Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 02-08-2019 til 08-08-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for underleverandørydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-06-2019
Læst 33 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører regulering af momstilsvar ved ændring af tidligere afgørelse. Landsskatteretten regulerer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 22-05-2019
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på debitorer
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for moms af tab, idet tabet ikke anses for fradragsberettiget i henhold til momslovens § 27, stk. 6. ved, at der er ydet kredit ud over det sædvanlige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-05-2019
Læst 32 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet af virksomhedens momstilsvar, idet der er konstateret yderligere omsætning og videre SKAT ikke har imødekommet fradrag for købsmoms for en række bilag. Landsskatteretten ændrer afgørelsen med et lille beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 21-06-2019
Læst 33 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet momsfradrag, idet udgifterne ikke anses for at være knyttet til virksomhedens afgiftspligtige aktiviteter. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet beløbsopgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 10-07-2019
Læst 39 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momspligt for tolketjeneste
Klagen skyldes, at SKAT har anset klager for at drive uregistreret afgiftspligtig virksomhed med tolketjeneste, og at SKAT på baggrund heraf har ansat et momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-06-2019
Læst 26 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbagebetaling af naturgasafgift
Klagen skyldes, at SKAT har ændret selskabets tilbagebetaling af afgift af naturgas anvendt til opvarmning af selskabets produktions- og lagerhal, idet SKAT mener, at dette gasforbrug ikke berettiger selskabet til tilbagebetaling af afgift, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-06-2019
Læst 69 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skøde
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der ved tinglysning af skøde på en ejendom skal betales tinglysningsafgift på baggrund af den fulde ejerskiftesum. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-06-2019
Læst 19 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Prøveskilte
SKAT har inddraget selskabets faste prøveskilte, da det er SKATs opfattelse, at køretøjet er anvendt i strid med bestemmelserne i registreringsbekendtgørelsen vedr. brug af faste prøveskilte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-06-2019
Læst 31 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at virksomheden skal betale yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af to skøder i forbindelse med ejerskifte, idet tinglysningsafgiften skal beregnes på baggrund af ejendommens seneste offentliggjorte ejendomsværdi, jf. tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 2, jf. § 4, stk. 8. Indeholdt i beløbet er desuden opkrævning af fast tinglysningsafgift på 1.660 kr., idet SKAT ikke har anset de to tinglysninger for omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 9. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 19-06-2019
Læst 18 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skadesløsbrev
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales yderligere variabel tinglysningsafgift for tinglysning af et (nyt) skadesløsbrev med en hovedstol på 7.000.000 kr., da dette skadesløsbrev ikke er tilsvarende et tidligere tinglyst - og nu aflyst – skadesløsbrev med en hovedstol på 4.500.000 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-07-2019
Læst 18 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af ejerpantebrev
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet skal betale yderligere variabel tinglysningsafgift for tinglysning af ejerpantebrev. SKAT har ikke fundet, at der er grundlag for, at selskabet kan få godtgjort den variable tinglysningsafgift som følge af, at der er tale om en fejltinglysning fra selskabets side. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-06-2019
Læst 23 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2010 og 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-06-2019
Læst 20 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomståret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet hævet opsparet overskud i indkomståret 2005, som konsekvens af klagerens anmodning om genoptagelse af indkomståret 2001 vedrørende en ændring af kapitalafkast i virksomhedsordningen. Landsskatteretten finder, at ændringerne i virksomhedsordningen for indkomstårene 2001-2005 skal tilbageføres.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 27-06-2019
Læst 34 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Varer i transit
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet at betale told og importmoms, af dele til køretøjer, idet varerne ankom til Danmark uden at være under en toldprocedure.Det fremgår af fragtbrev, at varerne skulle transporteres fra Norge til Spanien. Landsskatteretten finder, at Danmark ikke har kompetence til at opkræve toldskylden, idet stedet for toldskyldens opståen var i Sverige. Det er som følge heraf heller ikke grundlag for at opkræve importmoms i medfør af momslovens §§ 12 og 26.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 28-06-2019
Læst 21 gange
Emne: Told