MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2015, uge 38

Kære læser !

En uge, hvor det mest interessante er en afgørelse fra Landsskatteretten om beregning af egenfinansieringsgraden til brug for beregning af momskompensation, som (endnu ??) ikke er offentliggjort af SKAT. Det første, som sprang mig i øjnene var og er, at afgørelsen er dateret den 17. december 2014 - men tilsyneladende først er lagt på Afgørelsesdatabasen i løbet af den sidste uge (vores robot har i hvert fald ikke fundet den før).

Medmindre vi har haft en fejl på robotten, dvs. en fejl som har rettet sig selv, helt uden at har skullet gøre noget, så har afgørelsen ligget på et skrivebord i næsten 9 måneder inden, den blev offentliggjort.

Det næste, der springer i øjenene er, at de to menige retsmedlemmer stemmer retsformanden ned i afgørelsen. Det er uhyre sjældent det sker - men det er sket her.

Og sidst men ikke mindst, så har en god kollega gjort mig opmærksom på, at kendelsen - selvom den faktisk går klagers vej - måske slet ikke er til fordel for efterskolerne. Men det vil jeg lade op til læserne selv at vurdere.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Momsfradrag for rådgiveromkostninger
Fakturering - underleverandører til undervisning
Lovforslag om ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v. - Retssikkerhedspakke I

Bindende svar
Momsfritagne Service- og reparationsydelser på køretøjer, som udføres af EU
Chokoladeafgift af en række fondant-produkter
Momsfradrag ved leasing af biler til brug for værkstedskunder

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag
1 dom

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Momsfradrag for rådgiveromkostninger

EU-Domstolen har afsagt dom i to sager, der bør have konsekvenser for den danske praksis vedrørende fradrag for rådgiveromkostninger i forbindelse med køb af datterselskaber.


FSR - danske revisorer

Lovforslag om ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v. - Retssikkerhedspakke I

FSR – danske revisorer ser positivt på tiltaget om ophævelse af hjemler til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund, da FSR – danske revisorer som tidligere anført finder SKATs nuværende kontrolhjemler for vidtgående, hvilket skader borgernes retssikkerhed og skaber mistillid mellem borgere og SKAT.

Foreningen bemærker tillige at der med tiltagene i retssikkerhedspakke I og II, er skabt et fundament for retssikkerheden og at FSR – danske revisorer gerne bidrager til disse.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Momsfritagne Service- og reparationsydelser på køretøjer, som udføres af EU

SKM2015.604.SR

Vedrører: Momsloven § 34, stk. 1, nr. 6

Skatterådet bekræfter, at Spørger - et autoværksted - kan sælge service- og reparationsydelser på motorkøretøjer uden moms efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 6. såfremt motorkøretøjet efter endt reparation forlader EU. SKAT afgiver endvidere en vejledende udtalelse i forhold til dokumentationen for at motorkøretøjet har forladt EU.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Chokoladeafgift af en række fondant-produkter

SKM2015.602.SR

Vedrører: Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer (chokoladeafgiftsloven) § 1, stk. 1, nr. 1 og 4 og § 22

Skatterådet kan bekræfte, at der skal betales chokoladeafgift af en række varer, der typisk betegnes fondant-produkter, men som kan have alternative betegnelser afhængigt af deres præcise sammensætning og anvendelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfradrag ved leasing af biler til brug for værkstedskunder

SKM2015.599.SR

Vedrører: Momsloven § 42, stk. 1, nr. 7 og stk. 6

Skatterådet bekræfter, at der er fuldt momsfradrag for autoværkstedets udgifter i forbindelse med leasing af udlejningsbiler, som bl.a. stilles til rådighed for bilejere i forbindelse med udbedring af skader, som er dækket af en forsikring.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2015.601.VLR Straffesag - skattesvig - sort løn - befordringsfradrag - fri bil

Vedrører: Skattekontrolloven § 13

T var tiltalt for skattesvig ved for indkomstårene 2008, 2009 og 2010 med forsæt til skatteunddragelse ikke at have oplyst om eller selvangivet løn modtaget fra sin arbejdsgiver på i alt 100.000 kr., ligesom han ved grov uagtsomhed for indkomstårene 2008-11 uberettiget selvangav befordringsfradrag med 251.787 kr. i alt, selvom han havde fri bil til rådighed af sin arbejdsgiver. T havde derved unddraget for 150.387 kr. i skat i alt.

T erkendte sig skyldig m.h.t. befordringsfradragene, men nægtede sig i øvrigt skyldig.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig med hensyn til den ikke selvangivne løn og i grov uagtsomhed vedrørende befordringsfradraget. Retten lagde til grund, at der hos T's arbejdsgiver blev fundet en udførlig opgørelse med underbilag over beløb som angiveligt er blevet udbetalt og prissatte varer som angiveligt er blevet overdraget til T i 2008, 2009 og 2010 sammenholdt med at der var fundet tilsvarende opgørelser f.s.v. angår andre ansatte, der i meget vidt omfang har vedtaget bøder for skattesvig i den anledning og fandt det derfor bevist, at T havde modtaget "sort" løn. T idømtes en bøde på 120.000 kr.

T forklarede for landsretten, at han ikke på noget tidspunkt har modtaget "sort" løn, heller ikke i form af naturalier.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte bøden til 100.000 kr., idet der ikke var ført bevis for, at T i 2008 og 2009 havde fået mere end 76.841,66 kr. udbetalt, eller at han skulle have fået udbetalt noget i 2010.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/0087810
Egenfinansieringsgrad
SKAT har ved opgørelsen af egenfinansieringsgraden efter § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 420 af 2. maj 2007 om momskompensation til velgørende foreninger m.v., ikke anerkendt, at udbetalinger vedrørende statslig elevstøtte til nedsættelse af elevbetaling og kommunal betaling for specialundervisning kan medregnes som private indtægter. Landsskatteretten giver medhold i klagen.
Afsagt: 17-12-2014

Journalnr: 13/0174368
Nedsættelse af købsmoms
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0488338
Godtgørelse af tinglysningsafgift
SKAT har afslået klagernes anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift og har truffet afgørelse om, at der skal betales yderligere 2.800 kr. i tinglysningsafgift. Landsskatteretten stadfæster SKATs afslag på anmodningen om godtgørelse af tinglysningsafgift, men nedsætter det yderligere beløb i tinglysningsafgift til 2.000 kr.
Afsagt: 21-07-2015


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 21-09-2015 - 20-10-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-276/14 Gmina Wroclaw
Dato: 29-09-2015
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – artikel 9 og 13 – artikel 5, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, TEU – økonomisk virksomhed, der udøves af en organisatorisk enhed under en kommune i en anden egenskab end offentlig myndighed – organisatorisk enhed under en kommune, hvis økonomiske virksomhed ikke opfylder kriteriet om selvstændighed – mulighed for at anse en sådan enhed for momspligtig som omhandlet i bestemmelserne i direktiv 2006/112

Tidligere dokument: C-276/14 Gmina Wroclaw - Dom
Tidligere dokument: C-276/14 Gmina Wroclaw - Indstilling

Dom C-606/13 OKG
Dato: 01-10-2015
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Kammarrätten i Sundsvall (Sverige) – fortolkning af artikel 4, stk. 2, og artikel 21, stk. 5, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27.10.2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet og af Rådets direktiv 2008/118/EF af 16.12.2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF – nævnte direktivers forenelighed med en national lovgivning, hvorefter der opkræves en afgift på den termiske effekt i enhver atomreaktor hos alle, som har tilladelse til at eje og drive en atomreaktor

Tidligere dokument: C-606/13 OKG - Dom
Tidligere dokument: C-606/13 OKG - Ny sag

Dom C-306/14 Biovet
Dato: 15-10-2015
Fiskale bestemmelser

Direktiv 92/83/EØF – harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer – artikel 27, stk. 1, litra d) – artikel 27, stk. 2, litra d) – fritagelse for harmoniseret punktafgift – ethanol – anvendelse i forbindelse med fremstilling af lægemidler – rengøring og desinficering

Tidligere dokument: C-306/14 Biovet - Dom
Tidligere dokument: C-306/14 Biovet - Ny sag
Tidligere dokument: C-306/14 Biovet - Indstilling

Indstilling C-430/14 Stretinskis
Dato: 15-10-2015
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – toldunion – toldværdi – begrebet »indbyrdes afhængige personer med henblik på fastsættelsen af toldværdien« – familie- eller slægtsskabsforhold mellem køberen, en fysisk person, og direktøren for det selskab, der har solgt varerne

Tidligere dokument: C-430/14 Stretinskis - Dom
Tidligere dokument: C-430/14 Stretinskis - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-340/15 Nigl m.fl.

Er tre sammenslutninger af personer, som består af forskellige medlemmer af en familie, som udadtil optræder selvstændigt som sådanne over for deres leverandører og over for offentlige myndigheder, og som med undtagelse af to økonomiske aktiver råder over hver deres egne driftsmidler, men som markedsfører størstedelen af deres produkter under et fælles mærke via et kapitalselskab, hvis andele ejes af medlemmerne af sammenslutningerne af personer samt andre familiemedlemmer, tre selvstændige e...


Domme
C-344/14 Kyowa Hakko Europe

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – told- og statistiknomenklatur – tarifering af varer – aminosyreblandinger, der anvendes til tilberedelsen af næringsmidler til spæd- og småbørn, som er allergiske over for komælksproteiner – tarifering i toldposition 2106 som »tilberedte næringsmidler« eller 3003 som »lægemidler«

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2007 af 20. september 2007, skal fortolkes således, at aminosyreblandinger som de i hovedsagen omhandlede, der anvendes til tilberedelse af næringsmidler til spæd- og småbørn, som er allergiske over for komælksproteiner, skal tariferes i denne nomenklaturs pos. 2106 som »[t]ilberedte næringsmidler« for så vidt som disse produkter på grund af deres objektive karakteristika og egenskaber ikke har en præcis terapeutisk eller profylaktisk virkning på visse funktioner i den menneskelige organisme og derfor ikke kan anvendes med henblik på forebyggelse eller behandling af en sygdom eller en lidelse, og idet de heller ikke er naturligt bestemt til medicinsk anvendelse, hvilket det tilkommer den nationale ret at undersøge.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - antidumping- og udligningstold

SKAT inviterer til informationsmøder for revisorer

Toldkurser (valutakurser)

Valutakurser (toldkurser) 1. september - 30. september 2015 - 5% udsving (BRL)(IDR)(RUB)


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lovforslag om ændring af toldloven
Oprettelsesdato: 18-09-2015
Høringsfrist: 19-10-2015

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)
Oprettelsesdato: 18-09-2015
Høringsfrist: 15-09-2015


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 36

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)
Oversendelsesbrev til SAU DOK124950773.DOCX
Lovforslag
Resumé
Ændringsbkg
Høringsbrev
Høringsliste

Bilag 42

Lovudkast: Forslag til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven samt resumé
SAU forside
Resumé
Lovforslag om ophævelse af reklameafgiften
Høringsliste

Bilag 43

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af toldloven, toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (Ændringer som følge af ny EU-toldkodeks) samt resumé
Følgebrev til SAU [DOK125300941]
Lovforslag
Resumé lovforslag

Spørgsmål og svar

Spm. 16

MFU spm. om at kommentere artiklen: "Toldere savner indsats mod smuglercigaretter" bragt i Berlingske den 26. juli 2015, til skattteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 16
Gennemsigtighedsrapport-2014
Afrapportering om narkotikabeslaglæggelse i andet halvår 2014  Svar  

Spm. 17

MFU spm. om at redegøre for status og udviklingen i sagen om afgift på farligt affald, til skatteministeren
Svar SAU alm del spm 17 [DOK120682257]
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 18

MFU spm. om hvad ministeren kan oplyse vedrørende forslaget og mulighederne for at lave mellemdeponi, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm del spm 18 [DOK120694670]  Svar  

Spm. 19

MFU spm. om, hvad ministeren kan oplyse om udviklingen i ulovlig affaldseksport ud af Danmark, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm del spm 19 [DOK120702529]  Svar  

Spm. 20

MFU spm. om, hvad ministeren kan oplyse om, hvordan man tackler udfordringerne med farligt affald i andre europæiske lande, f.eks. Belgien, til skatte...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm del spm 20 [DOK120704576]  Svar  

Spm. 21

MFU spm. om, hvilke initiativer ministeren agter at tage, så den afgift på farligt affald, som Venstre i 2009 fik vedtaget, nedsættes, til skatteminis...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm del spm 21 [DOK120902742]  Svar  

Spm. 22

MFU spm. om, Hvornår ministeren forventer, at der er fundet en løsning på udfordringen vedrørende afgiftslettelser på farligt affald, til skatteminist...
Svar SAU alm del spm 22 [DOK120913262]
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 91

Spm. om, hvordan en typisk kontrol fra SKAT i praksis udføres efter gældende regler på en professionel byggeplads, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm. del spm 91 [DOK128019435]  Svar  

Spm. 92

Spm. om ministeren vil garantere, at indhentelse af en dommerkendelse i forbindelse med SKATs kontrolvirksomhed på en professionel byggeplads ikke vil...
Svar SAU alm. del spm 92 [DOK128040205]
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 93

Spm. om at beskrive de krav eller kriterier, som SKAT i dag skal opfylde for at måtte gå ind i en privat grund eller på en byggeplads og foretage kont...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm. del spm 93  Svar  

Spm. 94

Spm. om domstolene fremover ved dommerkendelse skal kontrollere, om de krav, der allerede eksisterer i dag for at gå ind på privat grund, er opfyldt, ...
Svar SAU alm. del spm 94 [DOK127362916]
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 95

Spm. om at bekræfte, at udkast til lovforslag om "Retssikkerhedspakke 1", vil medføre, at der som udgangspunkt skal indhentes en dommerkendelse først,...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm. del spm 95 [DOK127417172]  Svar  

Spm. 96

Spm. om, hvilke krav ministeren forventer at indføre for at SKAT kan foretage en kontrol med dommerkendelse med udkast til lovforslag om "Retssikkerhe...
Svar SAU alm. del spm 96 [DOK127362919]
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 97

Spm. om at opliste, hvilke offentlige myndigheder der i dag kan udføre kontrolvirksomhed på privat grund uden dommerkendelse, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm. del spm. 97 [DOK127435489]  Svar  

Spm. 98

Spm. om lovforslaget vil afskære SKAT fra – uden dommerkendelse – at foretage kontrol på en privat grund, hvorpå der opføres et hus til privat bolig/o...
Svar SAU alm. del spm 98
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 99

Spm. om, hvor meget afgiftsindtægterne vil stige, hvis tobakspriserne blev fordoblet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia Svar på alm del spørgsmål 99 (DOK129599237)  Svar  

Spm. 100

Spm. om at bekræfte oplysningerne i artiklen ”Hemmelig rapport: Skats milliarddyre IT-system bør skrottes” i Berlingske Tidende den 14/9-15 om Accentu...
SAU alm. del spørgsmål 100
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 103

Spm. om at redegøre for den nødprocedure, som shippingfirmaer skal benytte, når SKATs toldsystemer er nede, og virksomheder vil foretage en såkaldt "a...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på Sau alm del spm 103  Svar  

Spm. 104

Spm. om at give en status på, hvor langt man er i forhold til at løse den såkaldte MIG-problematik på SKATs toldsystemer, til skatteministeren
Foreløbigt svar på Sau alm del spm 104
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 105

Spm. om at oplyse antallet af negative momsangivelser og deraf følgende udbetalinger af negativ moms, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbig svar - SAU alm del spm 105 DOK130104825  Svar  

Spm. 106

Spm. om at vurdere årsagen til de stigende udbetalinger af negativ moms, til skatteministeren
Foreløbig svar - SAU alm del spm 106 DOK130104909
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 107

Spm. om hvor mange årsværk der er afsat til at kontrollere virksomhedernes angivelser af negativ moms, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbig svar - SAU alm del spm 107 DOK130104902  Svar  

Spm. 123

Spm. om ministeren kan bekræfte, at SKATs kontrolindsats er koncentreret om kontrol som led i de udmeldte indsatsprojekter i SKATs årlige aktivitetspl...
Svar SAU alm del 123 DOK129126544X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 124

Spm. om baggrunden for, at SKAT ikke i sine aktivitetsplaner (Styrket regelefterlevelse på skatteområdet) for 2014 og 2015 har opsat et indsatsprojekt...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm del 124 DOK129126866X  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse