MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2017, uge 21

Kære læser !

Jeg er formentlig ikke den eneste, som har nydt en forlænget week-end, der i skrivende stund er gået ind i sin sidste fase, så nu melder hverdagen sin ankomst igen.

MomsMail er kortere end vanligt, men stadigt med interessant nyt fra både ind- og udland.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Refusion af energiafgifter i landbrugsvirksomheder
Omvendt betalingspligt på handel med mobiltelefoner, netværksudstyr mv.
Godtgørelse af energiafgifter
Principielt momsspørgsmål forlægges EU-Domstolen
Levering af reklameplads i app
Tvist om moms på salg af bebyggede...
Energi & Forsyning - Maj 2017
Optimeringsmulighed ved fast ejendom?
Biler – Skat & Moms
Har du varmepumpe eller elvarme – så tjek din BBR

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - Praksisændring - Momsfritagelse af levering af blod fra mennesker
Udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv.

Bindende svar
Afgift - engangsservice - palmebladsprodukter

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-05-2017 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Maj 2017
31-05-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Maj 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Refusion af energiafgifter i landbrugsvirksomheder

Alt energiforbrug er belagt med afgifter. I publikationen får du svar på, hvilke afgifter der er tale om.


BDO

Omvendt betalingspligt på handel med mobiltelefoner, netværksudstyr mv.

Læs om omvendt betalingspligt på handel med mobiltelefoner, netværksudstyr mv. og hvem reglerne omfatter.


BDO

Godtgørelse af energiafgifter

Alt energi- og vandforbrug er belagt med afgifter, men der findes også godtgørelser.


Bech-Bruun

Principielt momsspørgsmål forlægges EU-Domstolen

Vestre Landsret har i en kendelse afsagt den 15. maj 2017 besluttet, at en sag om den momsmæssige afgrænsning mellem ejendomme med bygninger og byggegrunde skal forelægges EU-Domstolen til afgørelse.


Beierholm

Levering af reklameplads i app

Levering af reklameplads er en momspligtig ydelse


Beierholm

Tvist om moms på salg af bebyggede...

Vestre Landsret har bestemt, at der skal ske præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen i en sag om moms i forbindelse med overdragelser af en grund med en eksisterende bygning, der skulle rives delvist ned af den endelige køber i forbindelse med nybyggeri på grunden.


EY

Energi & Forsyning - Maj 2017

I denne udgave kan du læse om om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet hasteindgreb vedr. forrentningssagerne i varmesektoren. Vi sætter endvidere fokus på den skattemæssige behandling af erstatningsudbetalinger ved etablering af energi- og forsyningsnet på privat grund. I USA har præsident Donald Trump fremlagt et oplæg til en omfattende skattereform. Vi stiller skarpt på, om en skattereform i USA kan have indvirkning på danske energi- og forsyningsvirksomheder.


PwC

Optimeringsmulighed ved fast ejendom?

Skatterådet har i et nyt bindende svar anerkendt momsfri overdragelse som led i en fællesregistrering.


SEGES

Har du varmepumpe eller elvarme – så tjek din BBR

Hvis du får leveret elektricitet til den lave elvarmesats, fordi din bolig er opvarmet med varme-pumpe eller elvarme, er det vigtigt, du tjekker din BBR.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Praksisændring - Momsfritagelse af levering af blod fra mennesker

16-1557099

EU-domstolen ændrer dansk praksis for momsfritagelse af levering af blod fra mennesker, herunder blodplasma fremstillet af blod fra mennesker, idet EU-domstolen fastslår, at momsfritagelsen alene kan udstrækkes til at omfatte levering af blodplasma, som faktisk er beregnet direkte til sundhedspleje eller til behandlingsformål.

Herved kan levering af blodplasma, der er bestemt til at indgå i en industriel produktion, bl.a. med henblik på fremstilling af lægemidler, ikke omfattes af momsfritagelsen.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv.

16-1029596_2

Undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning leveret uden for egentlige skoleforløb er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, når undervisningen har et fagligt indhold og niveau svarende til, hvad der udbydes på momsfritagne skoler eller universiteter.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afgift - engangsservice - palmebladsprodukter

SKM2017.375.SR

Vedrører: Emballageafgiftsloven § 2 c

Skatterådet fandt, at der skulle betales emballageafgift af en virksomheds tallerkener og skåle, som var fremstillet af palmeblade, da der var tale om engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1. Det følger af bestemmelsen, at afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, der benyttes, når man spiser og drikker, og som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug, uanset at det måske kan anvendes flere gange. Virksomheden kan ikke markedsføre sådanne palmebladsprodukter som ikke egnede til kontakt med fødevare, jf. udtalelse fra Fødevarestyrelsen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-05-2017 - 27-06-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-101/16 Paper Consult
Dato: 31-05-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - formaliteten - direktiv 2006/112/EF - skatter og afgifter - ret til fradrag for merværdiafgift (moms) - nægtet - fakturaer udstedt af en afgiftspligtig person, der er erklæret inaktiv af skattemyndighederne - fortegnelse over afgiftspligtige personer, som er erklæret inaktive - risiko for afgiftssvig - tidsmæssig begrænsning af retsvirkningerne af den dom, der skal afsiges

Tidligere dokument: C-101/16 Paper Consult - Dom
Tidligere dokument: C-101/16 Paper Consult - Indstilling
Tidligere dokument: C-101/16 Paper Consult - Ny sag

Dom C-571/15 Wallenborn Transports
Dato: 01-06-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - proceduren for ekstern forsendelse - transport af varer via en frihavn i en medlemsstat - lovgivning i denne medlemsstat, som udelukker frihavne fra det indenlandske skatteområde - spørgsmålet, om der foreligger unddragelse fra toldtilsyn - toldskyldens opståen og momsens forfald

Tidligere dokument: C-571/15 Wallenborn Transports - Dom
Tidligere dokument: C-571/15 Wallenborn Transports - Indstilling
Tidligere dokument: C-571/15 Wallenborn Transports - Ny sag

Indstilling C-205/16 P SolarWorld mod Brandoni solare og Solaria Energia y Medio Ambiente
Dato: 01-06-2017
Handelspolitik

Appel - subsidier- import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina - endelig told - tilsagn - antagelse til realitetsbehandling - delvis annullation - udskillelse

Tidligere dokument: C-205/16 P SolarWorld mod Brandoni solare og Solaria Energia y Medio Ambiente - Dom
Tidligere dokument: C-205/16 P SolarWorld mod Brandoni solare og Solaria Energia y Medio Ambiente - Indstilling

Indstilling C-246/16 Di Maura
Dato: 08-06-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel anmodning - momsret - begrænsning til retten til nedsættelse af afgiftsgrundlaget ved aftalepartnerens ikke-betaling (artikel 11, punkt C, stk. 1, andet punktum, i sjette direktiv 77/388/EØF, henholdsvis artikel 90, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF) - medlemsstaternes gennemførelsesmargen - proportionaliteten i perioden for den erhvervsdrivendes forfinansiering

Tidligere dokument: C-246/16 Di Maura - Dom
Tidligere dokument: C-246/16 Di Maura - Indstilling
Tidligere dokument: C-246/16 Di Maura - Ny sag

Dom C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis
Dato: 14-06-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 138, stk. 2, litra a) - betingelserne for fritagelse for leveringer inden for Fællesskabet af et nyt transportmiddel - erhververens bopæl i bestemmelsesmedlemsstaten - midlertidig indregistrering i bestemmelsesmedlemsstaten - risiko for afgiftssvig - sælgers gode tro - sælgers diligenspligt

Tidligere dokument: C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis - Dom
Tidligere dokument: C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis - Indstilling
Tidligere dokument: C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis - Ny sag

Dom C-38/16 Compass Contract Services
Dato: 14-06-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - tilbagebetaling af med urette indbetalt moms - momsfradragsret - betingelser - ligebehandlingsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet - effektivitetsprincippet - nationale bestemmelser, der indfører en forældelsesfrist

Tidligere dokument: C-38/16 Compass Contract Services - Indstilling
Tidligere dokument: C-38/16 Compass Contract Services - Dom

Indstilling C-375/16 Butin
Dato: 05-07-2017
Fiskale bestemmelser

1. Forudsætter artikel 226, nr. 5), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (momsdirektivet) angivelse af en adresse for den afgiftspligtige person, på hvilken han udøver sine erhvervsaktiviteter?

2. Såfremt første spørgsmål besvares benægtende [...]


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Rådets konklusioner om gennemførelse af de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i kapitel 6 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA - Evaluering af Den Tjekkiske Republik for så vidt angår elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (18. maj 2017)

til Rådets konklusioner om fastsættelse af EU's prioriteter for bekæmpelsen af organiseret og grov international kriminalitet i perioden 2018-2021 - Rådets konklusioner (18. maj 2017)

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende reducerede afgiftssatser på motorbrændstof, der forbruges på øerne i de Indre og Ydre Hebrider, Orkneyøerne, Shetlandsøerne, øerne i Clyde og Scillyøerne, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Statusrapport om gennemførelsen af Kommissionens meddelelse "Intensivering af kampen mod cigaretsmugling og andre former for ulovlig handel med tobaksvarer - En samlet EU-strategi (COM(2013) 324 final af 6.6.2013)"

BILAG […] til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

BILAG […] til Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Vedtagelse af udkastet til Rådets konklusioner om toldsamarbejde med Folkerepublikken Kina

Udkast til Rådets konklusioner om toldsamarbejde med Folkerepublikken Kina

 

Nyt fra Parlamentet

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet Statusrapport om gennemførelsen af Kommissionens meddelelse "Intensivering af kampen mod cigaretsmugling og andre former for ulovlig handel med tobaksvarer – En samlet EU-strategi (COM(2013) 324 final af 6.6.2013)"  

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter  

Bilag […] til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter  

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter  

Bilag […] til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter  

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af betingelserne og proceduren for, hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder og sammenslutninger af virksomheder om oplysninger i forbindelse med det indre marked og relaterede områder  

BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 214 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg).
Fremsat den 23. maj 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 210 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand).

Bilag

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

Lovudkast sendt i høringOrientering til SAU om høring af forslag til lov om ændring af registrer...
Resumé
Udkast til lovforslag (høringsudgave)

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 24. maj 2017

Bilag 13

Henvendelse af 30/5-17 fra Dansk Energi og Dansk Elbil Alliance

L 214 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOversendelsesbrev
Høringsnotat
Høringssvar

Bilag 2

Henvendelse af 24/5-17 fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi

Almindelig del

Bilag

Bilag 199

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektircitet elafgiftsloven (afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg)
Oversendelsesbrev til EFK og SAU vedr. lovforslag om solceller
Lovforslag
Høringsbrev

Bilag 200

Orientering om høring af Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg)
Orientering til SAU om høring af forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet - høringsversion
Resumé

Bilag 201

Kontrolaktiviteter 2017 - Styrket regelefterlevelse på skatteområdet
Oversendelsesbrev, Kontrolaktivitetsplan 2017
Kontrolaktivitetsplan 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 343

MFU spm. om, hvor mange elbiler der anslået vil kunne sælges afgiftsfrit i 2017 og de følgende 2 år, til skatteministeren
Svar på SAU alm. del - spm. 343
alm del spm 169 16-17 saml
Svar på SAU alm. del - spm 272
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 346

Spm. om at redegøre for den provenumæssige virkning af en opstramning af leasingreglerne for biler, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm. 346  Svar  

Spm. 350

Spm. om at opgøre henholdsvis de 100 mest solgte biler og de 10 mest solgte motorcykler i Danmark i 2016, til skatteministeren
Svar på SAU alm. del - spm. 350
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 351

Spm. om at opgøre statens samlede provenu for registreringsafgiften for hvert år de seneste 10 år, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del - spm. 351  Svar  

Spm. 352

Spm. om at opgøre statens samlede provenu for bilafgifter og skatter relateret til bilkøb, herunder registreringsafgift, ejerafgift, afgift på ansvars...
Svar på SAU alm. del - spm. 352
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 357

Spm. om at kommentere artiklen ”Store rabatter på leasingbiler koster statskassen dyrt” bragt på Finans.dk den 26. april 2017, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm. 357  Svar  

Spm. 358

Spm. om at oplyse, hvilke afledte økonomiske effekter den lave pris medfører for staten udover tabet af registreringsafgiften, f.eks. ved leasingsalg ...
Svar på SAU alm. del spm. 358-2
Svar på SAU spørgsmål 366
Svar på SAU alm. del - spm. 277
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 362

Spm. om, hvornår ministeren og Skatteministeriet blev opmærksom på problemerne, jf. den seneste tids artikler i Jylland-Posten om bilimportøres og lea...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm 362  Svar  

Spm. 364

Spm. om at kommentere artiklen ”Kom med i den store bilvask: Sådan skruer bilbranchen ned for registreringsafgiften og op for profitten” bragt på Jyll...
Svar på SAU alm. del 364
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 365

Spm. om at udarbejde en beregning eller skønne over, hvor mange kroner statskassen årligt går glip på grund af skattefinten, som i bilbranchen kaldes ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm 365  Svar  

Spm. 366

Spm. om at redegøre for kontrollen med leasingselskabers indbetaling og refusion af registreringsafgift, til skatteministeren
Svar på SAU spørgsmål 366
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 367

Spm. om, hvorvidt registreringsafgiftsloven fungerer efter hensigten, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU spørgsmål 367
Svar på SAU alm. del spm 362  Svar  

Spm. 368

Spm. om at oplyse det samlede provenu fra registreringsafgiften for hvert af årene 2010-2016 i 2017-priser, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del - spm. 368  Svar  

Spm. 400

Spm. om at fremsende Skatteudvalget en aktindsigt vedrører inddrivelse af skat og restancer, herunder EFI, til skatteministeren  Svar  

Spm. 401

Spm. om, hvornår ministeren og Skatteministeriet blev opmærksom på problemerne om leasingselskabers udnyttelse af lovgivningen og den tredobbelte stig...  Svar  

Spm. 402

Spm. om talepapir fra samrådet den 23. maj 2017 om virksomheders udnyttelse af lovgivningen om registreringsafgift, til skatteministeren  Svar  

Spm. 403

Spm. om at oplyse størrelsen af tilbagebetalinger af registreringsafgift til leasingselskaber i perioden 2012-2016 samt tilgængelige tal for de første...  Svar  

Spm. 404

Spm. om at oplyse den gennemsnitlige tilbagebetaling af registreringsafgift til leasingselskaber i forhold til leasingperiodens længde, til skattemini...  Svar  

Spm. 405

Spm. om at redegøre for, om og hvordan man politisk vil kunne beslutte niveauet for registreringsafgift, til skatteministeren  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse