MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2016, uge 36

Kære læser !

Ja, det er en meget tidlig MomsMail i denne uge - normalt sender jeg nyhedsbrevet ud i løbet af søndagen, men min week-end er optaget, og så skal det jo være en fredagsudsendelse - for MomsMail skal naturligvis ud. Indholdet er det samme, som du ville have fået, hvis jeg først sendte dig MomsMail på søndag.

Det er en forholdsvist kort MomsMail i denne uge, med bl.a. et enkelt styresignal, et bindende svar og en afgørelse fra Landsskatteretten. Fra EU er der også lidt løst og fast, bl.a. et par indstillinger fra Generaladvokaten og en enkelt dom.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Brunchseminar for varmeværker
Efterbetaling af energiafgifter for 10 år
Få overblik over skatteforslagene i 2025-planen
Høring af styresignal om præcisering af reglerne i elafgiftsloven for elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg
Fra 1. juli 2016 skal din virksomheds afgiftsgodtgørelse indberettes, hvis virksomheden modtager mere end EUR 500.000 årligt

Styresignaler
Elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - styresignal

Bindende svar
Skatterådet afviser at tage stilling til spørgsmål om afgiftslempelse efter el-patronordningen

Afgørelser
Afgørelse omhandlende omkostningsgodtgørelse for sagkyndig bistand

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 37
2 indstillinger
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
12-09-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 August 2016
15-09-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 2 (august 2016)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Brunchseminar for varmeværker

De danske varmeværker står over for en ny regulering. En regulering, der vil betyde krav til effektivisering samt øget administration af værkerne. For at være på forkant med den nye regulering er det vigtigt at forstå mekanismerne i den.


BDO

Efterbetaling af energiafgifter for 10 år

Skattemyndighederne stiller store krav til virksomhedernes indsigt i de ellers ganske komplicerede regler for godtgørelse af energiafgifter. Følges reglerne ikke, anses dette for groft uagtsomt, og så kan SKAT regulere 10 år tilbage.


BDO

Få overblik over skatteforslagene i 2025-planen

Regeringen har fremlagt sin stærkt omdiskuterede 2025-plan. Den rummer mange forslag, som nu skal forhandles. Her kan du læse mere om – og få overblik over – skattedelen af planen.


FSR - danske revisorer

Høring af styresignal om præcisering af reglerne i elafgiftsloven for elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


PwC

Fra 1. juli 2016 skal din virksomheds afgiftsgodtgørelse indberettes, hvis virksomheden modtager mere end EUR 500.000 årligt

SKAT udsender i øjeblikket breve til virksomheder, som årligt modtager afgiftsgodtgørelser på mere end EUR 500.000 årligt. Det skyldes nye EU-regler, hvor indberetning af eventuelle statsstøtter, herunder afgiftsgodtgørelser er påkrævet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - styresignal

SKM2016.380.SKAT

Vedrører: Elafgiftsloven § 2, stk. 1, litra c og stk. 3, og § 6, stk. 1 og stk. 3.

SKAT præciserer, at SKM2015.622.SKAT ikke kun gælder for solcelle-el, men for al elektricitet, der er fremstillet på elproduktionsanlæg ved anvendelse af vedvarende energikilder i form af vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skatterådet afviser at tage stilling til spørgsmål om afgiftslempelse efter el-patronordningen

SKM2016.379.SR

Vedrører: Elafgiftsloven, Gasafgiftsloven og Skatteforvaltningsloven

Skatterådet afviste at tage stilling til spørgsmål om elafgiftslempelse efter el-patronordningen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afgørelse omhandlende omkostningsgodtgørelse for sagkyndig bistand

SKM2016.378.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslov § 52, stk. 1 og § 54, stk. 1, nr. 1

Et selskabs ansøgning på vegne af dets klient om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til skatteankenævnet blev ikke imødekommet, idet det ikke var godtgjort, at klienten havde betalt eller skulle betale de omhandlende bistandsudgifter.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - udkast styresignal

Udkastet til styresignal: 16-0833385

SKAT præciserer, at SKM2015.622.SKAT ikke kun gælder for solcelle-el, men for al elektricitet, der er fremstillet på elproduktionsanlæg ved anvendelse af vedvarende energikilder i form af vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • Dansk Byggeri
 • Dansk Erhverv
 • FSR - Danske Revisorer
 • SEGES

 • Indholdsfortegnelse 

  Nye straffesager

  SKM2016.385.ØLR Straf - momssvig - købsmoms - revisorpåtegning

  Vedrører: Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1

  T var tiltalt for momssvig for perioden 1. januar 2011 til den 30. juni 2011 for som ejer og direktør af et selskab at have angivet købsmomsen 165.581 kr. for højt, idet han uberettiget havde fradraget moms af et overdraget varelager i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse mellem T's to anpartsselskaber, hvoraf det ene er gået konkurs. T havde derved unddraget for 165.581 kr. i moms.

  T forklarede, at han bad et bogføringsfirma om at finde ud af, hvad der kunne fratrækkes i moms i forbindelse med køb af det andet selskab, som T også ejede og var direktør i. Han var klar over at bogføringsfirmaet ikke havde noget rådgivningsansvar. Han fik en revisor til at udarbejde regnskab. Revisoren sagde til dem, at momsen var indberettet forkert, og at ledelsen kunne ifalde et ansvar, men han rådgav dem ikke på nogen måde om, hvad de skulle gøre. T kontaktede ikke SKAT vedrørende dette problem. T forklarede, at han troede, at man straks skulle betale det skyldige beløb, hvis man foretog en efterangivelse vedrørende momsbeløbet og det havde han ikke penge til.

  Byretten fandt T skyldig i forsætlig momssvig, idet han undlod at korrigere den forkerte momsangivelse vedrørende virksomhedsoverdragelsen, skønt han tydeligt af sin revisor var gjort opmærksom på, at man kunne blive straffet for at undlade at angive momsen korrekt. T idømtes en bøde på 270.000 kr.

  Landsretten stadfæstede byretsdommen.


  Indholdsfortegnelse 

  Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

  Journalnr: 16/0293596
  Notifikation i henhold til momslovens § 46, stk. 11
  Klagen skyldes, at SKAT har udstedt en notifikation i henhold til momslovens § 46, stk. 11, til et ApS og selskabets direktion, der ifølge SKAT har været deltager i handler, hvor en virksomhed har gjort sig skyldig i momsunddragelse som følge af momskarrusellignende handler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 26-07-2016


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU-domstolen

  Retsliste 12-09-2016 - 11-10-2016

  Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

  Dom C-518/14 Senatex
  Dato: 15-09-2016
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – artikel 167, artikel 178, litra a), artikel 179 og artikel 226, nr. 3) – fradrag af indgående afgift – udstedelse af fakturaer uden skatteregistreringsnummer eller momsregistreringsnummer – en medlemsstats lovgivning, hvorefter berigtigelse ex tunc af en faktura er udelukket

  Tidligere dokument: C-518/14 Senatex - Dom
  Tidligere dokument: C-518/14 Senatex - Indstilling
  Tidligere dokument: C-518/14 Senatex - Ny sag

  Dom C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos
  Dato: 15-09-2016
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – artikel 178, litra a) – ret til fradrag – betingelser for udøvelsen – artikel 226, nr. 6) og 7) – oplysninger, som obligatorisk skal anføres på fakturaen – omfang og art af de leverede tjenesteydelser – den dato, hvor tjenesteydelserne blev udført

  Tidligere dokument: C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos - Dom
  Tidligere dokument: C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos - Indstilling
  Tidligere dokument: C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos - Ny sag

  Dom C-400/15 Landkreis Potsdam-Mittelmark
  Dato: 15-09-2016
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – sjette direktiv 77/388/EØF – ret til fradrag – beslutning 2004/817/EF – en medlemsstats lovgivning – udgifter til varer eller tjenesteydelser – anvendelsen til ikke-økonomiske formål udgør over 90% af den samlede anvendelse – undtaget fra retten til fradrag

  Tidligere dokument: C-400/15 Landkreis Potsdam-Mittelmark - Dom

  Dom C-221/15 Etablissements Fr. Colruyt
  Dato: 21-09-2016
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2011/64/EU – artikel 15, stk. 1 – fabrikanters og importørers frie fastsættelse af de maksimale detailsalgspriser for forarbejdet tobak – national lovgivning, der forbyder detailhandlernes salg af sådanne varer til priser, der er lavere end de priser, som er anført på banderolen – frie varebevægelser – artikel 34 TEUF – bestemte former for salg – artikel 101 TEUF, sammenholdt med artikel 4, stk. 3, TEU

  Tidligere dokument: C-221/15 Etablissements Fr. Colruyt - Dom
  Tidligere dokument: C-221/15 Etablissements Fr. Colruyt - Indstilling

  Indstilling C-471/15 Sjelle Autogenbrug
  Dato: 22-09-2016
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2006/112/EF – det fælles merværdiafgiftssystem – særordning for afgiftspligtige videreforhandlere – fortjenstmargenordningen – salg af reservedele fra motorkøretøjer – begrebet »brugte genstande«

  Tidligere dokument: C-471/15 Sjelle Autogenbrug - Dom
  Tidligere dokument: C-471/15 Sjelle Autogenbrug - Indstilling
  Tidligere dokument: C-471/15 Sjelle Autogenbrug - Ny sag

  Dom C-91/15 Kawasaki Motors Europe
  Dato: 22-09-2016
  Toldunion

  Præjudiciel forelæggelse – bedømmelse af gyldigheden – forordning (EF) nr. 1051/2009 – den fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – pos. 8701 – traktorer – underposition 8701 90 11 til 8701 90 39 ? have- og landbrugstraktorer (bortset fra enakslede traktorer) og traktorer til skovbrug, på hjul, nye – lette terrængående køretøjer med fire hjul, der er udformet til brug som traktorer

  Tidligere dokument: C-91/15 Kawasaki Motors Europe - Dom
  Tidligere dokument: C-91/15 Kawasaki Motors Europe - Ny sag

  Indstilling C-592/15 British Film Institute
  Dato: 29-09-2016
  Fiskale bestemmelser

  Merværdiafgift – direktiv 77/388/EØF – artikel 13, punkt A, stk. 1, litra n) – fritagelser til fordel for visse kulturelle tjenesteydelser – medlemsstaternes skønsmæssige beføjelse til at vælge, hvilke kulturelle tjenesteydelser der kan fritages

  Tidligere dokument: C-592/15 British Film Institute - Dom
  Tidligere dokument: C-592/15 British Film Institute - Indstilling
  Tidligere dokument: C-592/15 British Film Institute - Indstilling

  Dom C-412/15 TMD
  Dato: 05-10-2016
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse – artikel 132, stk. 1, litra d) – levering af organer, blod og mælk fra mennesker – rækkevidde – blodplasma fra mennesker behandlet og anvendt til industrielle formål

  Tidligere dokument: C-412/15 TMD - Dom
  Tidligere dokument: C-412/15 TMD - Indstilling
  Tidligere dokument: C-412/15 TMD - Ny sag

  Dom C-576/15 Maya Marinova
  Dato: 05-10-2016
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – artikel 2, stk. 1, litra a) – artikel 9, stk. 1 – artikel 14, stk. 1 – artikel 73, 80 og 273 – princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet – momssvig – uregelmæssig regnskabsførelse – hemmeligholdelse af leveringer og indtægter – fastsættelse af beskatningsgrundlaget

  Tidligere dokument: C-576/15 Maya Marinova - Dom

  Indstilling C-274/15 Kommissionen mod Luxembourg
  Dato: 06-10-2016
  Fiskale bestemmelser

  Afgiftsret – moms – artikel 132, stk. 1, litra f), i direktiv 2006/112/EF – afgiftsfritagelse for visse gruppers ydelser til deres medlemmer – præstation af ydelser, som er direkte nødvendige for en afgiftsfritaget eller ikke-afgiftspligtig transaktion – gruppens medlemmers fradrag af indgående afgift – et medlems handlen i eget navn for gruppens regning

  Tidligere dokument: C-274/15 Kommissionen mod Luxembourg - Dom
  Tidligere dokument: C-274/15 Kommissionen mod Luxembourg - Indstilling
  Tidligere dokument: C-274/15 Kommissionen mod Luxembourg - Ny sag


  Indstillinger
  C-453/15 A og B

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – artikel 56 – stedet, hvor ydelserne præsteres – udtrykket »lignende rettigheder« – overdragelse af drivhusgasemissionskvoter

  Generaladvokatens indstilling:

  Udtrykket »lignende rettigheder« i artikel 56, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det også omfatter kvoter som defineret i artikel 3, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF.


  C-390/15 RPO

  Sagen omhandler:

  Skatteret – moms – nedsat afgiftssats for levering af bøger, aviser og tidsskrifter – gyldigheden af nr. 6) i bilag III til direktiv 2006/112/EF, som ændret ved direktiv 2009/47/EF – artikel 113 TEUF – inddragelse af Europa-Parlamentet – ligebehandlingsprincippet – forskellig behandling af publikationer på papir og andre fysiske medier i forhold til elektronisk leverede publikationer

  Generaladvokatens indstilling:

  Prøvelsen af de præjudicielle spørgsmål har intet frembragt, som kan rejse tvivl om gyldigheden af nr. 6) i bilag III til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem som affattet ved direktiv 2009/47/EF.


  C-344/15 National Roads Authority

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – artikel 13, stk. 1 – afgiftspligtige personer – virksomhed eller transaktioner, som offentligretlige organer udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed – anlæggelse og forvaltning af betalingsveje – konkurrenceforvridning

  Generaladvokatens indstilling:

  Artikel 13, stk. 1, andet afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EØF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at når vejafgifter i henhold til en medlemsstats nationale ret kan opkræves og faktisk opkræves af både offentligretlige og privatretlige organer, skal offentligretlige organer behandles som momspligtige personer på grund af konkurrenceforvridning af en vis betydning, selv hvis der ikke er nogen reel mulighed for direkte konkurrence mellem veje, hvor vejafgifterne opkræves af et offentligretligt organ, og veje, hvor de opkræves af et privatretligt organ.


  C-365/15 Wortmann

  Sagen omhandler:

  Toldunionen og den fælles toldtarif – tilbagebetaling af importafgiftsbeløb – annullation af forordningen om indførelse af en antidumpingtold – gyldigheden af toldkodeksens artikel 241 – toldkodeksens anvendelsesområde – forpligtelse til at betale renter

  Generaladvokatens indstilling:

  Toldmyndighedernes forpligtelse til at tilbagebetale de pengebeløb, som en importør med urette har betalt i form af antidumpingtold, som blev indført ved en forordning, der er blevet erklæret ugyldig af Domstolen, omfatter betaling af dertilhørende renter, som påløber fra tidspunktet for betalingen af disse pengebeløb.


  Domme
  C-409/14 Schenker

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse – fælles toldtarif – kombineret nomenklatur – tarifering af varer – fortolkning af en underposition i den kombinerede nomenklatur – direktiv 2008/118/EF – indførsel af punktafgiftspligtige varer – toldsuspensionsprocedure eller -ordning – følger af en toldangivelse, hvori der er angivet en urigtig underposition i den kombinerede nomenklatur – uregelmæssigheder under punktafgiftspligtige varers bevægelser

  Domstolens dom:

  1) Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 861/2010 af 5. oktober 2010, skal fortolkes således, at pos. 2401 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til forordning nr. 2658/87, som ændret ved forordning nr. 861/2010, ikke omfatter en vare som den i hovedsagen omhandlede, der består af røgtobak, på trods af forekomsten af tobaksaffald, for så vidt som dette affald ikke udgør en hindring for den pågældende vares bestemmelse. En sådan vare kan imidlertid henhøre under denne nomenklaturs pos. 2403, og nærmere bestemt underposition 2403 10 90 i den nævnte nomenklatur, når den er i bulk, stampet og befinder sig i kasser med indvendig beklædning af plastik med en nettovægt på 30 kg.

  2) Begrebet »toldsuspensionsprocedure eller -ordning«, der er fastsat i artikel 4, nr. 6), i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF, skal fortolkes således, at der ikke kan rejses tvivl om, hvorvidt en bestemt vare skal underlægges en toldsuspensionsprocedure eller -ordning, når det kapitel i den fælles toldtarif, som varen er omfattet af, er korrekt angivet i de dokumenter, der ledsager denne, men den konkrete underposition er forkert angivet heri. I et sådant tilfælde skal artikel 2, litra b), og artikel 4, nr. 8), i direktiv 2008/118 fortolkes således, at der ikke er sket en indførsel af den nævnte vare, og at denne ikke er punktafgiftspligtig.

  3) I en situation som den i hovedsagen omhandlede skal begrebet »uregelmæssighed« som omhandlet i artikel 38 i direktiv 2008/118 fortolkes således, at det ikke omfatter en vare, der er henført under en toldsuspensionsprocedure eller -ordning, og som ledsages af et dokument, der indeholder en forkert angivelse af toldpositionen.

  Tidligere dokument: C-409/14 Schenker - Indstilling


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU

  Nyt fra Kommissionen

  VAT Gap: Nearly €160 billion lost in uncollected revenues in the EU in 2014

  VAT Gap: Frequently asked questions

   

  Nyt fra Parlamentet

  Kommissionens Gennemførelsesforordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif  

  Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af en brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter  

  Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter  

  Kommissionens Gennemførelsesforordning om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur  

   


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

  Nyhedsbrev til virksomheder

  Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold


  Indholdsfortegnelse