MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2016, uge 21

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder bl.a. en dom fra EU-Domstolen om momspligten for behandling af debet- og kreditkorttransaktioner. Derudover har ugen bragt en række bindende svar og en del ikke-offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten.

I ugens løb talte jeg med en kollega om netop en ikke-offentliggjort kendelse og sagde, at jeg selv ofte bruger vores søgefacilitet. Det viste sig, at den pågældende ikke kender faciliteten og derfor tænkte jeg, at jeg lige ville gøre opmærksom på den.

I den blå menulinje kan du finde en genvej til "Afgørelser uden SKM-nr". I venstre side får du nu adgang til at søge. Du søger ikke i selve dokumentet, kun i det referat vi har lavet. Det plejer dog også at være fuldt ud tilstrækkeligt, når jeg selv bruger muligheden.

Og det bringer mig frem til at bringe en opfordring: Husk, du er altid velkommen til at kontakte os med forslag til forbedringer, hvis du synes, der er noget du mangler. Det kan både være nye kilder og nye faciliteter. Bare send os en mail ved at "besvare" den MomsMail, du har modtaget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Tidligere bindende svar om tilskud til erhvervsskoler trækkes tilbage
Undgå dansk registreringsafgift
Er en forenkling af reglerne om moms på salg af fast ejendom på vej?

Udkast til styresignal
Genoptagelse -Ændring af praksis ved afgiftsberigtigelse af nye parallelimporterede køretøjer - udkast til styresignal

Bindende svar
Momsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder
Momsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe
Momsfritagelse af klaverundervisning
Leveringssted ved grænsehandel - fjernsalg

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
5 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-05-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Maj 2016
01-06-2016 Moms i 2016 Moms for 1. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

EY

Tidligere bindende svar om tilskud til erhvervsskoler trækkes tilbage

Skatterådet trækker to egne bindende svar, om hvorvidt tilskud til erhvervsskoler skal indgå ved opgørelsen af den delvise momsfradragsprocent, tilbage.


Revisorgruppen Danmark

Undgå dansk registreringsafgift

Under visse betingelser kan aktiviteter i udlandet betyder afgiftsfritagelse


SEGES

Er en forenkling af reglerne om moms på salg af fast ejendom på vej?

Det kan i dag være svært at afgøre, hvornår der skal opkræves moms ved salg af fast ejendom, fordi praksis på området er ret kompleks. En afgørelse fra Landsskatteretten lægger op til en mere simpel momsmæssig vurdering, når der skal sælges fast ejendom.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Genoptagelse -Ændring af praksis ved afgiftsberigtigelse af nye parallelimporterede køretøjer - udkast til styresignal

16-0517021

Styresignalet ændrer praksis således, at afgiftsberigtigelse af nye parallelimporterede køretøjer skal ske på grundlag af købsprisen med tillæg af minimum 9 pct., jf. registreringsafgiftsloven § 8, stk. 1.

I styresignalet fastættes fristerne for genoptagelse i de tilfælde, hvor der er afregnet registreringsafgift på et andet grundlag.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder

SKM2016.238.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 19

Skatterådet kan bekræfte, at en selvstændig gruppe, der etableres med det formål at yde service til gruppemedlemmerne i form af administrativ bistand mv., kan anses for at være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19. Momsfritagelsen kan dog ikke omfatte investeringsrådgivningsydelser.

Rådet kan endvidere bekræfte, at momsfritagelsen bibeholdes for aktiviteterne vendt mod gruppemedlemmerne, selv om den selvstændige gruppe samtidig udfører opgaver på kommerciel basis for tredjemand, ligesom det ikke har betydning, at den selvstændige gruppe etableres som et selskab.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe

SKM2016.237.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 19

Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers ydelser til sine medlemmer i form af medlemsvisitering, besvarelse af såvel telefoniske og som skriftslige medlemshenvendelser, administration af fælles it-drift, fælles bygningsdrift, fælles mødecenter mv. er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, og Spørgers ydelser kan dermed momsfritages.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af klaverundervisning

SKM2016.236.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers levering af klaverundervisning til voksne, der har klaverspil som fritidsinteresse, og til børn og unge under 18 år, der endnu ikke har et sikkert erhvervsmæssigt sigte med klaverspillet, er momspligtig, idet ydelserne er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.

Rådet kan derimod bekræfte, at Spørgers levering af klaverundervisning til bl.a. seminarstuderende, folkeskolelærere, der selv betaler for kurserne, ansøgere til musikkonservatorierne, er momsfritaget, efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Leveringssted ved grænsehandel - fjernsalg

SKM2016.235.SR

Vedrører: Momsloven § 14, stk. 1, nr. 2

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger med baggrund i det beskrevne forretningskoncept kan sælge træpiller uden dansk moms til danske og tyske kunder, idet leveringsstedet for salget af træpillerne ikke kan anses for at være i Danmark.

Ligeledes kan rådet bekræfte, at det ikke gør nogen forskel på fastlæggelsen af leveringsstedet, hvis kunderne eller deres transportører kun kan afhente træpiller på lageret i Tyskland inden for et nærmere fastsat tidsrum

Rådet kan derimod ikke bekræfte, at leveringsstedet for salget af træpillerne ikke er i Danmark, når Spørgeren alene henviser til én mulig transportør på sin hjemmeside.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0232676
Efteropkrævning af moms - forældelse
Sagen drejer sig om, at SKAT for 2006-2008 har opkrævet moms, da SKAT har fundet, at der er grundlag for ekstraordinær ændring af klagerens momstilsvar efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3), idet klageren efter SKATs opfattelse ikke har afregnet modtagne afgiftsbeløb i forbindelse med udlejning af en ejendom til erhvervsmæssigt formål, jf. momslovens § 52, stk. 6 og 7. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 27-04-2016

Journalnr: 14/3825137
Moms - synsprøver
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om nedsættelse af selskabets momstilsvar, idet levering af synsprøver er anset for sket vederlagsfrit. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 28-04-2016

Journalnr: 14/4301530
Moms - tab på debitorer
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for moms af tab på debitorer, jf. momslovens § 27, stk. 6, idet tab som følge af et egentligt låneforhold ikke berettiger til fradrag i momsgrundlaget. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2016

Journalnr: 12/0191416
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af selskabets momstilsvar i forbindelse med fradrag for leje af varemærke og opskrifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 28-04-2016

Journalnr: 12/0191420
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af selskabets momstilsvar i forbindelse med fradrag for leje af varemærke og opskrifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 28-04-2016

Journalnr: 12/0191421
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af selskabets momstilsvar i forbindelse med fradrag for leje af varemærke og opskrifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 28-04-2016

Journalnr: 12/0191422
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af selskabets momstilsvar i forbindelse med fradrag for leje af varemærke og opskrifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 28-04-2016

Journalnr: 13/0169092
Afgiftsgodtgørelse - motorbrændstof
SKAT har ikke imødekommet selskabets anmodning om tilbagebetaling af mineralolieafgift, da der ikke er anvendt farvet brændstof til skovbrugsarbejder, jf. mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-04-2016

Journalnr: 14/0047317
Beregning af registreringsafgift
Klagen vedrører det af SKAT anvendte brændstofforbrug ved beregningen af registreringsafgift for klagerens køretøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-04-2016

Journalnr: 13/0245346
Godtgørelse af naturgasafgift
Selskabet er pålagt at tilbagebetale godtgjort naturgasafgift, idet naturgas forbrugt til opvarmning af lokaler til opbevaring af folie ikke er anset for godtgørelsesberettiget. Endvidere spørgsmål om forventningsprincip og ekstraordinær afgiftsansættelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2016

Journalnr: 14/4176514
Registreringsafgift - bus
SKAT har afslået ansøgning om fritagelse for registreringsafgift for busser, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-04-2016

Journalnr: 13/0053018
Yderligere registreringsafgift
SKAT har pålagt klageren yderligere registreringsafgift som følge af benyttelse af autocamper på færdselslovens område uden alt campingudstyrets tilstedeværelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen for så vidt angår afgiftspligten.
Afsagt: 20-04-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-05-2016 - 28-06-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-226/14 Eurogate Distribution DHL Hub Leipzig
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift – toldoplagsprocedure – proceduren for ekstern forsendelse – toldskyld, der opstår som følge af misligholdelse af en forpligtelse – merværdiafgiftens forfald

Tidligere dokument: C-226/14 Eurogate Distribution DHL Hub Leipzig - Dom
Tidligere dokument: C-226/14 Eurogate Distribution DHL Hub Leipzig - Indstilling

Dom C-81/15 Kapnoviomichania Karelia
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – den generelle ordning for punktafgifter – direktiv 92/12/EØF – forarbejdede tobaksvarer, som forsendes under en ordning med suspension af punktafgifter – den godkendte oplagshavers hæftelse – mulighed for medlemsstaterne for at lade den godkendte oplagshaver hæfte solidarisk for betalig af bøder idømt gerningsmændene bag et smugleri – proportionalitetsprincippet og retssikkerhedsprincippet

Tidligere dokument: C-81/15 Kapnoviomichania Karelia - Dom
Tidligere dokument: C-81/15 Karelia - Indstilling

Dom C-418/14 ROZ-SWIT
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – punktafgifter – direktiv 2003/96/EF – forskellig punktafgiftssats for motorbrændstof og brændsel til opvarmning – betingelserne for anvendelse af satsen for brændsel til opvarmning – fremlæggelse af en månedlig oversigt over erklæringer i henhold til hvilke, de købte varer er bestemt til opvarmningsformål – anvendelse af punktafgiftssatsen for motorbrændstof i tilfælde af, at der ikke er fremlagt en sådan oversigt – proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-418/14 ROZ-SWIT - Dom

Indstilling C-412/15 TMD
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Moms – fradrag – momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra d) – begrebet »blod« – levering af blodplasma til fremstilling af lægemidler

Tidligere dokument: C-412/15 TMD - Dom
Tidligere dokument: C-412/15 TMD - Indstilling
Tidligere dokument: C-412/15 TMD - Ny sag

Dom C-355/14 Polihim-SS
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – indirekte skatter – punktafgifter – direktiv 2008/118/EF – punktafgifternes forfald – artikel 7, stk. 2 – begrebet »punktafgiftspligtige varer forlader en afgiftssuspensionsordning« – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EF – artikel 14, stk. 1, litra a) – anvendelse af energiprodukter til produktion af elektricitet – en mellemhandlers køb og videresalg af energiprodukter, der befinder sig i et afgiftsoplag – direkte levering af energiprodukterne til en erhvervsdrivende med henblik på produktion af elektricitet – angivelse i afgiftsdokumenterne af mellemhandleren som »modtager« af varerne – manglende opfyldelse af de i national ret fastsatte krav for punktafgiftsfritagelse – afslag på fritagelse – bevis for anvendelse af varerne på vilkår, der giver mulighed for punktafgiftsfritagelse – proportionalitet

Tidligere dokument: C-355/14 Polihim-SS - Dom

Dom C-263/15 Lajvér
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – artikel 9, stk. 1 – begreberne »merværdiafgiftspligtig person« og »økonomisk virksomhed« – artikel 24, stk. 1 – begrebet »levering af ydelser« – landbrugstekniske bygge- og anlægsarbejder – opførelse og udnyttelse af et rørsystem til vandafledning foretaget af et handelsselskab uden gevinst for øje – betydningen af, at af bygge- og anlægsarbejder er finansieret gennem statsstøtte og EU-støtte

Tidligere dokument: C-263/15 Lajvér - Dom

Dom C-332/14 Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR
Dato: 09-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – direktiv 77/388/EØF – artikel 17, stk. 5, tredje afsnit – anvendelsesområde – fradrag for indgående afgift – goder og tjenesteydelser, der både anvendes til afgiftspligtige transaktioner og afgiftsfritagne transaktioner (goder og tjenesteydelser til blandet anvendelse) – fastlæggelse af, til hvilken brug goder og tjenesteydelser, der er erhvervet til opførelsen, anvendelsen og vedligeholdelsen af en bygning, der delvis tjener til at gennemføre transaktioner, der giver ret til fradrag, og delvis til transaktoner, der ikke giver ret til fradrag, skal henføres – ændring i den nationale lovgivning, der fastsætter de nærmere bestemmelser for beregningen af pro rata-satsen for fradraget – artikel 20 – berigtigelse af fradragene – retssikkerhed – berettiget forventning

Tidligere dokument: C-332/14 Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR - Dom
Tidligere dokument: C-332/14 Wolfgang und Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR - Indstilling
Tidligere dokument: C-332/14 Wolfgang und Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR - Ny sag

Dom C-288/15 MIS
Dato: 09-06-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – forordning (EØF) nr. 2658/87 – fælles toldtarif – tarifering – underposition 6211 33 10 00 0 – strålebeskyttelsesforklæde

Tidligere dokument: C-288/15 MIS - Dom
Tidligere dokument: C-288/15 MIS Medical Systems Imaging - Ny sag

Indstilling C-432/15 Baštová
Dato: 14-06-2016
Fiskale bestemmelser

Beskatning – moms – direktiv 2006/112/EF – definition af »levering af ydelser mod vederlag« – hestevæddeløb – pengepræmier – fradrag for indgående afgift – drift af væddeløbsstalde – brug af sportsfaciliteter

Tidligere dokument: C-432/15 Baštová - Dom
Tidligere dokument: C-432/15 Baštová - Ny sag

Dom C-229/15 Mateusiak
Dato: 16-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – artikel 18, litra c), og artikel 184 og 187 – afgiftspligtige transaktioner – ophør af afgiftspligtig økonomisk virksomhed – besiddelse af varer, der har givet anledning til et momsfradrag – regulering af fradrag – reguleringsperiode – afgiftspålæggelse i henhold til artikel 18, litra c), i direktiv 2006/112 efter reguleringsperiodens udløb

Tidligere dokument: C-229/15 Mateusiak - Dom
Tidligere dokument: C-229/15 Mateusiak - Indstilling

Dom C-200/15 Kommissionen mod Portugal
Dato: 16-06-2016
Fiskale bestemmelser

Om Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 110 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, idet den med henblik på at fastsætte den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer indført på det portugisiske område fra en anden medlemsstat har anvendt en ordning for beregning af køretøjernes værdiforringelse, som ikke tager hensyn til deres reelle værdi og særligt ikke tager hensyn til køretøjernes værdiforringelse før de er et år gamle, eller til yderligere værdiforringelser i tilfælde af køretøjer, som er mere end fem år gamle.

Tidligere dokument: C-200/15 Kommissionen mod Portugal - Ny sag

Dom C-186/15 Kreissparkasse Wiedenbrück
Dato: 16-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – fradrag for indgående afgift – artikel 173, stk. 1 – varer og tjenesteydelser, der benyttes til såvel afgiftspligtige som afgiftsfritagne transaktioner (varer og tjenesteydelser til blandet brug) – fastsættelse af størrelsen af fradraget i merværdiafgiften – pro rata-satsen for fradraget – artikel 174 – pro rata-satsen for fradraget beregnes i henhold til en omsætningsbaseret fordelingsnøgle – artikel 173, stk. 2 – undtagelsesordning – artikel 175 – afrundingsreglen for pro rata-satsen for fradraget – artikel 184 og 185 – regulering af fradrag

Tidligere dokument: C-186/15 Kreissparkasse Wiedenbrück - Dom

Dom C-291/15 EURO 2004. Hungary
Dato: 16-06-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – toldunion – den fælles toldtarif – toldværdi – fastsættelse af toldværdien – transaktionsværdi – den pris, som faktisk er betalt – grund til at betvivle sandheden af den angivne pris – angivet pris lavere end den pris, der er betalt i forbindelse med andre transaktioner vedrørende lignende varer

Tidligere dokument: C-291/15 EURO 2004. Hungary - Dom
Tidligere dokument: C-291/15 EURO 2004. Hungary - Ny sag

Dom C-267/15 Gemeente Woerden
Dato: 22-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift – indgående afgift – fradrag

Tidligere dokument: C-267/15 Gemeente Woerden - Dom

Dom C-11/15 Ceský rozhlas
Dato: 22-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – sjette direktiv 77/388EØF – merværdiafgift – artikel 2, nr. 1) – levering af tjenesteydelser, som foretages mod vederlag – begreb – offentlig radio- og tv-virksomhed – finansiering med en obligatorisk lovpligtig licensafgift

Tidligere dokument: C-11/15 Ceský rozhlas - Dom
Tidligere dokument: C-11/15 Ceský rozhlas - Indstilling
Tidligere dokument: C-11/15 Český rozhlas - Ny sag


Domme
C-550/14 Envirotec Denmark

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – omvendt betalingspligt – artikel 198, stk. 2 – guld som råmetal eller som halvforarbejdede produkter – begreb – artikel 199, stk. 1, litra d), og bilag VI – brugt materiale, affald og skrot – barrer, der er skabt ved sammensmeltning af forskellige genstande og skrot med henblik på at udvinde guldindholdet, og som har en lødighed på 325‰ eller derover

Domstolens dom:

Artikel 198, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den finder anvendelse på levering af barrer som de i hovedsagen omhandlede, der består af en tilfældig grov sammensmeltning af skrot og forskellige guldholdige metalgenstande samt andre metaller, materialer og stoffer og har et guldindhold på mellem 500 og 600‰, alt efter barren.

Tidligere dokument: C-550/14 Envirotec Denmark - Indstilling


C-607/14 Bookit

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – fritagelse – artikel 135, stk. 1, litra d) – transaktioner vedrørende betalinger og overførsler – begreb – køb af biografbilletter over telefonen eller internet – betaling med debet- eller kreditkort – såkaldte »ydelser vedrørende behandling af korttransaktioner

Domstolens dom:

Artikel 135, stk. 1, litra d), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den heri fastsatte merværdiafgiftsfritagelse for transaktioner vedrørende betalinger eller overførsler, ikke finder anvendelse på en såkaldt ydelse »vedrørende behandling af debet- eller kreditkorttransaktioner« som den i hovedsagen omhandlede, som leveres af en afgiftspligtig person, når en person gennem denne tjenesteyder køber en biografbillet, som tjenesteyderen sælger i en anden enheds navn og for dennes regning, og som personen betaler for med et debet- eller kreditkort.


C-198/15 Invamed Group m.fl.

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – afdeling XVII – transportmateriel – kapitel 87 – køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele dertil – pos. 8703 og 8713 – batteridrevet elektrisk motorkøretøj – begrebet »handicappede

Domstolens dom:

1) Position 8713 i den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004, skal fortolkes således, at

  • udtrykket »invalide-« betyder, at produktet kun er bestemt for handicappede
  • den omstændighed, at et køretøj kan anvendes af personer, som ikke er handicappede, er uden relevans for tariferingen i position 8713 i nævnte kombinerede nomenklatur
  • de forklarende bemærkninger til samme kombinerede nomenklatur er ikke af en sådan art, at de ændrer indholdet af toldpositionerne i denne kombinerede nomenklatur.
  • 2) Udtrykket »invalide-«, der er nævnt i position 8713 i den kombinerede nomenklatur, som findes i bilag I til forordning nr. 2658/87, som ændret ved forordning nr. 1810/2004, skal fortolkes således, at det henviser til personer, der er ramt af et ikke ubetydeligt gangbesvær, idet varigheden af denne begrænsning og spørgsmålet om, hvorvidt personen eventuelt er begrænset på andre måder, er uden relevans.


C-262/15 GD European Land Systems - Steyr

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – fælles toldtarif – tarifering af varer – forordning (EØF) nr. 2658/87 – kombineret nomenklatur – pos. 8710 og underposition 9305 91 00 – bestemmelse 3 til afsnit XVII og bestemmelse 1, litra c), til kapitel 93 – tanks og andre pansrede kampvogne – våben til militær brug – tarifering af et tårnsystem

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som affattet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013, skal fortolkes således, at et tårnsystem som det i hovedsagen omhandlede, der er blevet indført med henblik på fremstilling af tanks og efterfølgende faktisk er blevet anvendt til dette formål, skal henføres under denne kombinerede nomenklaturs pos. 8710, såfremt det »hovedsagelig« anvendes til en tank, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve under hensyntagen til dette tårnsystems objektive karakteristika og egenskaber, uden at systemets slutanvendelse i det foreliggende tilfælde er afgørende for tariferingen heraf. Er dette ikke tilfældet, skal det nævnte tårnsystem tariferes i underposition 9305 91 00 i den nævnte kombinerede nomenklatur som en del eller tilbehør til »militærvåben«.


C-286/15 Latvijas propana gaze

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – pos. 2711 – jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider – materiale, der er karaktergivende – jordoliegas i flydende tilstand

Domstolens dom:

1) Regel 2, litra b), og regel 3, litra b), i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som affattet ved henholdsvis Kommissionens forordning (EF) nr. 1031/2008 af 19. september 2008 og Kommissionens forordning (EF) nr. 948/2009 af 30. september 2009, skal fortolkes således, at for så vidt som alle bestanddele i en gasblanding såsom den i hovedsagen omhandlede jordoliegas i flydende tilstand tilsammen er karaktergivende for denne, hvorved det ikke er muligt at fastlægge den for blandingen karaktergivende bestanddel, og for så vidt som det under alle omstændigheder ikke er muligt at fastlægge den nøjagtige mængde af hver af bestanddelene i den omhandlede jordoliegas i flydende tilstand, skal en formodning om, at den bestanddel, der er karaktergivende for varen som omhandlet i regel 3, litra b), i disse almindelige tariferingsbestemmelser, er den med den største procentvise andel af blandingen, ikke anvendes.

2) Den nævnte kombinerede nomenklatur skal fortolkes således, at en jordoliegas i flydende tilstand som den i hovedsagen omhandlede, der indeholder 0,32% metan, ethan og ethylen, 58,32% propan og propylen og ikke mere end 39,99% butan og butylen, og for hvilken det ikke er muligt at fastlægge den af bestanddelene heri, der er karaktergivende, skal tariferes i underposition 2711 19 00 som »jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider, i flydende tilstand, andre varer«.

3) Artikel 218, stk. 1, litra d), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke indebærer en forpligtelse for den, der angiver en jordoliegas i flydende tilstand som den i hovedsagen omhandlede, til nøjagtigt at angive den procentvise andel af den bestanddel, som denne jordoliegas i flydende tilstand hovedsagelig består af.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 7661 2016 INIT: RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

ST 7682 2016 INIT: Aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

ST 7712 2016 INIT: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

ST 9494 2016 INIT: Momshandlingsplanen "Mod et fælles europæisk momsområde" Momshandlingsplanen "Mod et fælles europæisk momsområde - De svære valg" Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 24/2015 "Bekæmpelse af momssvig inden for Fællesskabet: Der er behov for mere handling" Rådets konklusioner

ST 9551 2016 INIT: Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

ST 9552 2016 ADD 1: BILAG til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

ST 9552 2016 INIT: Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

ST 9551 2016 ADD 1: BILAG til Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

 

Nyt fra Parlamentet

Europa-Parlamentets beslutning af 26. maj 2016 om ikke-toldmæssige hindringer i det indre marked (2015/2346(INI))  

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter  

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Bortfald af T5 kontroleksemplar

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Referat

Mødereferat fra særmøde i Toldkontaktudvalget


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 150 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil. (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særligt store personbiler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v.).

Bilag

Bilag 16

Henvendelse af 24/5-16 fra Camping Branchen

Bilag 17

2. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 18

Tillægsbetænkning afgivet den 26. maj 2016

Bilag 19

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 16

Spm. om ministerens kommentar til præsentationsmaterialet af 19/5-16 fra Finans og Leasing, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelse af 24/5-16 fra Camping Branchen, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at oplyse, om han agter at tage særlige initiativer for at styrke kontrollen med udenlandske leasingselskaber og anvendelsen af storkundeordningen som følge af lovforslaget, til skatteministeren

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

Bilag

Bilag 7

Orientering om høring af forslag til ændring af tre bekendtgørelser som opfølgning på forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, fra energi-, forsynings- og klimaministerenOrienteringbrev til EFK-udvalget
Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for gasdistributionsselskaber
Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk
Bekendtgørelse om betaling for transport af råolie og kondensat

Almindelig del

Bilag

Bilag 203

Henvendelse af 25/05-16 fra Jeanette Borg, København K vedrørende lovbrud foretaget af SKAT

Spørgsmål og svar

Spm. 393

Spm. om at udarbejde en beregning af de samme effekter som ved svar på SAU alm. del - spørgsmål 124, men hvor profilen for PSO-afgiften reduceres med ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del - foreløbigt svar på spørgsmål 393 DOK153540123X  Svar  

Spm. 394

Spm. om at udarbejde en beregning af de samme effekter som ved svar på SAU alm del - spørgsmål 320, men hvor profilen for PSO-afgiften reduceres med h...
SAU alm del - foreløbigt svar på spørgsmål 394 DOK153540608X
SAU alm del - foreløbigt svar på spørgsmål 394 DOK153540608X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 397

Spm. om at oplyse, om det er indeholdt i den danske skattelovgivning, at køberen af en momspligtig leverance kan pålægges betaling af momsen, i tilfæ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia SVAR spm 397 (DOK151288712)  Svar  

Spm. 429

Spm. om at fremlægge de faktiske effekter på registreringsafgiftsprovenuet af den sænkede reparationsgrænse i 2011-13 og den midlertidige forhøjelse a...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Alm del svar spm 429 DOK153355325X  Svar  

Spm. 430

Spm. om at oplyse, om det forventede varige provenutab ved en forhøjelse af reparationsgrænsen til 75 pct. på 110 mio. kr. omtalt i et svar af 4. febr...
Alm del svar spm 430 DOK153358547X
Svar L69 spm 2.PDF
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 431

Spm. om at oplyse, hvad den varige provenumæssige effekt af en forhøjelse af reparationsgrænsen til henholdsvis 85 pct. og 95 pct. samt en total afska...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Alm del svar spm 431 DOK153359402X  Svar  

Spm. 443

Spm. om ministeren kan oversende en udtømmende liste over danske afgifter, herunder deres provenu og formål, til skatteministeren
Udkast til svar på SAU aml del - spm 443 DOK153329907X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 460

Spm. om, hvis inputtet blev beskattet i stedet, vil varmpumper blive mere attraktive fra den ene dag til den anden. I forlængelse heraf bedes minister...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 460
Svar på EFK alm. del spm nr. 86 af 15 januar 2016 [DOK153354653]  Svar  

Spm. 469

Spm. om talepapir fra samrådet den 19/5-16 om skattespørgsmål på ECOFIN-rådsmødet m.v., til finansministeren
1 Følgebrev svar på SAU spm 469 (alm del)
2 Talepapir til SAU d 19 maj forud for ECOFIN 25 maj 2016
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 470

Spm. om at redegøre for udviklingen i udbetaling af negativ moms for årene 2005-2015, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del 470
SAU alm del 105 - bilag til SAU alm del 470
SAU alm del 133 - bilag til SAU alm del 470  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse