MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2016, uge 07

Kære læser !

Denne uges mest bemærkesværdige nyhed er et bindende svar, SKM2016.86.SR, hvor lovforslagsbemærkninger så at sige "nulstilles".

I bemærkningerne til forslaget til ændringsloven, L 203, der indførte momspligt på fast ejendom, beskrev Skatteministeren en 10%'s nedskrivningsregel på ombygningsudgifter mv. Reglen er relevant ved opgørelsen af væsentlighedskriteriet og dermed, om der er tale om en ny eller gammel ejendom ved salget af denne.

Da Skatteministeren i loven imidlertid er tildelt en bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af fast ejendom, og da han ikke i bekendtgørelsen har nævnt nedskrivningsreglen, så findes der ikke en sådan - i hvert fald ifølge Skatterådet.

Den mest dækkende kommentar for svaret er "absurd". Naturligvis både kan og skal Folketinget kunne forvente, at bemærkninger til et lovforslag også vil være en del af de principper loven administreres under, når loven vedtages. I modsat fald kan en minister jo sige hvad som helst til Folketinget - og når så loven er vedtaget - gøre hvad der passer ham eller hende inden for de rammer, loven tildeler.

Ud over det bindende svar er der som altid masser af fagligt nyt fra både indland og udland.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Lempet elafgift for virksomheder med forlystelsesaktiviteter
Grænserne for ”væsentlig ombygning” skrider
Høring af udkast til ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven
Høring af udkast til styresignal om fjernsalg i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande
Høring over udkast til styresignal om ophævelse af de særlige retningslinjer for e-handelsvirksomheders momsmæssige anvendelse af udlægsreglerne
Hvad skal du være opmærksom på ved kontantbetalinger?

Bindende svar
Momsfritagne og momspligtige kurser udbudt af trossamfund
Moms - Fast Ejendom - Ombygning - Væsentligheds vurdering - ombygningsudgifter kan ikke nedskrives

Domme
Chokoladeafgift - skønsmæsig forhøjelser - slik købt i udlandet
Varemærkeforfalskning - udlevering af vareprøver - erstatning uden for kontrakt
Klagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder - sygdom
Registreringsafgift - eksportgodtgørelse - fradrag - forelæggelse - EU-domstolen

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 8
3 indstillinger
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-02-2016 Moms i 2016 Moms for januar måned 2016
25-02-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 Januar måned 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Lempet elafgift for virksomheder med forlystelsesaktiviteter

Et af regeringens forslag til vækst initiativer drejer sig om øget mulighed for godtgørelse af elafgift


Deloitte

Grænserne for ”væsentlig ombygning” skrider

Nyt bindende svar fra Skatterådet skaber usikkerhed


FSR - danske revisorer

Høring af udkast til ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


FSR - danske revisorer

Høring af udkast til styresignal om fjernsalg i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande

SKAT opfordres i høringssvaret til at angive, hvorvidt styresignalet er en præcisering af SKATs gældende fortolkning, eller om det skal forstås som en praksisændring med virkning fra offentliggørelsen.

Endvidere påpeger FSR mere konkret, at et interessefællesskab som angivet ikke i sig selv er et forhold, der generelt taler for, at der er tale om fjernsalg, hvilket styresignalet lægger op til.


FSR - danske revisorer

Høring over udkast til styresignal om ophævelse af de særlige retningslinjer for e-handelsvirksomheders momsmæssige anvendelse af udlægsreglerne

Det er FSR – danske revisorers opfattelse, at de i høringsudkastet anførte grunde ikke er tilstrækkeligt tungtvejende til at ændre den gældende, langvarige praksis. FSR oplever generelt ikke, at ordningen i praksis systematisk administreres med fejl og i et omfang, således at anvendelsen af ordningen medfører risiko for betydelige tab af momsindtægter for staten. På baggrund heraf opfordrer FSR til, at SKAT søger en mindre indgribende afhjælpning af de vanskeligheder og fejl, der henvises til i høringsudkastet. FSR foreslår, at SKAT i stedet udarbejder en vejledning i anvendelse af reglerne eller indsætter en udvidet beskrivelse i den juridiske vejledning.

FSR påpeger endvidere, at et krav om, at fakturaen skal udstedes til den endelige køber, i praksis vil betyde for postordrevirksomheder og mange andre, at det slet ikke er muligt at anvende udlægsreglerne.


SEGES

Hvad skal du være opmærksom på ved kontantbetalinger?

Det sker, at landmænd sælger eller køber varer eller maskiner mod kontantbetaling. Men lovgivningen er skrap for at forhindre sort arbejde og hvidvask af penge, så vær opmærksom på reglerne, uanset om du er sælger eller køber.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Momsfritagne og momspligtige kurser udbudt af trossamfund

SKM2016.87.SR

Vedrører: Momslovens § 3, § 4, stk. 1, § 13, stk. 1, nr. 1- 6 og § 13, stk. 1, nr. 21

Skatterådet bekræfter, at et trossamfund ikke er momspligtig af deltagergebyret for obligatoriske kurser, X-kurser, fyraftensmøder, pædagogiske 1-dags kurser og kurser for frivillige, idet kurserne anses for at være omfattet af momsfritagelsen vedrørende varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger. Skatterådet afviser derimod, at deltagergebyret for fællesudflugter også er fritaget for moms. Afvisningen begrundes med, at en momsfritagelse vil kunne medføre konkurrencefordrejning, idet de øvrige aktører på markedet skal sælge lignede udflugter med moms.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Fast Ejendom - Ombygning - Væsentligheds vurdering - ombygningsudgifter kan ikke nedskrives

SKM2016.86.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Ombygningsomkostninger, opgjort i henhold til momsbekendtgørelsens § 55, stk. 3, kan ikke nedskrives med 10 pct. pr. år, når de skal indgå i 25 pct.-reglen i væsentlighedsvurderingen, ved vurdering af, om en ombygget bygning skal anses som en ny bygning.

Skatterådet anser udskiftning af tag som en ombygningsomkostning, der skal indgå i beregningen af 25 pct.-reglen i væsentlighedsvurderingen.

Gebyr for tilslutning af fjernvarme og omkostninger i forbindelse med ændret rørføring anser Skatterådet ikke som en ombygningsomkostning, der skal indgå i beregningen af 25 pct.-reglen i væsentlighedsvurderingen.

På det forelagte grundlag finder Skatterådet, at den pågældende ombyggede ejerlejlighed er at anse som en ny bygning, der dermed skal momses ved salg.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Chokoladeafgift - skønsmæsig forhøjelser - slik købt i udlandet

SKM2016.92.BR

Vedrører: Opkrævningslovens § 5, stk. 2. Chokoladeafgiftslovens § 10a, stk. 1 og § 19, stk. 4

Sagerne angik, om der var grundlag for at tilsidesætte SKATs skønsmæssige forhøjelse af afgiftstilsvaret for chokolade- og sukkerafgift for sagsøgerens to personligt ejede slikbutikker.

SKAT foretog den 21. maj 2012 et uanmeldt kontrolbesøg i virksomhedernes to slikbutikker, hvor SKAT konstaterede, at sagsøgeren ikke var i besiddelse af købsbilag for over 3,5 ton slik, som var til stede i butikkerne. Sagsøgeren forklarede ved kontrolbesøget, at slikket var købt i Sverige, hvilket var understøttet af det forhold, at flere af slikbøtterne var forsynet med svensk mærkning. Sagsøgeren var i perioden 1. august 2010- 31. maj 2012 registreret som ejer af flere varevogne.

Dertil kom, at det fremgik af virksomhedens og sagsøgerens bankudskrifter, at han i 2011 som minimum havde købt brobilletter til Øresundsbroen 26 gange. På baggrund af disse oplysninger havde SKAT i den ene sag for perioden 1. august 2010 - 31. december 2011 forhøjet afgiftstilsvaret for chokolade- og sukkerafgift med kr. 291.987 (svarende til ca. 17,5 ton slik). I den anden sag havde SKAT for perioden 1. januar - 31. maj 2012 forhøjet afgiftstilsvaret for chokolade- og sukkerafgift med kr. 93.821 (svarende til ca. 0,5 ton slik).

Sagsøgeren gjorde bl.a. gældende, at SKATs skønsmæssige forhøjelser var udokumenteret, idet der ikke forelå dokumentation for, at sagsøgeren havde købt slik i Sverige i det omfang, som SKAT havde skønnet. Endvidere gjorde sagsøgeren gældende, at det var korrekt, at han ved kontrolbesøget havde erkendt, at slikket i butikkerne var købt i Sverige.

Byretten fastslog indledningsvist, at regnskabsgrundlaget i sagsøgerens virksomhed var så mangelfuldt, at SKAT var berettiget til at foretage de skønsmæssige fastsættelser af afgiftstilsvaret. Retten tilsidesatte sagsøgerens forklaring om, at han havde købt slikket i Danmark som utroværdig, herunder at sagsøgerens mange ture til Sverige skulle have andre formål end at købe slik. Sagsøgeren havde på den baggrund ikke godtgjort, at de skønsmæssige forhøjelser var udøvet på et forkert grundlag eller ført til et åbenbart urimeligt resultat.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Varemærkeforfalskning - udlevering af vareprøver - erstatning uden for kontrakt

SKM2016.91.BR

Vedrører: Forældelsesloven § 2, stk. 4, § 3, stk. 3, nr. 2 og § 21, stk. 5. Varemærkeforfalskningsloven § 3, stk. 2

SKAT havde pga. mistanke om varemærkeforfalskning tilbageholdt 200 mobiltelefoner importeret fra Kina af et dansk selskab. Mobiltelefonerne blev udleveret til rettighedsindehaveren, som ved Sø- og Handelsretten fik dom for, at mobiltelefonerne krænkede rettighedsindehaverens varemærkeret, og at de derfor skulle afstås til statskassen til destruktion uden erstatning eller kompensation. Selskabet anlagde efterfølgende sag mod SKAT. Selskabet nedlagde dels en række anerkendelsespåstande vedrørende lovligheden af SKATs handlinger, og dels en række erstatningspåstande. Det var selskabets opfattelse, at SKAT havde pådraget sig et erstatningsansvar ved at udlevere alle de tilbageholdte mobiltelefoner til rettighedsindehaveren, idet selskabets mulighed for at bevise mobiltelefonernes ægthed under sagen ved Sø- og Handelsretten dermed var blevet hindret.

Byretten afviste selskabets anerkendelsespåstande, idet de var for uklare og upræcise til at indgå i en domskonklusion. Selskabet søgte ved erstatningspåstandene at anfægte Sø- og Handelsrettens retskraftige dom, hvilket ikke kunne prøves under sagen mod SKAT. Der var heller ikke påvist et grundlag for, at SKAT skulle være erstatningsansvarlig, ligesom selskabet ikke havde påvist et tab. SKAT blev derfor frifundet for selskabets erstatningspåstande.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Klagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder - sygdom

SKM2016.89.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 35a, stk. 3 og stk. 6

Sagsøgeren havde ubestridt indbragt en afgørelse til Landsskatteretten en måned efter, at klagefristen i skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3, var udløbet. Landsskatteretten afviste klagen under henvisning til, at der ikke var særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at der blev set bort fra fristoverskridelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6. Sagsøgeren gjorde gældende, at der forelå særlige omstændigheder, da han både havde været deprimeret og fysisk syg, hvilket var årsagen til, at han ikke havde klaget rettidigt.

Retten fandt det ikke godtgjort, at sagsøgeren gennem hele den relevante periode havde været forhindret i at klage på grund af sygdommene, hvorfor der ikke forelå "særlige omstændigheder". Sagsøgeren havde heller ikke godtgjort, at der forelå andre særlige omstændigheder.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgift - eksportgodtgørelse - fradrag - forelæggelse - EU-domstolen

SKM2016.88.HR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 7 b, stk. 3

Sagen angår, om reglerne for godtgørelse af registreringsafgift i forbindelse med eksport af brugte biler er i strid med fællesskabsretten. Efter en foreløbig vurdering fandt Højesteret, at de traktatbestemmelser, som eksportøren påberåber sig til støtte for anmodningen om præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen, ikke rejser en sådan rimelig tvivl om forståelsen af fællesskabsretten af betydning for den foreliggende sag, at der er grundlag for at imødekomme eksportørens anmodning om at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2016.93.HR Udlæg - tilskudsmidler - rådighed

Vedrører: Retsplejeloven § 507 stk. 1 og § 516

Sagen vedrører, hvorvidt SKAT kan foretage udlæg i tilskudsmidler, der er blevet udbetalt til en borger efter satspuljeordningen. Tilskuddet blev givet til brug for et projekt, som havde til formål at udvikle og facilitere selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Der var dog ikke etableret en fond eller forening. Tilskudsmodtageren var således borgeren selv.

Tvistepunktet i sagen var, om de af ministeriet udbetalte tilskudsmidler kunne anses for fortsat at tilhøre tilskudsgiver, selvom midlerne blev udbetalt til en bankkonto tilhørende borgeren, ligesom kontoen stod frit og ubehæftet til borgerens frie rådighed.

Det var fogedretten og landsrettens synspunkt, at pengene var udlægsfritaget, fordi tilskuddet stod på en særskilt oprettet konto, ligesom der var pligt til at aflægge regnskab over for tilskudsgiver. Fogedretten og Landsrets flertal fandt som følge heraf, at midlerne fortsat tilhørte tilskudsgiver, således at midlerne ikke var en del af borgerens formue og dermed ikke kunne gøres til genstand for udlæg fra hans kreditorer, jf. retsplejelovens § 507, stk. 1.

Højesteret gav SKAT fuldt medhold i sine synspunkter. Højesteret fandt, at midlerne på projektkontoen var en del af borgerens formue, således at midlerne kunne gøres til genstand for udlæg hos ham. Herved blev det fastslået, at aftalemæssigt øremærkede midler på skyldnerens bankkonto tilhører skyldneren, når skyldneren har fri og uhindret adgang til kontoen. Midlerne kan derfor gøres til genstand for udlæg, jf. herved retsplejelovens § 507, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2248824
Fritagelse for registreringsafgift
SKAT har givet afslag på ansøgningen om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af en handicapbus efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra b. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2016

Journalnr: 14/0620446
Yderligere registreringsafgift
SKAT har pålagt klageren yderligere registreringsafgift med 41.726 kr. som følge af benyttelse af autocamper på færdselslovens område uden alt campingudstyrets tilstedeværelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen for så vidt angår afgiftspligten.
Afsagt: 03-02-2016

Journalnr: 13/3032198
Bindende Tariferingsoplysning
SKAT har udstedt en Bindende Tariferingsoplysning (BTO) om tarifering af proppanter, der anvendes til udfyldning af huller og revner i forbindelse med olie- og gasudvinding, i underposition 6909.19.00. Landsskatteretten stadfæster SKATs BTO.
Afsagt: 15-12-2015

Journalnr: 15/3022061
Aktindsigt
SKAT har ikke imødekommet en anmodning fra om aktindsigt i afslutningsrapporter for SKATs kontrolprojekter. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage afgørelsen, se nedenfor.
Afsagt: 14-01-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-02-2016 - 22-03-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-143/15 G.E. Security
Dato: 25-02-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – forordning (EØF) nr. 2658/87 – fælles toldtarif – kombineret nomenklatur – tarifering af varer – pos. 8517, 8521, 8531 og 8543 – vare benævnt »videomultiplexer«

Tidligere dokument: C-143/15 G.E. Security - Dom
Tidligere dokument: C-143/15 G.E. Security - Ny sag

Indstilling C-229/15 Mateusiak
Dato: 03-03-2016
Fiskale bestemmelser

Skattelovgivning – moms – artikel 18, litra c), i direktiv 2006/112/EF – opkrævning af afgift på besiddelse af varer ved ophør med økonomisk virksomhed – betydningen af udløbet af perioden for regulering af fradragsbeløbet i henhold til artikel 187, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF

Tidligere dokument: C-229/15 Mateusiak - Dom
Tidligere dokument: C-229/15 Mateusiak - Indstilling

Dom C-144/15 Customs Support Holland
Dato: 03-03-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – fælles toldtarif – kombineret nomenklatur – pos. 2304, 2308 og 2309 – tarifering af et sojaproteinkoncentrat

Tidligere dokument: C-144/15 Customs Support Holland - Dom
Tidligere dokument: C-144/15 Customs Support Holland - Ny sag

Indstilling C-543/14 Ordre des barreaux francophones og germanophone m.fl.
Dato: 10-03-2016
Fiskale bestemmelser

Moms – direktiv 2006/112/EF – gyldighed og fortolkning – ydelser, der leveres af advokater – ikke-fritagelse for moms – adgang til domstolsprøvelse – ret til juridisk bistand – processuel ligestilling – retshjælp

Tidligere dokument: C-543/14 Ordre des barreaux francophones og germanophone m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-543/14 Ordre des barreaux francophones og germanophone m.fl. - Indstilling
Tidligere dokument: C-543/14 Ordre des barreaux francophones og germanophone m.fl. - Ny sag

Dom C-499/14 VAD og van Aert
Dato: 10-03-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – toldunion og fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – fortolkning – almindelige bestemmelser – bestemmelse 3, litra b) – begrebet »varer i sæt til detailsalg« – separate pakker

Tidligere dokument: C-499/14 VAD og van Aert - Dom
Tidligere dokument: C-499/14 VAD og van Aert - Ny sag

Dom T-103/14 Statsstøtte Frucona Košice mod Kommissionen
Dato: 16-03-2016
Fiskale bestemmelser

Statsstøtte – punktafgifter – delvis afskrivning af en skattegæld i henhold til en kreditorordning – afgørelse, der erklærer en støtte uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf – ret til forsvar – de berørte parters processuelle rettigheder – kriteriet om den private kreditor – bevisbyrde

Tidligere dokument: T-103/14 Statsstøtte Frucona Košice mod Kommissionen - Dom

Indstilling C-11/15 Ceský rozhlas
Dato: 17-03-2016
Fiskale bestemmelser

Skattesystem – merværdiomsætningsafgift – afgiftsfritagelse – virksomhed, der udøves af offentlige radio- og tv-selskaber, der ikke har kommerciel karakter – public service radio- og tv-virksomhed – finansiering via obligatoriske licenser – kvalifikation af en sådan tjenesteydelse

Tidligere dokument: C-11/15 Ceský rozhlas - Dom
Tidligere dokument: C-11/15 Ceský rozhlas - Indstilling
Tidligere dokument: C-11/15 Český rozhlas - Ny sag

Dom C-40/15 Aspiro
Dato: 17-03-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – artikel 135, stk. 1, litra a) – fritagelse for forsikringsområdet – begreberne »forsikringstransaktioner« og »ydelser udført af forsikringsmæglere og ‑formidlere i forbindelse med disse transaktioner« – skadereguleringsydelser udført i en forsikringsgivers navn og på dennes regning

Tidligere dokument: C-40/15 Aspiro - Dom
Tidligere dokument: C-40/15 Aspiro - Indstilling

Indstilling C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel
Dato: 17-03-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – forordning (EF) nr. 800/2008 – former for støtte, der kan anses for at være forenelige med fællesmarkedet – støtte til miljøbeskyttelse – støtteforanstaltninger i form af nedsættelser af miljøafgifter – den ufravigelige karakter af betingelserne for fritagelse

Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Indstilling

Dom C-84/15 Sonos Europe
Dato: 17-03-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – forordning (EØF) nr. 2658/87 – toldunion og fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – pos. 8517, 8518, 8519, 8527 og 8543 – selvstændige apparater beregnet til at downloade, modtage og gengive digitale lydfiler i form af forstærket lyd

Tidligere dokument: C-84/15 Sonos Europe - Dom


Indstillinger
C-518/14 Senatex

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – fradrag af indgående moms – udstedelse af fakturaer uden skattenummer eller momsregistreringsnummer – lovgivning i en medlemsstat, hvorefter berigtigelse ex tunc af en faktura er udelukket

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 167, artikel 178, litra a), artikel 179 og artikel 226, nr. 3), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de er til hinder for en national ordning, som den i hovedsagen omhandlede, i henhold til hvilken berigtigelse af en faktura for så vidt angår en obligatorisk oplysning, nemlig momsregistreringsnummeret, ikke har tilbagevirkende kraft, således at der kun kan foretages fradrag af moms for så vidt angår det år, hvor den oprindelige faktura blev berigtiget, ikke det år, hvor fakturaen blev udstedt.

I denne forbindelse kan medlemsstaterne træffe foranstaltninger, der sanktionerer manglende angivelse af obligatoriske oplysninger, på betingelse af, at disse respekterer proportionalitetsprincippet, samt foranstaltninger, der tidsmæssigt begrænser muligheden for at berigtige en fejlagtig eller ufuldstændig faktura, forudsat at sidstnævnte finder anvendelse på samme måde på tilsvarende rettigheder på afgiftsområdet baseret på national ret, og på de rettigheder, der er baseret på EU-retten (ækvivalensprincippet), og at de ikke gør det praktisk umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve fradragsretten (effektivitetsprincippet).


C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – moms – artikel 226, nr. 6) og 7), i direktiv 2006/112/EF – oplysninger på en faktura om omfang og art af en leveret ydelse samt dato for levering af denne – artikel 178, litra a), i direktiv 2006/112/EF – udøvelse af fradragsretten – krav om besiddelse af en faktura, der opfylder kravene i artikel 226 i direktiv 2006/112/EF

Generaladvokatens indstilling:

1) »En faktura, på hvilken der som oplysning om arten af en ydelse alene er anført beskrivelsen »levering af juridiske tjenesteydelser«, opfylder kravene i artikel 226, nr. 6), i direktiv 2006/112/EF, medmindre den nationale lovgivning i overensstemmelse med EU-retten hjemler en anden momsmæssig behandling af visse juridiske tjenesteydelser.

2) En faktura, på hvilken der som oplysning om omfanget af en ydelse alene er anført beskrivelsen »juridiske tjenesteydelser leveret fra en given dato og frem til i dag« eller »juridiske tjenesteydelser leveret i perioden frem til i dag«, opfylder ikke kravene i artikel 226, nr. 6), i direktiv 2006/112/EF.

3) En faktura, på hvilken der som oplysning om datoen for levering af en tjenesteydelse alene er anført beskrivelsen »juridiske tjenesteydelser leveret i perioden frem til i dag«, opfylder ikke kravene i artikel 226, nr. 7), i direktiv 2006/112/EF.

4) I henhold til artikel 178, litra a), i direktiv 2006/112/EF er det med henblik på udøvelse af fradragsretten som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt, at den fakturamodtager, der anmoder om fradrag, supplerer de oplysninger, der i strid med artikel 226, nr. 6) eller 7), i direktiv 2006/112/EF mangler på fakturaen, med andre oplysninger, medmindre der er tale om dokumenter, der selv må anses for en del af fakturaen. Uden en berigtigelse af fakturaen er det i så fald muligt at gøre fradragsretten gældende, hvis berigtigelsen af fakturaen under alle omstændigheder ikke længere kan opfylde sin kontrolfunktion med henblik på udstederen af fakturaen.


C-80/15 Robert Fuchs

Sagen omhandler:

Toldunionen og Den Fælles Toldtarif – begrebet »erhvervsmæssig brug« af et transportmiddel – flyvinger med en flyvelærer mod betaling

Generaladvokatens indstilling:

Undervisningsflyvninger mod betaling med helikoptere, hvor en flyvelærer og flyveelev befinder sig i helikopteren, udgør ikke »erhvervsmæssig brug« af et transportmiddel som omhandlet i artikel 555, stk. 1, litra a), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til toldkodeksen, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2286/2003 af 18. december 2003.


Domme
C-124/15 Salutas Pharma

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – position 3004 – brusetabletter med et calciumindhold på 500 mg – indholdet af et stof pr. anbefalet daglig dosis angivet, som er væsentligt højere end den daglige tilførsel, der anbefales for at bevare den almindelige sundhed og velfærd

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif i den version, som følger af Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011, skal fortolkes således, at et produkt såsom brusetabletter med et calciumindhold på 500 mg pr. tablet, som anvendes til forebyggelse og behandling af calciummangel og til understøttelse af en særlig terapi til forebyggelse og behandling af osteoporose, og for hvilket der på etiketten for voksne anbefales en maksimal daglig dosis på 1 500 mg, tariferes under pos. 3004 i denne nomenklatur.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

14 meeting - February 2016

51 - VAT rules for passenger transport.doc

Ares(2016)5587852 - Letter to CZ Rep. - Reverse charge mechanism.pdf

Ares(2016)5587852-ANN - Generalised Reverse Charge.pdf

COMBATTING VAT FRAUD IN THE EU … REVERSE CHARGE MECHANISM

Nyt fra CBR – Cross Border Rulings

Cross Border Rulings (inventory - January 2016)

Cross Border Rulings (January 2016).pdf

Nyt fra Rådet

ST 5337 2016 INIT: Vedtagelse af Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, for så vidt angår de af protokollens bestemmelser, som ikke henhører under tredje del, afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

ST 5338 2016 INIT: Vedtagelse af Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, for så vidt angår de af protokollens bestemmelser, som henhører under tredje del, afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

ST 6110 2016 INIT: BERIGTIGELSE til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2420 af 12. oktober 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (Den Europæiske Unions Tidende L 340 af 24. december 2015)

ST 6247 2016 ADD 1: BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Toldunderudvalget, der er oprettet i henhold til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side, vedvørende erstatning af nævnte aftales protokol II vedrørende definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde med en ny protokol, hvori der for så vidt angår oprindelsesreglerne henvises til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse

ST 6247 2016 INIT: Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Toldunderudvalget, der er oprettet i henhold til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side, vedrørende erstatning af nævnte aftales protokol II vedrørende definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde med en ny protokol, hvori der for så vidt angår oprindelsesreglerne henvises til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Toldunderudvalget, der er oprettet i henhold til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side, vedrørende erstatning af nævnte aftales protokol II vedrørende definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde med en ny protokol, hvori der for så vidt angår oprindelsesreglerne henvises til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse  

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen  

om indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Information om Serbiens tiltrædelse af Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure - Sikkerhedsstillelse

Registreringsafgift - skematisk nedskrivning

Alle eksportkøretøjer skal til udvidet registreringssyn (toldsyn)

Navne på ikke-statslige amerikanske organisationer bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

EMCS ny version den 12. februar 2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 110

Skatteministerens brev af 4. februar 2016 til Martin Lidegaard vedrørende kommentar til artiklen: "Regeringen er ved at køre elbilen i grøften" fra Information den 30. december 2015

Bilag 113

Statsministerens februarredegørelse for afvikling af regeringens lovprogram 2015-16
Statsministerens februarredegørelse for afvikling af regeringens lovprogram 2015-16
Februarredegørelse - skatteministeren 2015-16_END

Spørgsmål og svar

Spm. 188

Spm. om ministeren kan oplyse for årene 2010-2015, hvor mange veteranbiler der blev importeret og indregistreret i Danmark, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 188  Svar  

Spm. 212

Spm. om, hvad en gennemsnitlig kontrolmedarbejder i SKAT, der arbejder med moms, indbringer til staten, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del 212  Svar  

Spm. 243

Spm. om kommentar til brev fra skatteministeren vedrørende kommentar til artiklen "Regeringen er ved at køre elbilen i grøften" bragt i Information de...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 243  Svar  

Spm. 244

Spm. om ministeren finder det tilfredsstillende, betryggende og holdbart, at Skatteministeriet og Energistyrelsen tilsyneladende ikke anvender de samm...
Svar på SAU alm del spm 244 DOK146577557X
L61 svar på spørgsmål 4.PDF
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 245

Spm. om ministeren eller Skatteministeriet var bekendt med, at Energistyrelsen havde en markant anderledes prognose for salg af elbiler end Skattemini...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 245 DOK146577607X  Svar  

Spm. 246

Spm. om at oplyse, om det er henholdsvis Skatteministeriets eller Energistyrelsen prognose, der er retvisende, og om Skatteministeriets prognose nu er...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 246 DOK146577700X  Svar  

Spm. 253

Spm. om at redegøre for udviklingen i skattegab, momsgab, fejlprocent og compliancegraden for borgere, virksomheder og samlet for perioden 2005-2015, ...
Svar på SAU alm del spm 253
SAU 202 - bilag til 253
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 633

Hvilken holdning har ministeren til, at kommunalt ejede forsyninger fremfor at anmode SKAT om at inddrive kan vælge selv at sikre, at der sker inddriv...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse