MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2015, uge 47

Kære læser !

Den forløbne uges aftale om finanslov for 2016 sætter sit udtrykkelige præg på MomsMail i denne uge. Dels er der en del artikler om emnet, dels er der skred i antallet af dokumenter fra Folketinget.

På afgørelsesfronten er der lidt forskelligt nyt - bl.a. det endelige styresignal om momsfradrag i holdingselskaber.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Julefrokoster: Skatte- og momsregler
Husk moms ved udlån af medarbejdere
Momsfradrag i holdingselskaber
Finansloven 2016
Finanslov for 2016
Kantinemoms – ingen adgang til skønsmæssige afvigelser i den forenklede ordning.
NSAB 2000 erstattes af NSAB 2015
Registreringsafgiften nedsættes fra 180 % til 150 %
Momsfradraget i holdingselskaber øget fra medio 2005!
Holdingmoms - Så kom SKATs endelige styresignal
SKAT ændrer praksis - hvad skal virksomhederne gøre?

Styresignaler
Moms - fradragsret for rådgiveromkostninger ved køb af selskaber - genoptagelse - Styresignal

Domme
Øl-, vin- og mineralvandsafgift - indkøb i Tyskland - eget forbrug

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 48
2 nye sager

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Julefrokoster: Skatte- og momsregler

Der skal meget til, for at en arbejdsgiverbetalt julefrokost udløser beskatning hos medarbejderne. Hverken kuvertprisen eller stedet, hvor festen holdes, har nogen betydning. Momsreglerne er mere komplicerede.


BDO

Husk moms ved udlån af medarbejdere

Højesteret har endeligt fastslået, at udlån af medarbejdere er en økonomisk aktivitet i momsmæssig forstand. Den udlånende virksomhed skal derfor betale moms af det vederlag, som modtages fra låneren.


Beierholm

Momsfradrag i holdingselskaber

SKAT har udsendt det endelige styresignal, som forøger fradragsretten i aktive holdingselskaber. Den øgede fradragsret gælder både for rådgiveromkostninger i forbindelse med erhvervelse af datterselskaber og ved øvrige omkostninger i holdingselskabet.


Beierholm

Finansloven 2016

Torsdag den 20. november 2016 har regeringen indgået en finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative. Finansloven indeholder en række initiativer på skatteområdet, der samlet sænker skatter og afgifter med 4 mia. DKK. Ifølge regeringen koster initiativerne dog kun statskassen 2,5 mia. DKK pga. de positive afledte effekter. Samlet set er der tale om en gennemførelse af tidligere bebudede initiativer, men aftalen indeholder også nye tiltag.


Beierholm

Finanslov for 2016

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om finansloven for 2016.


DELACOUR

Kantinemoms – ingen adgang til skønsmæssige afvigelser i den forenklede ordning.

Virksomheder, der benytter den forenklede ordning til beregningen af kantine-moms, må ved opgørelse af lønomkostninger ikke afvige fra SKATs retningslin-jer, medmindre der foreligger nøjagtig registrering for en anden fordeling.


DELACOUR

NSAB 2000 erstattes af NSAB 2015

De nordiske speditørforeninger har i samråd med øvrige interessegrupper udar-bejdet NSAB 2015, der træder i kraft pr. 1. januar 2016 og dermed afløser den eksisterende version, NSAB 2000.


DELACOUR

Registreringsafgiften nedsættes fra 180 % til 150 %

Ved indgåelse af aftalen om finansloven for 2016 er der opnået enighed om at reducere den høje registreringsafgiftssats fra 180 % til 150 %. Dette vil med sikkerhed få konsekvenser for brugtbilsmarkedet.


Deloitte

Momsfradraget i holdingselskaber øget fra medio 2005!

Genoptagelse af ældre perioder skal ske senest 16. maj 2016


EY

Holdingmoms - Så kom SKATs endelige styresignal

SKAT har nu udsendt det endelige styresignal vedrørende holdingmoms. Ønsker man at gøre krav på udbetaling af ikke tidligere godtgjort moms, skal kravet sendes inden 16. maj 2016. Adgangen til tilbagebetaling omfatter både udgifter forbundet med selve aktieerhvervelsen og andre fællesudgifter, hvor fradragsretten har været begrænset på grund af aktiebesiddelsen.


EY

SKAT ændrer praksis - hvad skal virksomhederne gøre?

SKAT har nu udsendt det længe ventede styresignal, der vedrører holdingselskabers fradragsret. Styresignalet er udsendt på baggrund af sag C-108/14 Larentia + Minerva og sag C-109/14 Marenave. Med en reaktionsfrist på seks måneder er det vigtigt, at virksomhederne hurtigt får taget stilling til virkningen af styresignalet og får rettet et eventuelt krav mod SKAT.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Moms - fradragsret for rådgiveromkostninger ved køb af selskaber - genoptagelse - Styresignal

SKM2015.711.SKAT

Vedrører: Momsloven § 37, stk. 1 og § 38, stk. 2

EU-Domstolens dom af 16. juli 2015 i de forenede sager C-108/14 (Larentia + Minerva) og C-109/14 (Marenave) ændrer dansk praksis om, at holdingselskaber kun har delvis fradragsret, jf. momslovens § 38, stk. 2, for moms af omkostninger forbundet med erhvervelse af selskabsandele i datterselskaber, hvor det er hensigten at foretage indgriben i administrationen af datterselskabet.

Dommen ændrer også praksis for opgørelse af fradragsretten for holdingselskabets øvrige generalomkostninger, f.eks. udgifter til revisor og kontorhold.

Praksisændringen betyder, at holdingselskaber i visse tilfælde kan få fuldt fradrag for moms af omkostningerne, jf. momslovens § 37, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Øl-, vin- og mineralvandsafgift - indkøb i Tyskland - eget forbrug

SKM2015.712.VLR

Vedrører: Øl- og vinafgiftsloven § 1, stk. 1, § 3, stk. 1, § 4 og § 11, stk., 2. Mineralvandsafgiftsloven § 1, stk. 1, § 10.a, stk. 1 og § 11, stk. 1(dagældende). Toldloven ..

Sagen handlede om, hvorvidt SKAT med rette havde opkrævet punktafgifter af en mængde øl, vin og mineralvand fra Tyskland, som den afgiftspligtige havde indført fra Tyskland.

Endvidere handlede sagen om, hvorvidt der var hjemmel til at opkræve depositum for afgift og bøde.

Den afgiftspligtige gjorde gældende, at en del af varerne ikke tilhørte ham, og at de øvrige varer var indført til eget brug. Den afgiftspligtige gjorde i relation til det sidste synspunkt bl.a. gældende, at de varer, han havde indført, som lå inden for de vejledende satser for afgiftsfri indførelse af varer, nødvendigvis måtte anses for at være indført til eget forbrug.

Under hensyn til de indførte mængder af drikkevarer, herunder navnlig mængden af øl, der var mere end 16 gange større end den vejledende mængde, som afgiftsfrit kan indføres til eget forbrug, måden drikkevarerne var transporteret på, oplysningerne om den afgiftspligtiges tidligere indførsler af drikkevarer fra Tyskland, og SKATs tidligere indskærpelse overfor den afgiftspligtige, fandt landsretten at det påhvilede den afgiftspligtige at godtgøre, at varerne var indført til eget forbrug.

Landsretten fandt, at den afgiftspligtige ikke blot ved sin egen og sin søns og barnebarns forklaringer, der ikke var underbygget af objektive kendsgerninger, samt ved fremlæggelse af et billede af tomme øl- og sodavandsdåser, havde godtgjort at varerne var til eget forbrug.

Der var som følge heraf og efter oplysningerne om den afgiftspligtiges tidligere indførsler af drikkevarer, ikke grundlag for at reducere afgiftsbeløbet svarende til afgiften af den mængde drikkevarer, der efter de vejledende bestemmelser ville kunne anses for at være til eget forbrug.

Vedrørende den omtvistede opkrævning af depositum fandt landsretten, at skattemyndighederne efter toldlovens § 83, stk. 1, havde hjemmel til at opkræve depositum for afgift og bøde.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom af 8. december 2014 ( SKM2015.106.BR ), hvorved Skatteministeriet med frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2015.718.ØLR Udlæg - afbrydelse af forældelse - lønindeholdelse - kontanthjælp

Vedrører: Inddrivelsesbekendtgørelsen § 8. Forældelsesloven § 18, stk. 4. Gældsinddrivelsesloven § 10

SKAT havde den 24. oktober 2011 truffet afgørelse om lønindeholdelse på baggrund af et varsel udsendt den 4. oktober 2011.

Skyldner gjorde gældende, at kravene var forældet, da han modtog kontanthjælp fra den 3. oktober 2011, hvorfor SKAT ikke lovligt havde kunne foretage lønindeholdelse fra denne dato.

SKAT gjorde gældende, at SKAT efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 8 og SKM2009.20.SKAT træffer afgørelse om lønindeholdelse baseret på oplysninger fra indkomstregistret, og at seneste måneds indkomst efter praksis er udtræksmåned minus to måneder. I den konkrete sag var den relevante udtræksmåned således august 2011, hvor skyldner var registreret med lønindkomst.

Østre Landsret fandt, at varsel og afgørelse om lønindeholdelse opfyldte kravene i inddrivelsesbekendtgørelsens § 8 og lagde endvidere til grund, at det tidligst den 9. november 2011 blev indberettet til indkomstregistret, at skyldner modtog kontanthjælp. Landsretten fandt derfor ikke grundlag for at anse afgørelsen om lønindeholdelse for ugyldig.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2015.721.ØLR Straffesag - moms- og skattesvig - uregistreret virksomhed - tvangsafmeldt - adresse ikke registreret i folkeregistret

Vedrører: Momsloven § 81. Skattekontrolloven § 16 og § 15

T var tiltalt for momssvig for perioden 1. april 2010 til 30. september 2010 ved som indehaver af en virksomhed, som SKAT havde afmeldt fra momsregistrering på grund af manglende indgivelse af momsangivelser, at have udstedt fakturaer med moms uden at angive momstilsvaret. Endvidere var T tiltalt for skattesvig for 2009 og 2010, idet han ikke havde selvangivet overskud af virksomhed på henholdsvis 189.075 kr. og 282.804 kr. For 2010 havde han ikke modtaget årsopgørelse, idet hans adresse ikke var registreret i folkeregistret. T havde derved unddraget for 91.015 kr. i moms og 164.342 kr. i skat.

T forklarede at han var fraflyttet virksomhedsadressen og virksomheden var ikke længere registreret på den adresse, da SKAT sendte varsel om inddragelse af momsregistreringen. Han erkendte at have modtaget SKATs forslag til fastsættelse af indkomsten for 2009, men havde ikke læst det, idet han gav det videre til en ven, der gav det videre til en revisor, som T ikke kunne huske, hvad hed. Han havde ikke modtaget SKATs brev vedrørende 2010.

Byretten fandt T skyldig i skatte- og momssvig. At T ikke kendte indholdet af SKATs breve skyldtes alene T´s egne forhold og valg. T havde selv valgt ikke at være registreret med nogen adresse. T havde som følge af dette accepteret den fjerntliggende mulighed, at indkomsten for 2009 og 2010 blev ansat for lavt samt at T´s månedlige udstedelse af fakturaer med moms, og uden at have angivet momsen, er sket på et tidspunkt, hvor SKAT havde inddraget momsregistreringen. T idømtes fængsel i 30 dage betinget og en tillægsbøde på 255.000 kr. Retten lagde vægt på kriminalitetens karakter og unddragelsernes størrelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men ændrede straffen til fængsel i 44 dage betinget samt en tillægsbøde på 255.000 kr.

SKM2015.720.ØLR Straffesag - skatte- og momssvig - reelle indehaver af selskab - ægtepar

Vedrører: Skattekontrolloven § 16. Momsloven § 81. Straffeloven § 50

Ægteparret T1 og T2 var tiltalt for skattesvig for 2008 og 2009 samt momssvig for perioden 01.10.2008-31.07.2010. T1 og T2 havde oprettet et anpartsselskab med T1's 75-årige faster som direktør og indehaver, til trods for at det var de tiltalte, som var de reelle ledere og fik udbetalt/hævede indtægter for udført arbejde. Fasteren var meget syg og afgik senere ved døden. De tiltalte undlod at selvangive hævede lønindtægter og angav ikke momsen. De havde derved unddraget for 453.404 kr. i skat hver og 477.910 kr. i moms i alt.

Byretten fandt de tiltalte skyldige i skatte- og momssvig. Retten fandt det bevist, at det var de tiltalte der i fællesskab var de reelle ledere af selskabet, og at det var dem, der disponerede over selskabets indtægter. SKATs opgørelser af lønindtægterne lagdes til grund, da de tiltalte ikke havde tilvejebragt dokumentation for et andet resultat. De tiltalte idømtes hver ubetinget fængsel i 6 måneder samt tillægsbøder på 925.000 kr.

Anklagemyndigheden berigtigede anklageskriftet i landsretten og nedlagde påstand om at tillægsbøderne nedsattes til henholdsvis 759.000 kr. (T1) og 758.000 kr. (T2).

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte tillægsbøderne til hver af de tiltalte til 750.000 kr. samt gjorde fængselsstraffen betinget med vilkår om samfundstjeneste under henvisning til, at området for anvendelse af samfundstjeneste er udvidet ved lov nr. 152 af 18. februar 2015.

SKM2015.715.VLR Straffesag - momssvig - fiktive fakturaer - stiftelse selskab - udbetaling negativ moms - straffelovsovertrædelser

Vedrører: Momsloven § 81. Straffeloven § 289, § 23, § 171, § 279, § 279a og § 296

T var tiltalt for 8 forhold, herunder momssvig ved på baggrund af fiktive fakturaer på i alt 10.000.000 kr. at have indsendt en negativ momsangivelse på 2.499.000 kr. og efterfølgende fremsendt fakturaerne som dokumentation med henblik på at få pengene udbetalt samt medvirken til en anden mands momssvig ved at udstede en fiktiv faktura for at den anden kunne få udbetalt negativ moms på 64.975 kr. T havde derved unddraget for 2.499.000 kr. i moms. T havde endvidere anvendt 3. mands stjålne kreditkortoplysninger til at begå databedrageri ved at forsøge at købe "Ægget" og computerudstyr for i alt 218.455 kr. samt afgivet urigtige oplysninger over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) m.m.

T forklarede at han blev spurgt om han ville være med til at begå momssvig ved at lægge navn til det, således at han også selv kunne tjene mange penge.

T fandtes skyldig i omfattende databedrageri, momssvig samt medvirken til momssvig, men frifandtes for øvrige forhold. Retten lagde til grund at T stiftede selskabet og var direktør, at der blev udstedt fiktive fakturaer på 10.000.000 kr. og at T bad sin revisor om at indberette det negative momstilsvar med henblik på at få udbetalt moms på 2.499.000 kr. Straffen fastsattes til fængsel i 1½ år ubetinget samt en tillægsbøde på 2.499.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men dømte tillige T for at have afgivet urigtige oplysninger over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Landsretten gjorde 1 år af fængselsstraffen betinget og forhøjede tillægsbøden til 2.550.000 kr.

SKM2015.713.ØLR Straffesag - skattesvig - tvangsafmeldt virksomhed - fortsat drift

Vedrører: Skattekontrolloven § 13. Arbejdmarkedsbidragsloven § 18 (dagældende). Opkrævningsloven § 17. Straffeloven § 289. Lønsumsafgiftsloven § 18

T var tiltalt for skattesvig og svig m.h.t. arbejdsmarkedsbidrag, A-skatter og lønsumsafgift. T fortsatte med at drive sin taxivognmandsvirksomhed efter at SKAT tvangsafmeldte T´s registrering for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og lønsumsafgift. T´s chauffører havde fået udleveret lønsedler af T som viste en højere indkomst, end den T havde indberettet. Han havde derved unddraget for 2.085.224 kr. i skat, 1.068.651 kr. i arbejdsmarkedsbidrag og 2.966.423 kr. i A-skat samt 451.948 kr. i lønsumsafgift.

T forklarede at hans indtjening var faldet og at det ofte kneb med at få afregnet de indkørte beløb. Det var T alene, der stod for ledelsen af vognmandsvirksomheden. T afregnede med chaufførerne, lavede løn på sin computer og videresendte indeholdt A-skat m.v. Chaufførerne afleverede kopier af de trafikbøger, som de udfyldte ved vagternes begyndelse og afslutning. Oplysningerne førte han ind i en inddateringsrapport på sin pc og afregnede herefter straks kontant indkørte beløb med chaufførerne. Efterfølgende udarbejdede han lønsedler og sørgede gennem banken for udbetaling til chaufførerne og indbetaling af tilbageholdt A-skat. Der kunne meget vel være differencer i forhold til taxameterregistreringerne p.g.a. at der ikke blev taget højde for spærrede Dankort, fejlture samt kontanter, som nogle chauffører undlod at afregne.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen, men nedsatte det samlede unddragelsesbeløb til 6 mio. kr., henset til at der ikke i f.b.m. efterforskningen af straffesagen er foretaget en fuldstændig revision. Retten lagde til grund, at T ved sine inddateringer vedrørende kørslerne i vognmandsforretningen i hvert fald næsten undtagelsesfrit har lagt de elektroniske registreringer fra taxametrene, som trafikbøgerne også bygger på, til grund, og at han med udgangspunkt heri har udarbejdet lønsedler til og afregnet med de enkelte chauffører og at T efter en række af chaufførernes kørsler fiktivt var overført til T selv, vedrørende de enkelte chauffører har udarbejdet andre lønsedler med et afvigende indhold, som har dannet grundlag for indberetning og indbetaling til SKAT samt bogføring, regnskabsaflæggelse og selvangivelse. T var bekendt med, at registreringen var inddraget af SKAT, men fortav forsætligt at han var fortsat med at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

T idømtes fængsel i 1½ år samt en tillægsbøde på 6 mio. kr. Fængselsstraffen blev gjort betinget på baggrund af den lange sagsbehandlingstid, T´s alder og helbredstilstand.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0210466
Moms af udeholdt omsætning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagers momstilsvar med moms af udeholdt omsætning. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 02-11-2015

Journalnr: 13/0210467
Moms af udeholdt omsætning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagers momstilsvar med moms af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2015

Journalnr: 14/1268249
Diverse ændringer af momstilsvaret
SKAT har ændret selskabets momstilsvar på en række punkter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-10-2015

Journalnr: 14/2137291
Forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2015

Journalnr: 13/1785305
Momsfradrag
Klagen skyldes nægtet fradrag for moms af omkostninger i virksomheden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2015

Journalnr: 11/0301082
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2015

Journalnr: 13/0008980
Urigtige momsangivelser
Klagen skyldes SKATs efteropkrævning af moms idet selskabet er anset for at have indgivet urigtige angivelser for perioden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2015

Journalnr: 14/4249432
Opgørelse af tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at tinglysningsafgiften for tinglysning af det foreliggende skøde skal opgøres efter tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 8, jf. stk. 2, 1. pkt. SKAT har som følge heraf opkrævet yderligere tinglysningsafgift i forhold til det allerede indbetalte beløb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2015


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-11-2015 - 22-12-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-332/14 Wolfgang und Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR
Dato: 25-11-2015
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – ret til fradrag for indgående moms – goder og ydelser, der benyttes til såvel afgiftspligtige som afgiftsfritagne transaktioner – udlejning af en bygning med henblik på forretningsvirksomhed og beboelse – beregning af pro rata-satsen for fradraget i forhold til den del af omsætningen, der vedrører lejerne af forretningslokaler – national bestemmelse, hvorefter pro rata-satsen beregnes på grundlag af den del af bygningens areal, der vedrører disse lejere – tilbagevirkende kraft – retssikkerhed – berettiget forventning

Tidligere dokument: C-332/14 Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR - Dom
Tidligere dokument: C-332/14 Wolfgang und Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR - Indstilling
Tidligere dokument: C-332/14 Wolfgang und Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR - Ny sag

Dom C-44/15 Duval
Dato: 26-11-2015
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – toldunion og fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – position 9025 – begrebet »termometer« – indikatorer for udsættelse for en forud fastsat aktiveringstemperatur

Tidligere dokument: C-44/15 Duval - Dom
Tidligere dokument: C-44/15 Duval - Ny sag

Dom C-595/13 Fiscale Eenheid X
Dato: 09-12-2015
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – sjette momsdirektiv – fritagelser – artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6) – investeringsforeninger – begreb – investering i fast ejendom – forvaltning af investeringsforeninger – begreb – faktisk drift af en fast ejendom

Tidligere dokument: EU-Domstolens dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X ? Forældelse og adgang til
Tidligere dokument: C-595/13 Fiscale Eenheid X - Dom
Tidligere dokument: C-595/13 Fiscale Eenheid X - Ny sag
Tidligere dokument: C-595/13 Fiscale Eenheid X - Indstilling

Dom C-552/14 P Canon Europa mod Kommissionen
Dato: 10-12-2015
Toldunion

Appellantens påstande: Den af Retten afsagte kendelse i sag T-34/11 ophæves helt.

Dom C-553/14 P Kyocera Mita Europe mod Kommissionen
Dato: 10-12-2015
Toldunion

Appellantens påstande: Den af Retten afsagte kendelse i sag T-35/11 ophæves helt.

Dom C-183/15 TSI
Dato: 10-12-2015
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – underposition 9027 10 10 – aerodynamiske ultraviolet-partikelstørrelsesmåleapparater – manuelle partikeltællere

Tidligere dokument: C-183/15 TSI - Dom

Dom C-427/14 Veloserviss
Dato: 10-12-2015
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – EF-toldkodeksen – efterfølgende kontrol af angivelserne – princippet om beskyttelse af den berettigede forventning – begrænsning i national ret af omprøvning af resultaterne af en efterfølgende kontrol – mulighed – afgørelse vedrørende den oprindelige efterfølgende kontrol – ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, som ikke var kendt på datoen for afgørelsen

Tidligere dokument: C-427/14 Veloserviss - Dom
Tidligere dokument: C-427/14 SIA Veloserviss - Ny sag

Dom C-419/14 WebMindLicenses
Dato: 17-12-2015
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – artikel 2, 24, 43, 250 og 273 – leveringssted for elektronisk leverede tjenesteydelser – kunstig fastlæggelse af dette leveringssted ved hjælp af et arrangement uden økonomisk realitet – misbrug af rettighed – forordning (EU) nr. 904/2010 – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 7, 8, 41, 47, 48, artikel 51, stk. 1, og artikel 52, stk. 1 og 3 – ret til forsvar – ret til kontradiktion – afgiftsmyndighedens anvendelse af beviser, som er tilvejebragt uden den afgiftspligtiges vidende i forbindelse med en sideløbende uafsluttet straffesag – aflytning af telekommunikation og beslaglæggelse af e-mail

Tidligere dokument: C-419/14 WebMindLicenses - Dom
Tidligere dokument: C-419/14 WebMindLicenses - Indstilling

Indstilling C-550/14 Envirotec Denmark
Dato: 17-12-2015
Fiskale bestemmelser

Skattelovgivning – merværdiafgift – artikel 198, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF – kundens betalingspligt ved levering af guld som råmetal eller som halvforarbejdede produkter – guldbarrer bestående af en sammensmeltning af diverse guldholdige metalgenstande

Tidligere dokument: C-550/14 Envirotec Denmark - Dom
Tidligere dokument: C-550/14 Envirotec Denmark - Indstilling
Tidligere dokument: C-550/14 Envirotec Denmark - Ny sag

Indstilling C-528/14 X
Dato: 17-12-2015
Toldunion

Fælles toldtarif – forordning (EF) nr. 1186/2009 – artikel 3 ff. – fritagelse for importafgifter – personlige ejendele – flytning af det sædvanlige opholdssted fra et tredjeland til Den Europæiske Union – begrebet »sædvanligt opholdssted« – udelukkelse af muligheden for, at der samtidigt kan etableres et sædvanligt opholdssted i et tredjeland og i en EU-medlemsstat – kriterier for fastlæggelse af det sædvanlige opholdssted

Tidligere dokument: C-528/14 X - Dom
Tidligere dokument: C-528/14 X - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-432/15 Baštová

Sagen indeholder en række spørgsmål om den momspligtige behandling af hestes deltagelse i væddeløb.

C-446/15 Signum Alfa Sped

Kvalifikation af transaktioner som fiktive.


Indstillinger
C-128/14 Het Oudeland Beheer

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – sjette momsdirektiv – artikel 5, stk. 7, litra a) – afgiftspligtige transaktioner – udtagelse til brug for virksomheden af goder, der er erhvervet inden for rammerne af virksomhedsudøvelsen – sidestilling med en levering mod vederlag – afgiftsgrundlag – artikel 11, punkt A, stk. 1, litra b) – kostpris – merværdiafgift, der er erlagt og fradraget – ret til et langtidslejemål – årsleje

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 5, stk. 7, litra a), og artikel 11, punkt A, stk. 1, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag skal fortolkes således, at en afgiftspligtig persons udtagelse, til brug for en aktivitet, der er fritaget for merværdiafgift, af en fast ejendom, der er opført på en grund, som den afgiftspligtige har erhvervet en tinglig ret til, som giver den pågældende beføjelse til at benytte denne grund og den faste ejendom, som han har ladet en tredjemand færdiggøre, kan pålægges merværdiafgift, hvor afgiftsgrundlaget er værdien af den erhvervede tinglige ret og omkostningerne til ejendommens færdiggørelse, når den afgiftspligtige allerede har erlagt merværdiafgift vedrørende denne værdi og disse omkostninger, men også har fradraget denne merværdiafgift fuldt ud.

2) I et tilfælde som det i hovedsagen omhandlede, hvor den afgiftspligtige har erhvervet en grund med en bygning under opførelse i forbindelse med stiftelsen af en tinglig ret, skal artikel 11, punkt A, stk. 1, litra b), i direktiv 77/388 fortolkes således, at værdien af denne tinglige ret, som skal medtages i afgiftsgrundlaget for en levering som omhandlet i nævnte direktivs artikel 5, stk. 7, litra a), skal svare til den samlede værdi af de resterende beløb, på tidspunktet for udtagelsen af godet, der skal betales i form af årsleje.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelse af forordning (EU) nr. 479/2013 af 13. maj 2013 om frafald af kravet om indgivelse af summariske indgangs- og udgangsangivelser for EU-varer, der krydser Neumkorridoren

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om Republikken Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 18. december 1997 om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne, der er udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union

BILAG til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven (nedsættelse af 180 % afgiften til 150 %)

L nr. 61 om afgift på el-biler og plug-in-hybrid biler


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 16-11-2015
Høringsfrist: 11-12-2015


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 61 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love. (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.).
Fremsat den 18. november 2015

L 65 Forslag til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven. (Ophævelse af reklameafgiftsloven).
Fremsat den 20. november 2015

L 69 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.).
Fremsat den 20. november 2015

L 70 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love. (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter).
Fremsat den 20. november 2015

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 13 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - Retssikkerhedspakke I).

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, proceduren for indhentelse af dommerkendelser efter gældende ret, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan lovgivningen kan indrettes, så SKAT efter en særlig hurtig procedure – eventuelt via politiet – kan indhente en dommerkendelse til at foretage kontrol, så øjemedet ikke forspildes, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 28/10-15 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt SKAT må foretage kontrol på en ejendom, der tjener til privatbolig, hvis der gives tilladelse fra den person, der bor i ejendommen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt lovforslaget indebærer, at SKAT må foretage kontrol uden forudgående tilladelse, hvis øjeblikket forspildes – eller om denne mulighed kun gælder i forhold til kontrol af erhvervsmæssig virksomhed, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 18/11-15, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at oplyse, om Skatteministeriet påtænker at iværksætte konkrete kampagner rettet mod sort arbejde og i bekræftende fald hvilke, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren vil oplyse, om andre offentlige myndigheder har mulighed for at udøve myndighedskontrol på deres respektive område ved hjælp af en særlig ”fast track-ordning”, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministeren vil oversende et notat til udvalget med konkrete bud på, hvilke alternative muligheder ministeren ser for SKATs udøvelse af kontrol, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om ministeren kan redegøre for, hvilke konkrete initiativer regeringen vil igangsætte for at bekæmpe sort arbejde, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om ministeren kan bekræfte, at regeringen er af den holdning, at der ikke lovgivningsmæssigt kan gøres mere for at bekæmpe sort arbejde, til skatteministeren

L 15 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.).

Bilag

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Henvendelse af 19/11-15 fra Dan Automater Struer A/S

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ændring af afgiften pr. spilleautomat fra årlig til månedlig afregning, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 28/10-2015 fra Dan Automater Struer A/S, jf. L 15 - bilag 3.

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/11-15 fra Løvvangen Bowling Klub, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/11-15 fra Dan Automater Struer A/S, til skatteministeren

L 45 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (ny høring 10-13. november 2015) [DOK134576439]X
Høringssvar (10-13. november 2015) [DOK135089206].PDF

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 46 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.).

Bilag

Bilag 2

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenSupplerende høringsskema
Høringssvar Finansrådet.PDF

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at bekræfte, at IBIS fremadrettet vil blive tilføjet Skatteministeriets høringsliste, når lovforslag vedrørende bekæmpelse af skattely mv. sendes i høring, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at oplyse, hvilke danske koncerner der omfattes af kravet om land for land rapportering som følge af, at beløbsgrænsen for omsætning på koncernniveau sættes til 750 mio. euro (svarende til 5,6 mia. kr.), til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at oplyse, hvor mange multinationale selskaber/koncerner i OECD-landene, der vil være omfattet af kravet om land for land rapportering, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om regeringen internationalt vil arbejde for at udvide antallet af koncerner, der omfattes af kravet om land for land rapporteringen, til skatteministeren

L 56 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange gange statsministeren skal overnatte på Marienborg for, at det udløser skattebetaling efter henholdsvis de gældende regler og efter de i lovforslaget foreslåede regler, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan det defineres, om statsministeren ”ikke tager bopæl på Marienborg”, jf. lovforslagets afsnit 3.6.2, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan defineres ”lejlighedsvise private ophold og overnatning i sydfløjen i tilknytning til repræsentative eller øvrige arbejdsrelaterede aktiviteter”, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om man kan indrette nye regler således, at det gøres helt klart, at skattefritagelsen kun gælder overnatninger i forbindelse med klart definerede repræsentative aktiviteter, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvor mange gange henholdsvis den afgåede som den nuværende statsminister har overnattet på Marienborg i indeværende år, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ændringen af reglerne vil betyde, at statsministeren fritages for skat, hvis statsministeren frem til lovforslagets vedtagelse har overnattet på Marienborg, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om lovforslaget på nogen måde betyder udvidelse af adgangen til eller udveksling af personoplysninger fra køretøjsregisteret, til skatteministeren

L 56 A Forslag til lov om ændring af momsloven og forskelligeandre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 56 B Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer.(Tilpasning af adgangen til indhentelse af oplysningeri Køretøjsregisteret).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 61 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love. (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 2

Høringssvar, fra skatteministerenOversendelse af høringssvar til SAU (L 61)
Høringssvar.del 1
Høringssvar.del 2
Høringssvar.del 3

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/11-15 fra FDEL - Forenede Danske El-bilister, til skatteministeren

L 65 Forslag til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven. (Ophævelse af reklameafgiftsloven).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema reklameafgiftsloven
Høringssvar reklameafgiftsloven

L 69 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.)Oversendelse - FT [DOK135672620]X
ResumeFL2016201115 [DOK135672689]X
Lovforslag som fremsat [DOK135672710].PDF

Bilag 3

Henvendelse af 19/11-15 fra Det Økologiske Råd

Bilag 5

Henvendelse af 20/11-15 fra DACF Dansk Autocamper Forening

L 70 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love. (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til lov om ændring og senere ophævelse af lov om afgift af kvælstofoxider og om ændring af forskellige andre love (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af bundfradraget i NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter)Oversendelse - FT [DOK135672625]X
Forslag som fremsat [DOK135672653].PDF
Resume NOx201115 [DOK135584796]X

Almindelig del

Bilag

Bilag 48

Henvendelse af 30/10-15 fra Dansk Energi om velfærdseffekter ved omlægning af PSO
Positionspapir_Klog PSO-løsning gør Danmark rigere
Beregninger_Klog PSO-løsning gør DK rigere

Bilag 49

Materiale anvendt ved temamøde I om SKATs udfordringer og fremtid afholdt den 12. november 2015
Materiale anvendt ved temamøde I om SKATs udfordringer og fremtid afholdt den 12. november 2015
1CEPOS notat Erhvervslivet er proeveballoner naar Skat afproever raekkevidden af reglerne
2CEPOS notat Forslag til forbedringer af_skatteydernes retssikkerhed
3CEPOS notat Genindfør omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde
4Notat_Vest_og_Kinnocks_sag_illustrerer_behov_for_lovaendring_CEPOS
5Brev til Skatteudvalget 12 nov 15
6HK præsentation ved temamøde om SKATs udfordringer og fremtid

Bilag 51

Orientering om, at en ændring af elpatronordningen, som vedrører fjernvarmeværker, ikke kan sættes i kraft, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 75

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 29/10-15 fra Produktionsskoleforeningen om styresignal SKM.2015.466 om taxameter og moms, til skatte...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 75  Svar  

Spm. 107

Spm. om, hvilke rekrutteringsbehov SKAT har i de kommende år, herunder hvilke kompetencer, der skal ansættes indenfor, til skatteministeren
SAU 107 endelig version 091202015
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 108

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 30/10-15 fra Dansk Energi, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svarudkast - SAU alm del spm 108X  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 294

Hvordan vil ministeren ændre afgiftsstrukturen for overskudsvarme fra virksomheder, således at de viborgensiske borgere kan få glæde af overskudsvarme...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse