

Anvender I SKATs forenklede ordning til opgørelse af kantinemomsgrundlaget, skal I være opmærksomme på, at SKAT har fastsat en ny standardsats for indirekte produktionsomkostninger på 2,5 % for ordning 2.


International VAT Monitor (IVM)

International VAT Monitor: 6 - 2016

I denne udgave bl.a.:

  • Abolition of the Force of Attraction of the Fixed Establishment?
  • The European Union’s New VAT Rules for Vouchers: The Emperor’s New Clothes?
  • VAT and the Activity of Research and Development - Recent Approaches by the Spanish Courts and the ECJ


PwC

Fortsat billigt elforbrug til opladning af elbiler

Hvis din virksomhed udbyder opladning af elbiler, er der godt nyt.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: GSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling - styresignal

SKM2017.41.SKAT

Vedrører: Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/2447

Der kan frem til 31. december 2017 attesteres erstatningscertifikater for varer henført under proceduren for aktiv forædling, der efter ompakning eller ommærkning skal videre til Norge eller Schweiz, hvis ompakningen eller ommærkningen ikke har ændret varernes karakter eller egenskaber. Virksomheder med bevilling som Registreret Eksportør kan fra 1. januar 2017 under de samme betingelser udstede erstatningsudtalelser.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Moms på salg af byggegrunde - styresignal

SKM2017.27.SKAT

Vedrører: ML § 4, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 9

SKAT præciserer, hvornår en levering anses for en levering af en byggegrund i momsmæssig forstand.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Moms på fast ejendom - salg efter udlejning - styresignal

SKM2017.26.SKAT

Vedrører: ML § 4, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 9, hhv. § 13, stk. 2, jf. § 13, stk. 1 nr. 8

SKAT gør opmærksom på, at der kan være tale om et momspligtigt salg i tilfælde, hvor en byggegrund eller ny bygning med tilhørende grund sælges efter udlejning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Fast Ejendom - Salg efter successiv ombygning

SKM2017.32.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Spørger planlægger at ændre en ejendoms anvendelse fra momspligtig udlejning til momspligtig 'etablering af ejerlejligheder med henblik på salg'.

Skatterådet bekræfter, at spørgers ændring af anvendelsen af ejendommen ikke har indflydelse på, hvorvidt de på ejendommen allerede udførte arbejder skal tages i betragtning, når det skal vurderes, om ombygnings-/forbedringsarbejdet er væsentligt efter 25/50 pct.-reglen.

Skatterådet bekræfter i den forbindelse, at de til-/ombygningsarbejder, der er foretaget på en ibrugtaget bygning, for mere end 5 år siden, ikke skal medregnes, når det skal vurderes, om størrelsen af de successivt udførte til-/ombygningsarbejder er væsentlige efter 25/50 pct.-reglen.

Da størrelsen af udgifterne til den eventuelle fremtidige ombygning til ejerlejligheder ikke foreligger, kan spørgsmålet ikke besvares uden forbehold, idet der i væsentlighedskriteriet vil skulle indgå dels de ombygnings-/forbedringsudgifter, der allerede er foretaget 5 år tilbage samt de fremtidige ombygningsudgifter til etablering af ejerlejlighederne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder

SKM2017.31.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 19.

Skatterådet kan bekræfte, at en selvstændig gruppe, der etableres med det formål at yde service til gruppemedlemmerne i form af administrativ bistand m.v., kan anses for at være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

Såfremt ydelserne fra den selvstændige gruppe til medlemmerne af den selvstændige gruppe imidlertid helt eller delvist bliver anvendt til brug for momspligtige aktiviteter hos medlemmerne, så opfylder ydelserne fra den selvstændige gruppe ikke betingelserne for momsfritagelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement

SKM2017.30.SR

Vedrører: Momslovens § 13, stk. 1, nr. 10

Skatterådet kan bekræfte, at følgende ydelser kan leveres momsfrit som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement: levering af vejhjælp fri lapning fri reparation af stenslag i rude fri lånebil ved hændelige begivenheder

Skatterådet kan ikke bekræfte, at følgende ydelser kan leveres momsfrit som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement: fri adgang til batteritjek test af batteri før vinteren fri adgang til skifte mellem sommer- og vinterhjul

Skatterådet kan bekræfte, at følgende ydelser skal betragtes som selvstændige momspligtige ydelser: dækopbevaring fri pæreskift fri sprinklervæske en månedlig bilvask

Skatterådet kan endelig bekræfte, at når der betales et samlet vederlag for et vejhjælpsabonnement og dette inkluderer både momspligtig og momsfri ydelser, skal der foretages en fordeling af vederlaget. Når virksomheden ikke leverer ydelserne særskilt skal fordelingen ske efter den omkostningsbaserede metode, hvor vederlaget skal fordeles på leverancerne efter de faktiske omkostninger for hver bestanddel.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af plejeydelser

SKM2017.28.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2

Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers ydelser i forbindelse med en privatordning i klientens eget hjem er momsfritagne omsorgs- og forsorgsydelser. Ydelserne kan derfor ikke momsfritages som sundhedsydelser.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift af personbil - bopæl - dobbeltdomicil

SKM2017.42.BR

Vedrører: Registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1. Registreringsbekendtgørelsens § 10, stk. 2

Sagen angik, om sagsøgerens køretøj var registreringspligtigt her i landet i medfør af registreringsbekendtgørelsens §7 og dermed registreringsafgiftspligtigt, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1.

Det centrale spørgsmål i sagen var, om sagsøgeren, der er svensk statsborger, havde bopæl her i landet. Var det tilfældet, skulle køretøjet indregistreres og afgiftsberigtiges her i landet.

Efter registreringsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, anses en person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, for at have bopæl her i landet. Sagsøgeren var imidlertid ikke registreret med bopæl i Danmark, men derimod i Sverige. Bestemmelsen fandt derfor ikke anvendelse.

Retten fandt, at sagsøgeren havde bopæl i Danmark og Sverige (dobbeltdomicil). Retten fandt endvidere, at sagsøgeren havde opholdt sig i Danmark i mindst 185 dage inden for et kalenderår på grund af en privat og erhvervsmæssig tilknytning. Sagsøgeren var således hjemmehørende her i landet efter registreringsbekendtgørelsens § 10, stk. 2.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde

SKM2017.40.BR

Vedrører: Momslovens § 37, stk. 1

Sagen angik, om sagsøgeren havde godtgjort, at betingelserne for fradrag for købsmoms var opfyldt, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Retten fandt, at bevisbyrden påhvilede sagsøgeren, og retten skærpede sagsøgerens bevisbyrde henset til en række usædvanlige forhold knyttet til såvel de fremlagte fakturaer som de hævdede underleverandører.

Retten fandt efter en konkret vurdering, at sagsøgeren ikke havde løftet denne skærpede bevisbyrde. Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Tilbagekaldelse af bindende tariferingsoplysning (BTO)

SKM2017.37.BR

Vedrører: Toldkodeksens artikel 9, artikel 12, stk. 5, litra a, nr. iii

Sagen drejede sig om, hvorvidt SKAT med rette havde tilbagekaldt en bindende tariferingsoplysning (BTO) vedrørende en såkaldt spindler til et børnesikkerhedsgitter.

SKATs begrundelse for tilbagekaldelsen var, at den oprindelige BTO var udstedt på et forkert grundlag, idet SKAT havde svævet i den vildfarelse, at man var forpligtet til at følge Landsskatterettens afgørelse i en sag om et tilsvarende produkt, som efterfølgende var indbragt for domstolene af Skatteministeriet. Tilbagekaldelsen støttedes på toldkodeksens artikel 9, og artikel 12, stk. 5, litra a, nr. iii, hvorefter en BTO kan tilbagekaldes, hvis en eller flere af betingelserne for, at den blev truffet, ikke var eller ikke længere er opfyldt.

Retten fandt, at SKAT - uanset om der måtte være rejst tvivl om den korrekte tarifering af varen - var berettiget til at tilbagekalde BTO'en med den begrundelse, som var anført i afgørelsen.

Som begrundelse herfor lagde retten vægt på, at toldmyndighedernes tilbagekaldelsesadgang efter toldkodeksens regler ikke begrænses af, at der verserer en sag om tarifering af den pågældende vare ved en domstol i en medlemsstat. Med henvisning til EU-Domstolens afgørelse i de forende sager C-133/02 og C-134/02, Timmermans m.fl., udtalte retten, at toldmyndighedernes tarifering af en vare ved afgivelse af en BTO sker på baggrund af deres fortolkning af de bestemmelser, der gælder for tariferingen af den pågældende vare, og er betinget af, at denne fortolkning er korrekt. Retten fandt, at toldmyndighederne også er berettigede til at tilbagekalde en BTO, hvis de efter en nærmere undersøgelser anser en sådan fortolkning for at være ukorrekt, herunder som følge af en forkert vurdering.

På denne baggrund tog retten Skatteministeriets påstand til følge, således at sagsøgte blev dømt til at anerkende, at BTO'en kunne tilbagekaldes af SKAT.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Dokumentation for afgiftsgodtgørelse - glødelampeafgift - skærpet

SKM2017.24.ØLR

Vedrører: Forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1, 2. pkt.

Sagen handlede om, hvorvidt appellanten havde ret til afgiftsgodtgørelse på kr. 844.360,- for glødelampeafgift efter forbrugsafgiftslovens § 24, stk. 1, 2. pkt.

Landsretten fandt, at appellanten havde bevisbyrden for, at betingelserne for godtgørelse af afgift af varer, der er afgiftsberigtiget efter reglerne i forbrugsafgiftsloven, er opfyldt. Med henvisning til omstændighederne vedrørende indkøbene af glødelamperne fandt landsretten, at appellantens bevisbyrde var skærpet.

Med henvisning til de af byretten anførte grunde tiltrådte landsretten, at appellanten ikke havde godtgjort at have krav på afgiftsgodtgørelse. Landsretten fandt således, at appellanten ikke havde godtgjort at have købt glødelamper med en indeholdt glødelampeafgift på kr. 844.360,-, idet de fremlagte købsfakturaer var udstedt til et andet selskab end appellanten. Derudover var betingelserne i appellantens bevilling om afgiftsgodtgørelse ved udførsel ikke opfyldt, idet de fremlagte fakturaer ikke indeholdt en nærmere angivelse af antal og type af glødelamper, lige som glødelampeafgiften ikke var angivet. De angivelser over type og antal af glødelamper, som var foretaget af appellantens daglige leder, kunne ikke anses for tilstrækkelig dokumentation. Endelig fandtes det ikke dokumenteret, at de i sagen omhandlede glødelamper var afgiftsberigtiget ved erhvervelsen, henset til at glødelamperne blev købt for kr. 39.825,-, til trods for en hævdet afgiftsværdi på kr. 844.360.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens frifindende dom ( SKM2015.231.BR )


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Retten i Næstved
5 års fængsel for moms- og afgiftsunddragelse

En 45-årig mand er ved Retten i Næstved den 17. januar 2017 idømt fængsel i 5 år for overtrædelse af straffelovens § 289 samt bestemmelser i momsloven og chokoladeafgiftsloven.

Tiltalte blev endvidere dømt til at betale en tillægsbøde på 25 mio. kr.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2017.35.ØLR Straf – momssvig – momsrefusion – fiktiv købsmoms

Vedrører: Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

T var tiltalt for momssvig. T var indehaver af en virksomhed. En medtiltalt havde i forening og efter forudgående aftale med T via Tast Selv indberettet 219.344 kr. i fiktiv købsmoms og 7.544 kr. i fiktiv salgsmoms. Efterfølgende havde de fremsendt diverse mails og fiktive fakturaer til SKAT som dokumentation for den angivne købsmoms med henblik på at få 211.800 kr. udbetalt i momsrefusion. SKAT afslog at udbetale beløbet. T havde derved unddraget for 211.800 kr. i moms.

T forklarede at hun ikke på indberetningstidspunktet var bekendt med, at den medtiltalte foretog indberetningen til SKAT, og at hun ikke havde til hensigt uberettiget at opnå momsrefusion.

Byretten fandt T skyldig i momssvig. T idømtes en bøde på 360.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Landsretten fandt T's forklaring om at have medvirket til de erkendte urigtige oplysninger om momsrefusion for at samle materiale mod medtiltalt utroværdig. Forklaringen er efter sit indhold usandsynlig og i modstrid med den korrespondance, T har haft med SKAT i sagen.

SKM2017.25.VLR Straf – skattesvig – lønmodtager – ingen lønsedler

Vedrører: Skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

T var tiltalt for skattesvig. T havde undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelserne for 2010 og 2011 at underrette SKAT om, at årsopgørelserne var forkerte, idet han ikke selvangav løn udbetalt af to firmaer på henholdsvis 333.571 kr. (2010) og 157.616 kr. (2011). T havde derved unddraget for 156.068 kr. i skat.

T forklarede at det var korrekt at han havde udført arbejde for de to pågældende firmaer. Han sendte bankoplysninger og certifikater til arbejdsgiver. Det var en fast aftale hvad han skulle have i løn, idet han skulle aflønnes efter overenskomsten med diverse tillæg. T havde aldrig fået ansættelseskontrakter fra firmaerne. Han sammenlignede beløbene der gik ind på hans bankkonto med de timer, som han selv havde noteret, han havde haft. Han fik ikke lønsedler, selvom han rykkede flere gange. Han havde aldrig fået sin løn udbetalt i kontanter. Han har ikke set sin årsopgørelse og har ikke kontaktet SKAT. Han er ikke så god til computer.

Byretten fandt T skyldig i skattesvig. T idømtes en bøde på 250.000 kr. T var forpligtet til at oplyse om de for lave ansættelser. Ved ændringen af skattekontrollovens § 1A, stk. 1, foreligger der ikke en omvurdering af strafværdigheden af at undlade at reagere på de for lave årsopgørelser. Der var ikke grund til at nedsætte bøden på grund af den lange sagsbehandlingstid, da dette hovedsageligt skyldtes, at T havde påklaget forhøjelserne til Landsskatteretten.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0008975
Grænsehandel - campingvogne
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet skal betale salgsmoms af campingvogne, der i perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2010 blev transporteret til en samarbejdspartner i Tyskland for dér at blive afhentet af private danske kunder, jf. momslovens § 4, stk. 1, og § 14, nr. 2, 1. pkt. Momsbeløbet udgør efter SKATs afgørelse 25 pct. af salgsprisen. SKAT har genoptaget og ændret sin afgørelse om, at det skyldige momsbeløb udgør 25 pct. af salgsbeløbet, således at momsbeløbet alene udgør 20 pct. af salgsbeløbet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2016

Journalnr: 15/2578295
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 28-10-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-01-2017 - 21-02-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-679/15 Ultra-Brag
Dato: 25-01-2017
Toldunion

EF-toldkodeks – artikel 202, stk. 3 – artikel 212a – toldskyld opstået som følge af ikke-forskriftsmæssig indførsel af varer – debitorbegrebet – medarbejder hos juridisk person ansvarlig for ikke-forskriftsmæssig indførsel af varer – en ansats adfærd og viden tilregnes arbejdsgive

Tidligere dokument: C-679/15 Ultra-Brag - Dom
Tidligere dokument: C-679/15 Ultra-Brag - Indstilling
Tidligere dokument: C-679/15 Ultra-Brag - Ny sag

Indstilling C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis
Dato: 01-02-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift (moms) – fritagelser – transaktioner inden for Fællesskabet – levering af nye transportmidler – betingelser for at indrømme fritagelser til sælgeren – køberens bopæl i bestemmelsesmedlemsstaten – midlertidig indregistrering i bestemmelsesmedlemsstaten – risiko for skatte- og afgiftssvig – god tro – sælgers forpligtelse til at udvise omhu

Tidligere dokument: C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis - Dom
Tidligere dokument: C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis - Indstilling
Tidligere dokument: C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis - Ny sag

Dom C-21/16 Euro Tyre
Dato: 09-02-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – moms – direktiv 2006/112/EF – artikel 131 og 138 – betingelserne for fritagelse for leveringer inden for Fællesskabet – momsinformationsudvekslingssystemet (VIES) – manglende registrering af erhververen – afslag på indrømmelse af fritagelse – lovlighed

Tidligere dokument: C-21/16 Euro Tyre - Dom

Dom C-441/15 Madaus
Dato: 09-02-2017
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – pos. 3824 90 97 og 2106 90 92 – en vare i pulverform bestående af calciumkarbonat (95%) og modificeret stivelse (5%)

Tidligere dokument: C-441/15 Madaus - Dom
Tidligere dokument: C-441/15 Madaus - Ny sag

Dom C-592/15 British Film Institute
Dato: 15-02-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift – sjette direktiv 77/388/EØF – artikel 13, punkt A, stk. 1, litra n) – fritagelser til fordel for visse kulturelle tjenesteydelser – ingen direkte virkning – fastlæggelse af, hvilke kulturelle tjenesteydelser der kan fritages – medlemsstaternes skønsmæssige beføjelse

Tidligere dokument: C-592/15 British Film Institute - Dom
Tidligere dokument: C-592/15 British Film Institute - Indstilling
Tidligere dokument: C-592/15 British Film Institute - Indstilling

Indstilling C-36/16 Posnania Investment
Dato: 16-02-2017
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – skattelovgivning – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – levering mod vederlag – en afgiftspligtig persons handlinger i denne egenskab – afgiftspligt ved overdragelse af et gode som betaling til udligning af en afgiftsgæld

Tidligere dokument: C-36/16 Posnania Investment - Dom
Tidligere dokument: C-36/16 Posnania Investment - Indstilling

Dom T-191/14 Lubrizol France mod Rådet
Dato: 16-02-2017
Toldunion

Artikel 1 og 4 i Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011 annulleres, for så vidt som de tilsidesætter sagsøgerens ret til erhvervelse af tre toldsuspensioner i henhold til de tidligere TARIC-koder 2918 2900.80, 3811 2900.10 og 3811 9000.30, under henvisning til, at den indeholder åbenbare retlige og faktiske fejl og blev vedtaget under overtrædelse af væsentlige formforskrifter og sikkerhedskrav.

Dom C-145/16 Aramex Nederland
Dato: 16-02-2017
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – forordning (EØF) nr. 2658/87 – toldunion og fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – gyldighed – forordning (EU) nr. 301/2012 – pos. 8703 og 8711 – trehjulet køretøj benævnt »Spyder«

Tidligere dokument: C-145/16 Aramex Nederland - Dom
Tidligere dokument: C-145/16 Aramex Nederland - Ny sag

Dom C-211/16 Bimotor
Dato: 16-03-2017
Fiskale bestemmelser

Er fællesskabsbestemmelserne om moms (Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977, som ændret ved direktiv 2002/38/EF og direktiv 2006/112/EF) til hinder for en national bestemmelse – såsom artikel 34, stk. 1, i lov nr. 388 af 23. december 2000 – hvorefter tilbagebetaling eller modregning af momstilgodehavender for hvert enkelt skatteår ikke er tilladt i deres fulde omfang, men alene op til en fastlagt øvre grænse?

Dom C-666/15 X og GoPro Coöperatief
Dato: 22-03-2017
Toldunion

Skal Kommissionens forklarende bemærkninger til underposition 8525 80 30 og underpositionerne 8525 80 91 og 8525 80 99 i den kombinerede nomenklatur fortolkes således, at der også er tale om en videosekvens af »en varighed på 30 minutter eller derover«, når videobillederne kan optages i mere end 30 minutter i »video record«-mode, selv om videobillederne lagres i særskilte filer, som hver har en varighed af under 30 minutter, og betragteren under afspilningen særskilt må åbne hver fil med en varighed af under 30 minutter, men det på en pc ved hjælp af en [...]


Nye sager for domstolen

C-545/16 Kubota (UK) og EP Barrus

Er Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/221 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur ugyldig, for så vidt som den tariferer de køretøjer, der er specificeret i forordningen, under KN-kode 8704 21 91 og ikke under KN-kode 8704 10?

Er Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/221 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur nærmere bestemt ugyldig, for så vidt som den uretmæssigt begrænser underposition 8704 10, tager hensyn til ulovlige ...

C-544/16 Marcandi

I henhold til den korrekte fortolkning af artikel 2, stk. 1, artikel 24, 62, 63, 65 og 73 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede:

a) er Madbids udstedelse af kreditter til brugerne mod betaling af penge da:

»forudgående transaktioner«, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 2, stk. 1, af den art, som Domstolen identificerede i [dom af 16.12.2010, MacDo...


Indstillinger
C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia

Sagen omhandler:

Skatter og afgifter – afgift på energiprodukter og elektricitet – begrebet »lavere skatter« – energiintensive virksomheder i fremstillingssektoren – mekanisme til nedsættelse af de generelle omkostninger forbundet med elsystemet

Generaladvokatens indstilling:

1) De lempelser, der er fastsat til fordel for visse »energiintensive« virksomheder, hvorefter disse virksomheder kan nedsætte deres bidrag til de generelle omkostninger forbundet med elsystemet, er ikke omfattet af begrebet »lavere afgifter« i artikel 17 i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, eftersom mekanismen til at afholde disse generelle omkostninger ikke kan kvalificeres som en indirekte afgift til særlige formål som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF.

2) Såfremt bidraget til betaling af de generelle omkostninger forbundet med elsystemet udgør en indirekte afgift til særlige formål som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2008/118, kan medlemsstaterne i henhold til artikel 17 i direktiv 2003/96 under disse omstændigheder fastsætte lavere afgifter til fordel for energiintensive virksomheder, som tilhører fremstillingssektoren


C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EU - anvendelsesområde – begrebet elektricitet, der fortrinsvis anvendes til kemisk reduktion – inddragelse af elektricitet, der anvendes til ventilatorer ved fremstillingen af råjern i højovnsprocesser

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 2, stk. 4, litra b), tredje led, i Rådets direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal for så vidt angår højovnsprocessen til fremstilling af råjern fortolkes således, at elektricitet til at drive ventilatoren skal betragtes som elektricitet, der fortrinsvis anvendes til kemisk reduktion.


Domme
C-471/15 Sjelle Autogenbrug

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2006/112/EF – det fælles merværdiafgiftssystem – særordning for afgiftspligtige videreforhandlere – fortjenstmargenordningen – salg af reservedele fra motorkøretøjer – begrebet »brugte genstande«

Domstolens dom:

Artikel 311, stk. 1, nr. 1), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at brugte dele fra udrangerede motorkøretøjer, som en autogenbrugsvirksomhed har erhvervet fra en privatperson, og som er bestemt til at sælges som reservedele, udgør »brugte genstande« i denne bestemmelses forstand, med den konsekvens, at leveringer af sådanne dele, der foretages af en afgiftspligtig videreforhandler, er omfattet af fortjenstmargenordningen.

Tidligere dokument: C-471/15 Sjelle Autogenbrug - Indstilling


C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia

Sagen omhandler:

Beskatning - skat af energiprodukter og elektricitet - begrebet »skattelettelser« - energiintensive virksomheder i fremstillingssektoren - mekanisme til reduktion af generelle omkostninger til forsyningsnet

Domstolens dom:

1) Artikel 17, stk. 1, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at begrebet »lavere afgifter« omfatter fordele, som i henhold til national ret indrømmes energiintensive virksomheder, således som defineret i denne bestemmelse, med hensyn til bidrag som de i hovedsagen omhandlede, der skal betales med henblik på dækning af de generelle omkostninger forbundet med elsystemet, med forbehold for den forelæggende rets efterprøvelse af de faktiske omstændigheder og de bestemmelser i national ret, som Domstolens svar tager udgangspunkt i.

2) Artikel 17, stk. 1, i direktiv 2003/96 skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, som forbeholder lavere afgifter for elforbruget alene for energiintensive virksomheder, således som omhandlet i denne bestemmelse, i fremstillingssektoren.

Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia - Indstilling


C-37/16 SAWP

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet levering af tjenesteydelser mod vederlag – betaling af gebyrer til kollektive forvaltningsorganisationer for ophavsret eller beslægtede rettigheder som rimelig kompensation – ikke omfattet

Domstolens dom:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, skal fortolkes således, at indehaverne af reproduktionsrettighederne ikke leverer en tjenesteydelse som omhandlet i dette direktiv til producenter og importører af tomme medier og apparater til optagelse og gengivelse af værker, hvoraf kollektive forvaltningsorganisationer for ophavsret eller beslægtede rettigheder for disse rettighedshaveres regning, men i eget navn, opkræver gebyrer for salg af disse apparater og medier.


C-344/15 National Roads Authority

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – artikel 13, stk. 1 – afgiftspligtige personer – virksomhed eller transaktioner, som offentligretlige organer udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed – anlæggelse og forvaltning af betalingsveje – konkurrenceforvridning

Domstolens dom:

Artikel 13, stk. 1, andet afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at et offentligretligt organ, der udøver virksomhed bestående i at give adgang til en vej mod betaling af en vejafgift, i en situation som den i hovedsagen omhandlede ikke skal anses for at konkurrere med private erhvervsdrivende, som opkræver vejafgifter på andre betalingsveje i medfør af en aftale med det pågældende offentligretlige organ i henhold til nationale lovbestemmelser.

Tidligere dokument: C-344/15 National Roads Authority - Indstilling


C-365/15 Wortmann

Sagen omhandler:

Toldunionen og den fælles toldtarif – tilbagebetaling af importafgiftsbeløb – annullation af forordningen om indførelse af en antidumpingtold – gyldigheden af toldkodeksens artikel 241 – toldkodeksens anvendelsesområde – forpligtelse til at betale renter

Domstolens dom:

Når importafgifter, herunder antidumpingtold, tilbagebetales med den begrundelse, at de er blevet opkrævet i strid med EU-retten, hvilket det tilkommer til forelæggende ret at efterprøve, er der for medlemsstaterne en forpligtelse, der følger af EU-retten, til heraf til de borgere, der har krav på tilbagebetaling, at betale renter, som påløber fra tidspunktet for disse borgeres betaling af de tilbagebetalte afgifter.

Tidligere dokument: C-365/15 Wortmann - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 395 i Rådets direktiv 2006/112/EF

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig  

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende nr. 0412/2016 af R. N., irsk statsborger, og 13 000 medunderskrivere, om uberettiget bilafgift i Irland  

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet i henhold til artikel 395 i Rådets direktiv 2006/112/EF  

Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2017 om håndtering af udfordringerne ved gennemførelsen af EU's toldkodeks (2016/3024(RSP))  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

EU-Canda aftalen (CETA) - ikraftrædelses dato udsat

Nyt fra Skatteministeriet

Analyse af skatteforhold i vandsektoren

Toldtarif

Toldtariffen 2017-0

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

CFC-afgiftsloven
Afgiftssatser i Cfc-afgiftsloven


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 101 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenOversendelsesskrivelse SAU høringssvar L 101
Høringsskema L 101
Høringssvar L 101

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 91

Henvendelse af 15/1-17 fra Jan Bissø, København S, vedrørende den generelle problemstilling om SKATs foretagelse af individuel kreditorforfølgelse efter en gældssanering

Bilag 92

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, KOM(2016) 756
Oversendelsesskrivelse KOM(2016) 756
GNN om forslag til gennemførselsforordning om foranstaltninger til gennemførsel af direktiv 2006-112-EF om det fælles merværdisystem, KOM(2016)756

Bilag 93

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, KOM(2016) 755
Oversendelsesskrivelse KOM(2016) 755
GNN om forslag til forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, KOM(2016) 755

Bilag 94

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer, KOM(2016) 757
Oversendelsesskrivelse KOM(2016) 757
GNN om forslag til direktiv om visse momsforpligtigelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer, KOM(2016)757

Bilag 99

Oversigt over råd, nævn, centre, udvalg mv. i december 2016, jf. svar på FIU spørgsmål 440 (Alm. del – § 7. Finansministeriet)
Svar på FiU spm 440
§ 9 Skatteministeriet

Spørgsmål og svar

Spm. 151

Spm. om at redegøre for de seneste fem års udvikling i salget til danske kunder via udenlandske netbutikker, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 151 Foreløbigt svar DOK176755387  Svar  

Spm. 152

Spm. om at redegøre for udviklingen i provenuet fra moms, der kan henføres til salg til danskere via udenlandske netbutikker, til skatteministeren
SAU 152 Foreløbigt svar DOK176755612
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 153

Spm. om at redegøre for, hvordan kontrollen med moms i forbindelse med salg fra udenlandske netbutikker foregår og omfanget af denne kontrol, til skat...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 153 Foreløbigt svar DOK176755766  Svar  

Spm. 176

Spm. om at kommentere den generelle problemstilling om SKATs foretagelse af individuel kreditorforfølgelse efter en gældssanering, der rejses i henven...
SAU 176 (002)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 181

Spm. om, hvor ofte SKAT har bedt om en dommerkendelse for at kunne kontrollere for sort arbejde i private haver siden ikrafttrædelsen af Retssikkerhed...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbig besvarelse af SAU alm del - spm 181 vedr. kontrol på privat grund  Svar  

Spm. 182

Spm. om ministeren bedes oplyse, om Skatteministeriet eller SKAT kender til enkeltstående tilfælde, hvor medarbejdere er skiftet fra Skatteministeriet...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af SAU S. 182
Besvarelse af SAU 148  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 562

Mener ministeren ikke, at det i visse tilfælde kan være gavnligt at have henholdsvis en udvidet tavshedspligt eller en karensperiode, hvor ansatte, de...  Svar  

Spm. S 563

Mener ministeren, at det er helt uden problemer, hvis en højtstående embedsmand, som f.eks. arbejder med transfer pricing i SKAT eller Skatteministeri...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse