MomsMail 2018, uge 02

Kære læser !

MomsMail er i denne uge præget af en længere række af interessante artikler.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Dagsbeviser til gulpladebiler
Tilbagesøgning af moms
Moms ved bortgivelse af ukurante og datokritiske varer
Hent eller bestil: Skat, moms og personalegoder 2018
International VAT Monitor: 6 - 2017
Godtgørelse af energiafgifter på el, vand og brændsler for 2018
Biler - skat og moms 2018
Personalegoder 2018

Bindende svar
Moms - Virksomhedsoverdragelse af ejendomsprojekt
Momsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger ejet af 3. mand
Momsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger
Lønsumsafgift - filial - udenlandsk finansiel virksomhed

Afgørelser
Fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningsbiler
Momsfritagelse for fodplejevirksomhed
Krav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering - Partshøring
Krav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering – Partshøring – Formodning om stråmandsvirksomhed
Fradrag for tab på fordringer som følge af internetbedrageri
Befordringsfradrag, rejsefradrag m.v. for stewardesse med bopæl i Danmark og base i Heathrow Airport
Hævninger på mellemregning anses for aktionærlån, der beskattes som udbytte
Nordisk Ministerråds sekretariat – Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakt
Tilbagefordeling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt renter
Refusion for skib - Søtransport i forbindelse med transport af sandsække

Domme
Affaldsvarmeafgift – fyring i kombination med gas

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=02&year=2018