MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2016, uge 18

Kære læser !

En uge med blandede nyheder. Jeg bider mest mærke i to bindende svar fra Skatterådet, hvor rådet trækker sine egne svar om, hvorvidt tilskud til erhvervsskoler skal indgå ved opgørelsen af den delvise momsfradragsprocent, tilbage.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Gamle momspenge til holdingselskaber – fristen udløber snart
Bogføring af rejseafregninger og momsfradrag heraf
Retssikkerhedspakke II – Om Ombudsmand, Skattelovråd og Skattely

Udkast til styresignal
Chokoladeafgift - genoptagelse - udkast til styresignal

Bindende svar
Konsignation - Periodisering af køb og erhvervelser - Leveringsstedet for brugsret til salgs- og udstillingsarealer og for opfyldning af varer
Bindende svar om tilskud til erhvervsskole - afkortet bindingsperiode
Bindende svar om tilskud til erhvervsskole - afkortet bindingsperiode

Afgørelser
Klage vedrørende ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar, herunder vedrørende udgifter til mødebespisning.

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 19

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-05-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 April 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Gamle momspenge til holdingselskaber – fristen udløber snart

Mandag den 16. maj 2016 er formelt set sidste frist for holdingselskaber til at søge om tilbagebetaling af moms af rådgiveromkostninger i forbindelse med køb af datterselskaber.


BDO

Bogføring af rejseafregninger og momsfradrag heraf

Selvom det kan være bøvlet, så er det vigtigt at bogføre momsen af rejseudgifter på den rigtige måde. Der er nemlig ikke skattefradrag for den del, der kan fratrækkes som købsmoms eller refunderes i udlandet.


Hulgaard Advokater

Retssikkerhedspakke II – Om Ombudsmand, Skattelovråd og Skattely

Retssikkerhed for de enkelte skatteborgere har mange facetter, og Retssikkerheds-pakke II har fat i adskillige af dem.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Chokoladeafgift - genoptagelse - udkast til styresignal

15-2653752

Styresignalet ændrer praksis for chokoladeafgift af efterligninger og erstatningsvarer samt fastsætter betingelser for genoptagelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Konsignation - Periodisering af køb og erhvervelser - Leveringsstedet for brugsret til salgs- og udstillingsarealer og for opfyldning af varer

SKM2016.192.SR

Vedrører: Momsloven § 11, stk. 1 og 2, § 13, stk. 1, nr. 8, § 16, stk. 1, § 18, § 21 d, § 23, stk. 4, § 25 samt § 37, stk. 1 og 2

Skatterådet bekræfter, at spørgers fradragsret for varer, som spørger har modtaget i konsignation, indtræder på tidspunktet for udstedelse af fakturaer fra konsignanterne eller afregningsbilag til konsignanterne, idet det er aftalt med disse, at afregningstidspunktet skal anses for det momsmæssige leveringstidspunkt for varerne. Skatterådet bekræfter endvidere, at spørgers erhvervelse af varer fra leverandører i andre EU-lande, er en momspligtig erhvervelse for spørger, selvom erhvervelsen finder sted under betingelser, der giver spørger fuld ret til at returnere indkøbte varer, som spørger ikke kan/vil sælge længere, ligesom EU-leverandørerne har fuld ret til at få varerne sendt retur. Skatterådet bekræfter endeligt, at tilrådighedsstillelse for EU-leverandørerne af brugsret til salgs- og udstillingsarealer på en markedsplads og løbende opfyldning m.v. af varer på salgs- og udstillingsstande placeret på arealerne som en reklameydelse er en momspligtig ydelse med momsmæssigt beskatningssted i det land, hvor EU-leverandøren er etableret (en "hovedregelydelse").


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Bindende svar om tilskud til erhvervsskole - afkortet bindingsperiode

SKM2016.186.SR

Vedrører: Momsloven § 27, stk. 1

Skatterådet træffer afgørelse om, at rådets bindende svar til Spørger af 24. marts 2015 ( SKM2015.282.SR ), ikke længere er bindende, idet svaret er i strid med EU-retten, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Bindende svar om tilskud til erhvervsskole - afkortet bindingsperiode

SKM2016.185.SR

Vedrører: Momsloven § 27, stk. 1

Skatterådet træffer afgørelse om, at rådets bindende svar til Spørger af 24. marts 2015 ( SKM2015.280.SR ), ikke længere er bindende, idet svaret er i strid med EU-retten, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Klage vedrørende ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar, herunder vedrørende udgifter til mødebespisning.

SKM2016.183.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 31, stk. 2, § 32, stk. 1, nr. 1 og 4, § 32, stk. 2 samt § 34a, stk. 1 og 4. Forvaltningsloven § 22 og § 24, stk. 1 og 2

Sagen vedrørte spørgsmål om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar vedrørende udgifter til bespisning. Da det afledte krav måtte anses for at være forældet i henhold til skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4, fandt Landsskatteretten allerede af den grund, at der ikke var grundlag for genoptagelse af momstilsvaret.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0211500
Momsfradrag - broafgift
Klagen skyldes, at SKAT har ændret virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har anerkendt virksomhedens fradrag for moms af broafgifter, jf. momslovens § 37. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-03-2016

Journalnr: 14/3384087
Fritagelse for registreringsafgift
SKAT har afslået ansøgning om fritagelse for registreringsafgift for busser, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 13/5646215
Registreringsafgift - autocamper
SKAT har pålagt klageren yderligere registreringsafgift som følge af benyttelse af autocamper på færdselslovens område uden alt campingudstyrets tilstedeværelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2016

Journalnr: 14/0673470
Tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at tinglysningsafgiften for tinglysning af det pågældende skøde udgør 31.400 kr. og har derfor opkrævet et yderligere beløb på 9.600 kr. i forhold til det allerede betalte beløb på 21.800 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2016

Journalnr: 14/0673539
Tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at tinglysningsafgiften for tinglysning af det pågældende skøde udgør 8.000 kr. og har derfor opkrævet et yderligere beløb på 2.400 kr. i forhold til det allerede betalte beløb på 5.600 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-05-2016 - 07-06-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-520/14 Gemeente Borsele
Dato: 12-05-2016
Fiskale bestemmelser

Skattelovgivning – moms – artikel 9, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF – afgiftspligtig person – økonomisk virksomhed – transport af skoleelever på en kommunes vegne – forældrenes økonomiske bidrag til kommunen, der afhænger af deres indkomst

Tidligere dokument: C-520/14 Gemeente Borsele - Dom
Tidligere dokument: C-520/14 Gemeente Borsele - Indstilling
Tidligere dokument: C-520/14 Gemeente Borsele - Ny sag

Dom C-532/14 Toorank Productions
Dato: 12-05-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – toldpos. 2206 – toldpos. 2208 – alkoholholdige drikkevarer fremstillet ved gæring efterfulgt af rensning – tilsætning af tilsætningsstoffer til alkoholholdige drikkevarer fremstillet ved gæring efterfulgt af rensning – drikkevarer, der har mistet de egenskaber, der kendetegner drikkevarer henhørende under toldpos. 2206

Tidligere dokument: C-532/14 Toorank Productions - Indstilling
Tidligere dokument: C-532/14 Toorank Productions - Dom
Tidligere dokument: C-532/14 Toorank Productions - Ny sag

Dom C-550/14 Envirotec Denmark
Dato: 26-05-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – omvendt betalingspligt – artikel 198, stk. 2 – guld som råmetal eller som halvforarbejdede produkter – begreb – artikel 199, stk. 1, litra d), og bilag VI – brugt materiale, affald og skrot – barrer, der er skabt ved sammensmeltning af forskellige genstande og skrot med henblik på at udvinde guldindholdet, og som har en lødighed på 325‰ eller derover

Tidligere dokument: C-550/14 Envirotec Denmark - Dom
Tidligere dokument: C-550/14 Envirotec Denmark - Indstilling
Tidligere dokument: C-550/14 Envirotec Denmark - Ny sag

Dom C-607/14 Bookit
Dato: 26-05-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – fritagelse – artikel 135, stk. 1, litra d) – transaktioner vedrørende betalinger og overførsler – begreb – køb af biografbilletter over telefonen eller internet – betaling med debet- eller kreditkort – såkaldte »ydelser vedrørende behandling af korttransaktioner

Tidligere dokument: C-607/14 Bookit - Dom

Dom C-198/15 Invamed Group m.fl.
Dato: 26-05-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – afdeling XVII – transportmateriel – kapitel 87 – køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele dertil – pos. 8703 og 8713 – batteridrevet elektrisk motorkøretøj – begrebet »handicappede

Tidligere dokument: C-198/15 Invamed Group m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-198/15 Invamed Group m.fl. - Ny sag

Dom C-262/15 GD European Land Systems - Steyr
Dato: 26-05-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – fælles toldtarif – tarifering af varer – forordning (EØF) nr. 2658/87 – kombineret nomenklatur – pos. 8710 og underposition 9305 91 00 – bestemmelse 3 til afsnit XVII og bestemmelse 1, litra c), til kapitel 93 – tanks og andre pansrede kampvogne – våben til militær brug – tarifering af et tårnsystem

Tidligere dokument: C-262/15 GD European Land Systems - Steyr - Dom
Tidligere dokument: C-262/15 GD European Land Systems - Steyr - Ny sag

Dom C-286/15 Latvijas propana gaze
Dato: 26-05-2016
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – pos. 2711 – jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider – materiale, der er karaktergivende – jordoliegas i flydende tilstand

Tidligere dokument: C-286/15 Latvijas propana gaze - Dom

Dom C-226/14 Eurogate Distribution DHL Hub Leipzig
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift – toldoplagsprocedure – proceduren for ekstern forsendelse – toldskyld, der opstår som følge af misligholdelse af en forpligtelse – merværdiafgiftens forfald

Tidligere dokument: C-226/14 Eurogate Distribution DHL Hub Leipzig - Dom
Tidligere dokument: C-226/14 Eurogate Distribution DHL Hub Leipzig - Indstilling

Dom C-81/15 Kapnoviomichania Karelia
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – den generelle ordning for punktafgifter – direktiv 92/12/EØF – forarbejdede tobaksvarer, som forsendes under en ordning med suspension af punktafgifter – den godkendte oplagshavers hæftelse – mulighed for medlemsstaterne for at lade den godkendte oplagshaver hæfte solidarisk for betalig af bøder idømt gerningsmændene bag et smugleri – proportionalitetsprincippet og retssikkerhedsprincippet

Tidligere dokument: C-81/15 Kapnoviomichania Karelia - Dom
Tidligere dokument: C-81/15 Karelia - Indstilling

Dom C-418/14 ROZ-SWIT
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – punktafgifter – direktiv 2003/96/EF – forskellig punktafgiftssats for motorbrændstof og brændsel til opvarmning – betingelserne for anvendelse af satsen for brændsel til opvarmning – fremlæggelse af en månedlig oversigt over erklæringer i henhold til hvilke, de købte varer er bestemt til opvarmningsformål – anvendelse af punktafgiftssatsen for motorbrændstof i tilfælde af, at der ikke er fremlagt en sådan oversigt – proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-418/14 ROZ-SWIT - Dom

Indstilling C-412/15 TMD
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Moms – fradrag – momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra d) – begrebet »blod« – levering af blodplasma til fremstilling af lægemidler

Tidligere dokument: C-412/15 TMD - Dom
Tidligere dokument: C-412/15 TMD - Indstilling
Tidligere dokument: C-412/15 TMD - Ny sag

Dom C-355/14 Polihim-SS
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – indirekte skatter – punktafgifter – direktiv 2008/118/EF – punktafgifternes forfald – artikel 7, stk. 2 – begrebet »punktafgiftspligtige varer forlader en afgiftssuspensionsordning« – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EF – artikel 14, stk. 1, litra a) – anvendelse af energiprodukter til produktion af elektricitet – en mellemhandlers køb og videresalg af energiprodukter, der befinder sig i et afgiftsoplag – direkte levering af energiprodukterne til en erhvervsdrivende med henblik på produktion af elektricitet – angivelse i afgiftsdokumenterne af mellemhandleren som »modtager« af varerne – manglende opfyldelse af de i national ret fastsatte krav for punktafgiftsfritagelse – afslag på fritagelse – bevis for anvendelse af varerne på vilkår, der giver mulighed for punktafgiftsfritagelse – proportionalitet

Tidligere dokument: C-355/14 Polihim-SS - Dom

Dom C-263/15 Lajvér
Dato: 02-06-2016
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – artikel 9, stk. 1 – begreberne »merværdiafgiftspligtig person« og »økonomisk virksomhed« – artikel 24, stk. 1 – begrebet »levering af ydelser« – landbrugstekniske bygge- og anlægsarbejder – opførelse og udnyttelse af et rørsystem til vandafledning foretaget af et handelsselskab uden gevinst for øje – betydningen af, at af bygge- og anlægsarbejder er finansieret gennem statsstøtte og EU-støtte

Tidligere dokument: C-263/15 Lajvér - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 8640 2016 INIT: Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenshandelsorganisationens Almindelige Råd vedrørende Den Europæiske Unions anmodning om en forlængelse af WTO-fritagelsen, for så vidt angår den autonome præferenceordning for det vestlige Balkan

 

Nyt fra Parlamentet

om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 8. april 2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 2016/341 for så vidt angår overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446

BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet  

Udkast til betænkning Regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde  

 

Nyt fra EUR_LEX

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/580 af 13. april 2016 om indførelse af hastende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 af 11. april 2016 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Importlicens ved import af visse jern og stål varer.

Liste over navne på ikke-statslige amerikanske organisationer bemyndiget af den amerikanske regering til at udstede oprindelsescertifikater til gavn for toldkontingent

WTO-toldkontingenter - anvendelse af oprindelsesbevis i henhold til Artikel 47 i forordning (EØF) nr. 2454/93

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 185 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.(Ophævelse af 60-40-støtteordningen for solcelleanlæg).
Fremsat den 3. maj 2016

Vedtagne lovforslag

L 185 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.(Ophævelse af 60-40-støtteordningen for solcelleanlæg).
Vedtaget den 3. maj 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet den 28. april 2016

L 150 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil. (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særligt store personbiler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v.).

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 4/5-16 fra Finans og Leasing

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om at redegøre for, om den nye beregningsmetode i ændringsforslag nr. 10 vedrørende særlig store biler, fortsat bygger på fabrikanternes data, eller om beregningsmetoden bygger på andet datagrundlag, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/5-16 fra Finans og Leasing, til skatteministeren

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

Bilag

Bilag 3

Svar på mundtligs spørgsmål fra Mikkel Dencker (DF) om prisfastsættelsen i forbindelse med handlen mellem DONG og Energinet.dk om aktiverne

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om afviklingstidspunktet for gælden og derved afskrivningsbeløbet, der indregnes i distributionstariffen, ikke ændres m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om aktiviteten ”gasdistribution” i det nye selskab holdes adskilt, så det kan eftervises, at gældsafviklingen ikke ændres m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om det fastlagte udtrædelsesbeløb af gasnettet ikke ændres som følge af salget af DONG’s gasdistributionsnet til Energinet.dk m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om det fastlagte udtrædelsesbeløb ophører med udgangen af 31. december 2020 m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om alle gaskunder uden betaling af kompensationsbeløb kan frakobles naturgasnettet pr. 1. januar 2021 m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorledes låntagning, gældsafvikling og distributionstariffen blev påvirket, da DONG Energy købte Naturgas Sjælland m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren vil oversende årlige opgørelser for det økonomiske forløb for naturgasdistributionsnettet m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

L 185 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.(Ophævelse af 60-40-støtteordningen for solcelleanlæg).

Bilag

Bilag 1

1. udkast til betænkning

Bilag 2

Betænkning afgivet den 3/5-16

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget PSO-betalere vil spare ved afskaffelse af 60/40-støtteordningen, til energi-, forsynings- og klimaministerenEFK L 185 - Svar på spm. 1
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om den forventede PSO-udgift til de 4.320 MW solceller pr. MW i forhold til den forventede PSO-udgift pr. MW i Krigers Flak Havvindmøllepark og det kystnære udbud, til energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 2

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt der i de ansøgte 4.320 MW ”almindelige” anlæg under 500 kW med solcellelaug indgår almene boligforeninger og kommuner - og i hvilket antal og anlægsstørrelser, til energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 3

Spm. 4

Spm. om, i hvilket omfang der er anlæg, som omgår 500 kW-begrænsningen og på hvilken måde, til energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 4

Spm. 5

Spm. om, hvem der er investorer og øvrige interessenter, til energi-, forsynings- og klimaministerenEFK L 185 - Svar på spm. 5
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 6

Spm. om formulering af en lovændring, der forhindrer omgåelse af 500 kW-grænsen, men ikke afskaffer hele 60/40-støtteordningen, til energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 6

Spm. 7

Spm. om, hvor meget solcellestrøm bør udgøre af det samlede elforbrug i fremtidens vedvarende energiforsyning og hvor meget PSO-støtte der skal ydes, til energi-, forsynings- og klimaministerenEFK L 185 - Svar på spm. 7
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 8

Spm. om de samfundsøkonomiske beregninger ved at gennemføre de ansøgte solcelleanlæg i forhold til at støtte elproduktion med havvindmøller, landvindmøller og biogas, til energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 8

Spm. 9

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der forhindrer, at flere 500 kW-anlæg kan etableres på jorden på samme lokalitet, til energi-, forsynings- og klimaministerenBesvarelse af spørgsmål nr 9 til L 185
Bilag til besvarelse af spm. 9
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 10

Spm. om, hvor stor en udbygning der er aftalt under ordningen, og hvor stor bliver udbygningen, hvis loven vedtages i dag, til energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 10

Spm. 11

Spm. om, hvorvidt ministeren har en forpligtelse til at komme med forslag, der sikrer, at den aftalte udbygning nås, til energi-, forsynings- og klimaministerenEFK L 185 - Svar på spm. 11
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 12

Spm. om, hvilke tanker ministeren har gjort sig om en ny ordning, der sikrer, at målet nås, til energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 12

Spm. 13

Spm. om, hvornår ministeren vil indkalde til forhandlinger om en ny ordning, til energi-, forsynings- og klimaministerenEFK L 185 - Svar på spm. 13
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 14

Spm. om et ændringsforslag, der viderefører ordningen - dog med en begrænsning på den effekt, der samlet kan gives støtte til svarende til det aftalte, til energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af spørgsmål nr. 14 til L 185
Bilag til besvarelse af spm. 14

Spm. 15

Spm. om, hvorvidt der skal åbnes for at ansøge om timebaseret nettoafregning uden pristillæg, til energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 15

Spm. 16

Spm. om, hvilke ændringer i markedet der vurderes at have skabt det voldsomme skift i interessen for 60/40-ordningen fra årets første måneder til april 2016, til energi-, forsynings- og klimaministerenEFK L 185 - Svar på spm. 16
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 17

Spm. om, hvor mange forskellige ansøgere der står bag april måneds ansøgninger, og hvordan fordelingen er i størrelse og type af de ansøgte anlæg, til energi-, forsynings- og klimaministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 17

Spm. 18

Spm. om, hvorvidt der findes et internationalt, anderkendt index over prisen på solcelleanlæg, som afspejler købsprisen for et anlæg til installation i Danmark, til energi-, forsynings- og klimaministerenEFK L 185 - Svar på spm. 18
Udvalgsspørgsmål.pdf

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 437

MFU spm. om at redegøre for konsekvenserne af at indføre en afgift på henholdsvis kød generelt, oksekød, ikke-økologisk oksekød og kød fra alle drøvty...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 437 DOK152755532X  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1059

Hvad er ministerens holdning til, at de danske havne skal betale en afgift, når fiskerne rydder op i havet, jf. artikel fra TV2 Nord den 27. april 201...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse