Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 24-02-2020 til 01-03-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes Skattestyrelsens afgørelse om, at klager ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, hvorefter indtægter er anset for lønindkomst hos virksomhedens indehaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-01-2020
Læst 48 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 20-01-2020
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-01-2020
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet rkstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-01-2020
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet for meget udbetalt eksportgodtgørelse vedrørende i alt 205 køretøjer. Landsskatteretten finder, at SKAT ikke er berettiget til at tilbagekalde afgørelserne og efteropkræve den for meget udbetalte eksportgodtgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 20-01-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens afgiftsgrundlag for salgsmoms, og at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-02-2020
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten ændrer afgørelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 08-01-2020
Læst 15 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Fremstilling af tilsvarende energiprodukter.
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset indfyret træflis medgået til fremstilling af træpiller for afgiftsfritaget efter NOx-afgiftslovens § 8, stk. 4, vedrørende energiprodukter anvendt til fremstilling af tilsvarende energiprodukter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-01-2020
Læst 25 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af elafgift mv.
Klagen skyldes, at SKAT har ændret virksomhedens godtgørelse af elafgift, idet SKAT har fundet, at elforbruget anvendes til fremstilling af rumvarme, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3, 1. punktum. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 27-01-2020
Læst 45 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skadesløsbrev
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af et skadesløsbrev til sikring af et virksomhedspant. Landsskatteretten nedsætter SKATs afgørelse om opkrævning til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-01-2020
Læst 8 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skadesløsbrev
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skadesløsbrev til sikring af et virksomhedspant. Landsskatteretten nedsætter SKATs afgørelse om opkrævning til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-01-2020
Læst 6 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen vedrører en anmodning om godtgørelse af 14.400 kr., som klageren har betalt i tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Skattestyrelsen har ikke imødekommet anmodningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-12-2019
Læst 7 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Afgift af slik og chokolade
Klagen vedrører det af SKAT ansatte afgiftstilsvar for manglende afgiftsberigtigelse af afgiftspligtige varer, som SKAT under et kontrolbesøg konstaterede var til stede hos klageren. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-02-2020
Læst 25 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af klagerens skatteansættelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-01-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Realisations- eller lagerprincippet
Sagen drejer sig bl.a. om, at klageren har opgjort gevinst og tab på 3 swapaftaler efter realisationsprincippet, men skulle have anvendt lagerprincippet. SKAT har godkendt, at kontrakterne har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 2, 2. pkt. Formalitet vedrørende forældelse af selvangivne kildeartsbegrænset tab til fremførsel. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 06-01-2020
Læst 24 gange
Emne: Proces/forvaltning