MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2016, uge 52

Kære læser !

Først er det på sin plads at ønske alle vores læsere et rigtigt godt nytår.

Denne MomsMail, der dækker de to sidste uger af 2016, er ganske omfangsrig med rigtigt mange nyheder fra både ind- og udland.

Jeg vil benytte chancen her på årets første dig til at fortælle om vores "lille ny". Vi har i snart mange år holdt de professionelle ajour med nyheder på skatteområdet i form af MomsMail, SkatteMail og senest RegnskabsMail. Vi udvider nu paletten af nyhedsbreve med EnergiNyt, der sikrer dig en ugentlig update med relevante nyheder på energi- og forsyningsområdet. Du kan læse mere om EnergiNyt her - prøv det gratis til og med 31. marts 2017.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Energiafgifter i 2017
Skatteoverblikket ULTIMO 2016
Godtgørelse af afgifter på el, brændsler og vand
Genoptagelse – pvc-afgift - praksisændring vedr. formstøbte overtræk
Polen - skærpede momsregler
PSO-lempelser godkendes
Derivatives & Financial Instruments: 3 - 2016
Derivatives & Financial Instruments: 4 - 2016
Derivatives & Financial Instruments: 5 - 2016
Energi & Forsyning - December 2016
Udtalelse nr. 2016-46
Rigsrevisionen kritiserer Skatteankestyrelsen

Udkast til styresignal
Transaktionsværdi af varer som sælges fra toldoplag mv. efter at være bragt ind i EU's toldområde
Moms - personalets private brug af virksomhedens aktiver - udkast til styresignal
Genoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberegning af brugte biler, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder - udkast til styresignal
GSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling- udkast til styresignal

Styresignaler
Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter)
Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2017

Afgørelser
Bindende svar vedrørende momsmæssig behandling af salg af havneareal inklusiv restaurationsbygning.
Spørgsmål om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvar
Spørgsmål vedrørende efterbetaling af grøn ejerafgift grundet fejlregistreret køretøj.

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
2 indstillinger
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Energiafgifter i 2017

De fleste energiafgifter stiger marginalt i 2017, og det gør den godtgørelse, som de momsregistrerede virksomheder kan opnå derfor også. Her får du en oversigt over både afgifter og godtgørelsessatser.


Beierholm

Skatteoverblikket ULTIMO 2016

Inden udgangen af 2016 er der måske behov for at foretage et sidste tjek af skatte- og afgiftsforhold. Vi har i disse nyhedsbreve oplistet nogle af de dispositioner, der med fordel kan overvejes inden årets udgang:


Beierholm

Godtgørelse af afgifter på el, brændsler og vand

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort afgiften af den energi, de anvender til procesformål.


Beierholm

Genoptagelse – pvc-afgift - praksisændring vedr. formstøbte overtræk

SKAT har som følge af Højesterets dom i SKM 2016.504 HR udsendt styresignal om genoptagelse af pvc-afgift i relation til grillbetræk og andre formstøbte presenninger.


Deloitte

Polen - skærpede momsregler

Fra 1. januar vil det ikke længere være muligt at indberette momsangivelser, listeangivelser og lign. pr. kvartal i Polen. Der skal i stedet indberettes pr. måned. Reglerne påvirker også virksomhedernes likviditet, da myndighederne får udvidet adgang til at tilbageholde købsmoms.


Deloitte

PSO-lempelser godkendes

Elintensive virksomheder kan fra 2017 få tilskud på ca. 9 øre pr. kWh, hvilket betyder, at en elintensiv virksomhed med et årligt elforbrug på ca. 12 mio. kWh vil få et tilskud på ca. 1 mio. kroner i 2017.


Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 3 - 2016

I denne udgave:

 • GATCA: The Globalization of Anti-Tax Evasion Frameworks
 • No Substance Requirements for Belgian Notional Interest Deduction
 • New Rules Proposed for Debt-Equity Classification
 • French Foreign Tax Credit: A Clap of Thunder in a Calm Sky


Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 4 - 2016

I denne udgave:

 • Court Rulings on Dividend Stripping and Denial of Swiss Tax Treaty Benefits
 • Treading Carefully through the Murky Labyrinth of Intra-Group Financial Derivatives
 • The Effective Tax Burden Analysis after Société Générale, PMT and Brisal
 • EU Anti-Tax Avoidance Package: Impacts on Financial Institutions
 • Investing in Italian Real Estate Assets through Collective Investment Vehicles: An Overview of Tax Implications for Foreign Investors
 • Disclosure, Secrecy and the Panama Papers


Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 5 - 2016

I denne udgave:

 • The Mexican Financial Market and Tax Issues
 • Tax Treatment of Financial Market Transactions
 • Tax Aspects of Financial Market Transactions
 • Tax Treatment of Financial Market Transactions
 • Developments in the Panama Financial Market
 • The Peruvian Financial Market and Related Tax Issues
 • Corporate Income and Valued Added Tax Treatment of Financial Instruments


EY

Energi & Forsyning - December 2016

I denne udgave har vi fokus på afgiftsmæssige ændringer, ejendomsskat og økonomisk regulering.


Folketingets Ombudsmand

Udtalelse nr. 2016-46

Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed


Hulgaard Advokater

Rigsrevisionen kritiserer Skatteankestyrelsen

Rigsrevisionens beretning om Skatteankestyrelsen har næsten ikke været omtalt, i modsætning til beretningen om SKATs tilbagebetaling af moms, selvom den er nok så skræmmende.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Transaktionsværdi af varer som sælges fra toldoplag mv. efter at være bragt ind i EU's toldområde

16-0741235

I styresignalet beskrives SKATs opfattelse af, hvordan reglerne om fastsættelse af transaktionsværdien for varer, der fysisk er blevet bragt ind i EU's toldområde, men endnu ikke er solgt til eksport til EU, idet de er under midlertidig opbevaring, midlertidig import, oplagring eller aktiv forædling, skal forstås.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Moms - personalets private brug af virksomhedens aktiver - udkast til styresignal

16-1031676

Praksis om, at der er delvis fradragsret, jf. momslovens § 38, stk. 2, for indkøb af aktiver, der både skal bruges til momspligtige formål og til de ansattes private brug, ændres, således at der fremover er fuld eller delvis fradragsret af indkøbet, jf. momslovens § 37, stk. 1, eller § 38, stk. 1. Til gengæld skal den ansattes private brug af aktivet sidestilles med levering af en ydelse mod vederlag, hvoraf der skal betales udtagningsmoms, jf. momslovens § 5, stk. 3.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Genoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberegning af brugte biler, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder - udkast til styresignal

16-1091816

Skatterådet har i SKM2016.472.SR truffet afgørelse om, at den afgiftspligtige værdi af en brugt personbil, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder, kan nedsættes med 6.000 kr. pr. integrereret sæde, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, jf. § 4, stk. 7, 1. pkt. Skatterådet har endvidere truffet afgørelse om, at værdien af fradraget ikke skal nedsættes som følge af, at bilen er brugt, jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt. modsætningsvis.

Skatterådets afgørelse indebærer en praksisændring, idet fradraget for integrerede børnesæder tidligere alene har været beregnet for nye personbiler, der var synet og godkendt med integrerede børnesæder.

Det betyder, at borgere og virksomheder, der har fået afgiftsberigtiget en brugt personbil, der var synet og godkendt med integrerede børnesæder, kan anmode om genoptagelse af afgiftsberegningen.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: GSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling- udkast til styresignal

16-0730816_1

Der kan frem til 31. december 2017 attesteres erstatningscertifikater for varer henført under proceduren for aktiv forædling, der efter ompakning eller ommærkning skal videre til Norge eller Schweiz, hvis ompakningen eller ommærkningen ikke har ændret varernes karakter eller egenskaber. Virksomheder med bevilling som Registreret Eksportør kan fra 1. januar 2017 under de samme betingelser udstede erstatningsudtalelser.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter)

SKM2016.621.SKAT

Vedrører: Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet Lov nr. 1554 af 13. december 2016 om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige

Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU indebærer obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2017

SKM2016.619.SKAT

Vedrører: Ligningsloven § 9, stk. 4 og § 9 A

Meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv., gældende for 2017


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Bindende svar vedrørende momsmæssig behandling af salg af havneareal inklusiv restaurationsbygning.

SKM2016.634.LSR

Vedrører: Momslovens § 8, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 9

Et havneareal, der var bebygget med en restaurationsbygning, og hvor sælger ikke skulle stå for nedrivning, kunne sælges momsfrit.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvar

SKM2016.632.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 31 og § 32, stk. 2, jf. § 32, stk. 1, nr. 1 og nr. 4

Landsskatteretten fandt ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse af et afgiftstilsvar for perioden 2004-2011 efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4 i et tilfælde, hvor klagerens repræsentant ikke havde været opmærksom på en afsagt Højesteretsdom i 2004 eller den ændrede tekst i Momsvejledningen. Det forhold, at der ikke var udsendt et genoptagelsescirkulære eller at SKAT ikke på egen hånd havde rettet henvendelse til klager, kunne ikke føre til et andet resultat. Landsskatteretten fandt, at der i 2004 var sket en praksisændring, men fandt heller ikke, at der kunne ske genoptagelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, idet den lille fristregel i stk. 2, ikke var iagttaget, da klagers repræsentant først havde rettet henvendelse 10 år efter Højesteretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende efterbetaling af grøn ejerafgift grundet fejlregistreret køretøj.

SKM2016.630.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 32 a, stk. 1, § 32 a, stk. 1, nr. 1 og § 32 a, stk. 1, nr. 4. Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten § 12, stk. 4

Landsskatteretten fandt, at SKAT havde været berettiget til at ændre registreringen af et køretøj med dieselmotor, der ved en fejl var registreret med benzinmotor, efter udløbet af fristen på 6 måneder i skatteforvaltningslovens § 32 a, stk. 1, nr. 1, idet registreringen måtte anses for en åbenbar fejl, og yderligere afgift kunne opkræves fra tidspunktet for registreringsændringen, jf. skatteforvaltningslovens § 32 a, stk. 1, nr. 4.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2016.626.LSR Spørgsmål om, hvorvidt SKATs afslag på klagers anmodning om henstand var berettiget.

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 51

Henset til oplysningerne om klagers økonomi, fandt Landsskatteretten, at det var berettiget, at SKAT havde meddelt afslag på henstand uden sikkerhedsstillelse efter skatteforvaltningslovens § 51.

SKM2016.622.LSR Spørgsmål om, hvorvidt der kunne foretages modregning i erstatning fra politiet til dækning af restskat, arbejdsmarkedsbidrag, moms og daginstitution.

Vedrører: Retsplejelovens § 1018 a, stk. 1

Landsskatteretten fandt, at det var med rette, at SKAT havde foretaget modregning i klagerens erstatning for uberettiget frihedsberøvelse/varetægtsfængsling efter retsplejelovens § 1018 a til dækning af gæld vedrørende restskat, AM-bidrag, moms og daginstitutionsrestancer. Der blev lagt vægt på, at klagerens erstatning ikke havde en sådan karakter, eller at der var andre særlige hensyn, som gjorde, at der ikke kunne foretages modregning heri til dækning af klagerens anden offentlige gæld, når de almindelige modregningsbetingelser i øvrigt var til stede.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2016.617.BR Administrativ straffesag – advarsel – byret berigtiger salær af egen drift

Vedrører: Momslovens § 81, jf. § 57

T var sigtet for overtrædelse af momslovens § 81, jf. § 57, idet han ikke havde angivet moms for perioden 1. juni 2015 til 30. september 2015, selvom virksomheden havde solgt varer og udstedt fakturaer i den nævnte periode.

T forklarede, at han troede, at såfremt han angav momsen, skulle han betale tilsvaret, hvilket han ikke kunne. Derfor ventede T på betaling fra sin kunde. Sagen blev afsluttet med en advarsel.

Den 1. november 2016 afsagde retten kendelse vedrørende betaling af salær. Dommeren besluttede ved kendelse, at statskassen skulle betale salæret.

Den 11. november 2016 berigtiger retten sig selv af egen drift. Der træffes herefter kendelse om, at T skal betale salæret til forsvareren


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/4576258
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra 1. januar 2010 til den 31. december 2010, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-11-2016

Journalnr: 16/0664329
Fradrag for købsmoms
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms. Landsskatteretten godkender et begrænset momsfradrag.
Afsagt: 14-11-2016

Journalnr: 15/2407109
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har afslået at genoptage virksomhedens momstilsvar for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2016

Journalnr: 14/2909066
Moms - gratis synsprøver
Klagen skyldes, at SKAT for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. december 2011 ikke har imødekommet en anmodning om nedsættelse af virksomhedens momstilsvar, idet levering af synsprøver er anset for sket vederlagsfrit. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 02-11-2016

Journalnr: 14/3533355
Moms - gratis synsprøver
Klagen skyldes, at SKAT har undladt at imødekomme en anmodning om nedsættelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2009 til den 30. juni 2012, idet levering af synsprøver er anset for sket vederlagsfrit. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-11-2016

Journalnr: 16/1079396
Rejsegods
Sagen drejer sig om opkrævning af øl- og vinafgift samt spiritusafgift, da SKAT har fundet, at indførslen af afgiftspligtige varer ikke er til eget brug. Landsskatteretten stadfæster den påklagede afgørelse vedrørende opkrævning af øl- og vinafgift, men ændrer SKATs afgørelse vedrørende opkrævning af spiritusafgift til 0 kr.
Afsagt: 03-11-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-01-2017 - 31-01-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia
Dato: 18-01-2017
Fiskale bestemmelser

Beskatning - skat af energiprodukter og elektricitet - begrebet »skattelettelser« - energiintensive virksomheder i fremstillingssektoren - mekanisme til reduktion af generelle omkostninger til forsyningsnet

Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia - Indstilling
Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia - Dom
Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Ny sag

Dom C-37/16 SAWP
Dato: 18-01-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet levering af tjenesteydelser mod vederlag – betaling af gebyrer til kollektive forvaltningsorganisationer for ophavsret eller beslægtede rettigheder som rimelig kompensation – ikke omfattet

Tidligere dokument: C-37/16 SAWP - Dom

Dom C-471/15 Sjelle Autogenbrug
Dato: 18-01-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2006/112/EF – det fælles merværdiafgiftssystem – særordning for afgiftspligtige videreforhandlere – fortjenstmargenordningen – salg af reservedele fra motorkøretøjer – begrebet »brugte genstande«

Tidligere dokument: C-471/15 Sjelle Autogenbrug - Dom
Tidligere dokument: C-471/15 Sjelle Autogenbrug - Indstilling
Tidligere dokument: C-471/15 Sjelle Autogenbrug - Ny sag

Dom C-365/15 Wortmann
Dato: 18-01-2017
Toldunion

Toldunionen og den fælles toldtarif – tilbagebetaling af importafgiftsbeløb – annullation af forordningen om indførelse af en antidumpingtold – gyldigheden af toldkodeksens artikel 241 – toldkodeksens anvendelsesområde – forpligtelse til at betale renter

Tidligere dokument: C-365/15 Wortmann - Dom
Tidligere dokument: C-365/15 Wortmann - Indstilling

Dom C-344/15 National Roads Authority
Dato: 19-01-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – artikel 13, stk. 1 – afgiftspligtige personer – virksomhed eller transaktioner, som offentligretlige organer udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed – anlæggelse og forvaltning af betalingsveje – konkurrenceforvridning

Tidligere dokument: C-344/15 National Roads Authority - Dom
Tidligere dokument: C-344/15 National Roads Authority - Indstilling
Tidligere dokument: C-344/15 National Roads Authority - Ny sag
Tidligere dokument: C-344/15 National Roads Authority - Ny sag

Indstilling C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann
Dato: 19-01-2017
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EU - anvendelsesområde – begrebet elektricitet, der fortrinsvis anvendes til kemisk reduktion – inddragelse af elektricitet, der anvendes til ventilatorer ved fremstillingen af råjern i højovnsprocesser

Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Dom
Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Indstilling
Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Ny sag

Dom C-679/15 Ultra-Brag
Dato: 25-01-2017
Toldunion

EF-toldkodeks – artikel 202, stk. 3 – artikel 212a – toldskyld opstået som følge af ikke-forskriftsmæssig indførsel af varer – debitorbegrebet – medarbejder hos juridisk person ansvarlig for ikke-forskriftsmæssig indførsel af varer – en ansats adfærd og viden tilregnes arbejdsgive

Tidligere dokument: C-679/15 Ultra-Brag - Dom
Tidligere dokument: C-679/15 Ultra-Brag - Indstilling
Tidligere dokument: C-679/15 Ultra-Brag - Ny sag

Dom T-191/14 Lubrizol France mod Rådet
Dato: 16-02-2017
Toldunion

Artikel 1 og 4 i Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011 annulleres, for så vidt som de tilsidesætter sagsøgerens ret til erhvervelse af tre toldsuspensioner i henhold til de tidligere TARIC-koder 2918 2900.80, 3811 2900.10 og 3811 9000.30, under henvisning til, at den indeholder åbenbare retlige og faktiske fejl og blev vedtaget under overtrædelse af væsentlige formforskrifter og sikkerhedskrav.


Indstillinger
C-699/15 Brockenhurst College

Sagen omhandler:

Moms – fritagelse i henhold til momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra i) – tjenesteydelser, der er i nær tilknytning til undervisning – en undervisningsinstitutions restaurations- og teaterydelser til betalende tredjemænd i forbindelse med uddannelsen

Generaladvokatens indstilling:

1) Nært tilknyttede ydelser som omhandlet i momsdirektivets artikel 132, stk. 1, er selvstændige ydelser, der, såfremt de pålægges moms, også fordyrer adgangen til de ydelser, der som sådan er momsfritaget. Hertil hører ikke restaurations- og underholdningsydelser, som en uddannelsesinstitution leverer til betalende medlemmer af offentligheden, der ikke er modtagere af den momsfritagne uddannelsesydelse.

2) Ved afgrænsningen er det relevant (og betyder, at der ikke kan ske momsfritagelse), at de begunstigede personer er involveret i forsyningen af andre forbrugere. Det er ligeledes relevant, at disse andre forbrugere betaler modydelsen for deres eget forbrug, og altså ikke for udførelsen af undervisning af de studerende. Det er endelig også relevant, at ydelserne til de andre forbrugere – både ud fra disses og elevernes synspunkt – skal opfylde et mål i sig selv (forsyning af de andre forbrugere), der træder i stedet for det undervisningsformål, der stadig er fritaget for moms.


C-633/15 London Borough of Ealing

Sagen omhandler:

Moms – fritagelser – levering af tjenesteydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport – udelukkelse af fritagelse i tilfælde af risiko for alvorlig konkurrencefordrejning til skade for de momspligtige erhvervsvirksomheder«

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 133, stk. 1, litra d), og stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de giver medlemsstaterne mulighed for at anvende betingelsen om konkurrence på offentligretlige organer, som ikke arbejder med gevinst for øje, selv om andre sportsydelser end dem, der var momspligtige pr. 1. januar 1989, var fritaget på denne dato, og selv om de pågældende sportsydelser ikke var fritaget i henhold til national ret, før medlemsstaten anvendte betingelsen i artikel 133, stk. 1, litra d), i direktiv 2006/112.

2) Artikel 133, stk. 1, litra d), og stk. 2, i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at en medlemsstat, der i henhold til direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, pr. 1. januar 1989 opkrævede moms af sportsydelser, kun kan gøre meddelelsen af fritagelse for moms til offentligretlige organer, som ikke arbejder med gevinst for øje, betinget af, at betingelsen om konkurrence i artikel 133, stk. 1, litra d), i direktiv 2006/112 er opfyldt, når den ligeledes anvender denne betingelse på tjenester, der leveres af andre organer, som ikke arbejder med gevinst for øje.

3) Artikel 133, stk. 2, i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at den ikke tillader de medlemsstater, som i henhold til direktiv 77/388 pr. 1. januar 1989 opkrævede moms af sportsydelser, generelt at udelukke alle offentligretlige organer, som ikke arbejder med gevinst for øje, fra momsfritagelse i forbindelse med præstation af sportsydelser, uden i hvert enkelt tilfælde at have efterprøvet, om indrømmelsen af denne fritagelse vil kunne medføre konkurrenceforvridning til skade for momspligtige erhvervsvirksomheder.


Domme
C-547/15 Interservice

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – EF-toldkodeks – forordning (EØF) nr. 2913/92 – artikel 96, stk. 2 – forpligtelse til at frembyde varerne i intakt stand til toldbehandling på bestemmelsestoldstedet under iagttagelse af foranstaltningerne til varernes identificering – berørte personer – underentreprenør på transporten

Domstolens dom:

Begrebet »transportør«, som i henhold til artikel 96, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 af 13. april 2005, skal fortolkes således, at det omfatter enhver, der faktisk udfører transport af varer under proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse og har accepteret denne transport med kendskab til, at varerne er underlagt denne procedure, herunder en underentreprenør på transporten. Artikel 96, stk. 2, i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 648/2005, skal fortolkes således, at en underentreprenør på transporten som den i hovedsagen omhandlede, som for det første har overdraget varerne med det ledsagende forsendelsesdokument til hovedtransportøren på en parkeringsplads ved bestemmelsestoldstedet og for det andet på ny har taget varerne i besiddelse med henblik på en efterfølgende transport, alene har pligt til at sikre sig, at varerne er blevet frembudt på bestemmelsestoldstedet, og alene kan holdes ansvarlig, hvis der ikke er sket en sådan frembydelse, såfremt han, da han tog varerne i besiddelse på ny, vidste, at forsendelsesproceduren ikke var blevet behørigt afsluttet, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at undersøge.

Tidligere dokument: C-547/15 Interservice - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 14372 2016 INITRÅDETS AFGØRELSE om de holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i Underudvalget vedrørende Sundheds- og Plantesundhedsforvaltning, i Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling, i Toldunderudvalget og i Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser, der er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af disse underudvalgs forretningsorden

 

Nyt fra Kommissionen

Commission sets out the strategic way forward for the EU's Customs Union

Study on the application of economic valuation techniques for determining transfer prices of cross border transactions between members of multinational enterprise groups in the EUThis study, prepared by Deloitte, provides an overview on how valuation techniques can practically and most efficiently be used for transfer pricing purposes in the EU, particularly for transactions involving intangibles.

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel  

UDKAST TIL BETÆNKNING om evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel  

I Kommissionens forslag til direktiv 2016/0152 om e-handel fremgår reguleringer, som vil medføre ændringer af momsreglerne  

 

Nyt fra EUR_LEX

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the temporary application of a generalised reverse charge mechanism in relation to supplies of goods and services above a certain threshold

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger

Ændring af Dækbekendtgørelsen pr. 1. januar 2017

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Brug af nye varekoder i Importsystemet fra 1. januar 2017

Orientering om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling – PNR oplysninger

REX – Erstatningsbeviser - præferenceoprindelse vedr. GSP og Canada

REX – Vedr. fjernelse af registrerede eksportører fra REX systemet

Ændring af bilaget til elafgiftsloven for forlystelser, herunder teaterforestillinger og biografforestillinger mv.

Ændringer til Toldtariffen pr. 1. januar 2017

Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk julen 2016

Nyt fra Skatteministeriet

Tredje del af Afgifts- og tilskudsanalysen er nu offentliggjort


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

L 137 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 21-12-2016
Høringsfrist: 17-01-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 93 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiften).

Bilag

Bilag 9

Henvendelse af 20/12-16 fra Danmarks Frie AutoCampereL 93 hv
L 93 Høringssvar Registreringsafgiftsloven DFAC

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/12-16 fra Danmarks Frie AutoCampere, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 77

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.) samt resumé
Orientering til SAU om ekstern høring
Lovforslag
Resumé

Bilag 78

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter
Oversendelsesskrivelse
Grund- og nærhedsnotat KOM(2016)758

Bilag 81

Revideret grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa -Kommissionens forslag til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union, COM(2016) 686, fra skatteministeren
SAU oversendelse af revideret grund og nærhedsnotat til orientering DOK174778124.DOCX
Revideret grund og nærhedsnotat voldgiftsdirektiv [DOK173665471].DOCX

Spørgsmål og svar

Spm. 102

Spm. om, hvor stor en skattelettelse en gennemsnitlig virksomhed i hver kommune og region får som følge af afskaffelsen af PSO-afgiften i 2022, til sk...
SAU alm del spm 102
Bilag til SAU 102
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 115

Spm. om, hvad regeringen og myndighederne gør for at sikre, at de omfattende reguleringer af virksomheders indkomst, moms etc., der har fulgt i forbin...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse - SAU alm del 115
SAU 587  Svar  

Spm. 126

Spm. om kommentar til henvendelse af 9/12-16 fra SKAD – Autoskade- og Køretøjsopbyggerbranchen i Danmark om reparationsgrænsen, til skatteministeren
Svar på alm del spm 126 DOK173708066
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 150

Spm. om, hvorfor SKAT ikke har anvendt sin hjemmel til indhentning af oplysninger til brug for momskontrol af salg til danskere fra udenlandske netbut...

Spm. 151

Spm. om at redegøre for de seneste fem års udvikling i salget til danske kunder via udenlandske netbutikker, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 151 Foreløbigt svar DOK176755387  Svar  

Spm. 152

Spm. om at redegøre for udviklingen i provenuet fra moms, der kan henføres til salg til danskere via udenlandske netbutikker, til skatteministeren
SAU 152 Foreløbigt svar DOK176755612
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 153

Spm. om at redegøre for, hvordan kontrollen med moms i forbindelse med salg fra udenlandske netbutikker foregår og omfanget af denne kontrol, til skat...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 153 Foreløbigt svar DOK176755766  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse